لیستی از جدیدترین پرسشنامه مربوطه به پایان نامه و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد آماده گردید

پرسشنامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف
پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)
پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان
پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی
پرسشنامه هویت فردی بردبار
پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری
پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)
پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)
پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی
پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر
پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس
پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4
پرسشنامه عزت نفس سازمانی
پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
پرسشنامه رضایمندی زناشویی اسلامی
پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
پرسشنامه خودکار آمدی بندورا
پرسشنامه خود ناتوان سازی
پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه
پرسشنامه خود آسیب رسانی
پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی
پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵)
پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها
پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری
پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI
پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر
پرسشنامه ارگونومی
پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)
پرسشنامه احساس پیوستگی
پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)
پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)