لیست جدیدترین پرسشنامه های آماده شده به صورت فایل ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان
پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد
پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)
پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)
پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
پرسشنامه مشتری مداری و رضایت مشتری (محقق ساخته) و وفاداری مشتری زهیر و همکارانش (۲۰۱۱)
پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات ( Barratt)
پرسشنامه مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
پرسشنامه مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی
پرسشنامه مهار هیجانی
پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)
پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰(TAS-20)
پرسشنامه نگرش حرفه ای
پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی( PNS)
پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
پرسشنامه یادگیری درس علوم
پرسشنامه‌ی هوش معنوی