پرسشنامه خود ناتوان سازی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد خود ناتوان سازی بوده دارای  6 صفحه می باشد

پرسشنامه خود ناتوان ­سازی

نسخه اصلی خودناتوان­سازی دارای ۲۵ سوأل است. این ابزار توسط حیدری و همکاران (۱۳۸۸) روی یک نمونه ۶۵۰نفری از دانشجویان کارشناسی دانشگاه­های سراسری ایران اجرا شده و روایی سازه این مقیاس با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل عاملی اکتشافی نشان­داده است که ۲۳سوأل از مقیاس بر روی سه عامل(خلق منفی)، (تلاش) و (عذر تراشی) بار می­شوند. بر اساس مبانی نظری، جمع نمره خلق منفی با نمره معکوس تلاش نشان­دهنده­ی (خودناتوان­سازی رفتاری) و جمع نمره­ی خلق منفی با (عذر تراشی) نشان­دهنده­ی (خودناتوان­سازی ادعایی) است. دامنه ضرایب پایایی خرده مقیاس­ها از ۶% تا ۷۲% و برای کل مقیاس برابر ۷۷% می­باشد.جهت دانلود متن کامل پرسشنامه خود ناتوان سازی کلیک نمایید