پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  بهزیستی روان‌شناختی ریف                بوده دارای 6 صفحه می باشد

پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف

ابزارهای متعددی برای اندازه‌گیری متغیرها وجود دارد. رایج‌ترین ابزار تحقیق، پرسشنامه است. پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده‌های تحقیق است (سرمد و همکاران، ۱۳۸۵). پرسشنامه مجموعه­ای از سؤالات از قبل تدوین‌شده است که پاسخ‌دهندگان، پاسخ‌های خود را درون دامنه­ای از گزینه‌های معین انتخاب می­کنند (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۸). تکمیل پرسشنامه می‌تواند از طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. پرسشنامه پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه­ های استانداردی که برای ارزیابی متغیرهای موردبررسی تدوین‌شده، تهیه گردیده است.

روایی[۱] ابزار پژوهش

ابزار جمع‌آوری اطلاعات باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا محقق بتواند داده‌های متناسب با تحقیق را گردآوری نماید و از طریق این داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل آن‌ها، فرضیه‌های موردنظر خود را بیازماید. روایی بیانگر آن است که آیا ابزار ما قادر به سنجش و اندازه‌گیری متغیر یا سازه‌ای که برای آن ساخته‌شده است، می‌باشد یا خیر؟ درواقع روایی با این مسئله سروکار دارد که یک ابزار اندازه‌گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم. بنابراین روایی یا اعتبار، میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر با تعریف عملیاتی آن است (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸).

به علت اینکه سؤالات پرسشنامه استاندارد است و معرف ویژگی­هایی است که محقق قصد اندازه­گیری آن‌ها را دارد درواقع آزمون دارای اعتبار محتوا است که این اعتبار توسط اساتید متخصص و استاد راهنما، مشاور و دیگران تأییدشده است.

پایایی[۲] ابزار پژوهش

پایایی سؤالات تحقیق

پایایی یک ابزار اندازه‌گیری، ثبات و هماهنگی منطقی پاسخ‌ها در ابزار اندازه‌گیری را، نشان می‌دهد و به ارزیابی درستی و خوب بودن ابزار کمک می‌کند (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۸). برای اندازه‌گیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده می‌شود و اندازه آن معمولاً بین صفرتا یک تعیین می‌شود. یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد و رابطه معکوس بین این دو ضروری نیست (خاکی، ۱۳۹۰). ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان می­دهد چگونه آیتم­ها در یک مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر گره‌خورده‌اند. آلفای کرونباخ برای سنجش میزان سازگاری درونی گویه‌های یک شاخص بکار می‌رود (حبیب پور و صفری، ۱۳۸۸). ضریب آلفای کرونباخ[۳] در قالب میانگین همبستگی­های درونی میان آیتم­های اندازه­گیری کننده مفهوم، محاسبه می­شود. پایایی‌های کمتر از ۶/۰ نوعاً ضعیف تلقی می‌شوند و پایایی‌های ۷/۰ قابل‌قبول و بالاتر از ۸/۰ خوب قلمداد می‌شوند. اگر آلفای کرونباخ به ۱ نزدیک‌تر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتر است (دانایی‌فرد و همکاران، ۱۳۸۸).

جهت دانلود متن کامل پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف کلیک نمایید