پاورپوینت تأثیر برآوردهای آینده در صورت های مالی امروز شامل 39  صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد   تأثیر برآوردهای آینده در صورت های مالی امروز  می باشد

چکیده:

این مقاله چگونگی تأثیر بر آوردها در صورتهای مالی را تشریح می کند. تأثیر چنین برآوردهایی مسأله جدیدی نیست اما استفاده از آن ها رو به افزایش است.

این مسأله نتیجه گیری ها را افزایش می دهد، چون تدوین کنندگان استانداردها معتقدند که اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها که منعکس کننده شرایط اقتصادی جاری و انتظارات به روز از آینده است، منجر به ارائه اطلاعات مفیدتری برای تصمیم گیری های اقتصادی که هدف گزارشگری مالی است می شود. به نظر می رسد این مسأله دلیل تمرکز حسابداران بر ارزش منصفانه باشد. اینکه چگونه برآوردهای آینده در صورتهای مالی گنجانده شوند به خصیصه اندازه گیری و تعاریف گزارشگری مالی از دارایی و بدهی بستگی دارد. تعاریف فعلی بر شناسایی معاملات یا رویدادهای گذشته که موجب ایجاد و جریانات ورودی و خروجی منافع اقتصادی می گردد و در مورد جریانات ورودی باعث کنترل بر مزایای مورد انتظار می شود، بستگی دارد.

بنابراین همه جریانات ورودی و خروجی منافع اقتصادی شناسایی نمی شوند. افشاهای انجام گرفته می تواند به استفاده کنندگان در درک برآوردهای شناسایی شده کمک کند و اطلاعاتی را درباره برآوردهای شناسایی نشده ارائه دهد. گنجاندن برآوردهای بیشتر از آینده در صورتهای مالی جاری منجر خواهد شد که معیار سود با سود کنونی متفات باشد اما چنین معیاری به احتمال قوی اطلاعات بهتری برای تصمیم گیری های اقتصادی ارائه خواهد کرد.

 

کلید واژه: صورت های مالی، ارزش منصفانه، گزارشگری مالی

تأثیر برآوردهای آینده در صورت های مالی امروز

هدف این مقاله شرح این است که چرا مسئله ، چگونگی شمولیت برآوردها در صورتهای مالی است. بسیاری از کسانی که مخالف استفاده از ارزش ها بر مبنای ارزش منصفانه هستند به این دلیل مخالفند که آن ها معتقدند استفاده ارزش های منصفانه ، انتظارات آتی را در صورتهای مالی امروز ارائه می دهند. هر چند تحت استانداردهای جاری حسابداری، تقریباً همه مبالغ شناسایی شده در صورتهای مالی منعکس کننده برخی برآوردها می باشد. این مسئله باعث تعجب نیست، چون بر طبق تعریف، دارایی ها و بدهی ها ارائه کننده انتظارات ما از جریانات ورودی و خروجی منافع اقتصادی است. بنابراین این مقاله به دنبال پیش بردن بحث به وسیله بحث در مورد راههای مختلفی که برآوردها از آینده می تواند در صورت های مالی امروز گنجانده شود و و بحث در مورد تعیین مفاهیم به دست آمده برای ویژگی های مبالغ حسابداری مانند سود خالص می باشد.

با توجه به اندازه گیری دارایی و بدهی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) اندازه گیری به بسیاری از ابزارهای مالی را به وسیله ارزش منصفانه الزامی کرد و برای اغلب ابزارهای مالی دیگر اندازه گیری به ارزش منصفانه را مجاز دانست. اگرچه استفاده از ارزش منصفانه برای اندازه گیری دارایی ها و بدهی های غیر مالی محدود شده است. استفاده از سایر معیارهای اندازه گیری که منعکس کننده بر آورد از آینده است، بسیار رایج است. بررسی فعالیت های اخیر هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری (IASB) نشان می دهد که استفاده از برآوردها مستعد افزایش است. منابع نشان دهنده این افزایش، الزامات جدید برای استفاده اطلاعات جاری استفاده از بهای مقام شده تاریخی تعدیل شده و استفاده وسیعتر از ارزش منصفانه است. مباحث IASB غالباً بر این مسئله که کدام یک از این برآوردها باید در صورتهای مالی گنجانده شود، تمرکز دارد. برخی از صاحب نظران در مورد تأثیر استفاده بیشتر از برآوردها بر صورت های مالی ابراز نگرانی می کنند

 

به وضوح تمرکز IASB در اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها بر استفاده بیشتر از برآوردها در مورد آینده ناشی از تعهدات جاری برای رسیدن به هدف خود در گزارشگری مالی است . بویژه چهارچوب IASB برای تهیه صورت های مالی (IASCB 1989) بیان نمی کند که هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مفید برای استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی است. بدیهی است که مبالغ صورتهای مالی که منعکس کننده شرایط اقتصادی جاری است، مفیدتر خواهد بود. هر چند باز هم بدیهی به نظر می رسد که هم انتظارات ما از آینده به ویژه آن هایی که از رویدادها و معاملات ناشی نشده اند، نباید در صورت های مالی امروز گنجانده شوند.

جهت دانلود متن کامل پاورپوینت تأثیر برآوردهای آینده در صورت های مالی امروز کلیک نمایید