مقاله عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده؛ برگرفته از احادیث شامل 31صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده؛ برگرفته از احادیث می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

 

روابط عاطفی میان والدین در خانواده، که مهمترین نهاد تربیتی جامعه و نخستین آموزشگاه فرد شمرده میشود، اثرگذارترین عامل حرکت مطلوب فرزندان برای انتخاب سبک و شیوة زندگی اسلامی است. این پژوهش به بررسی تعدادی از عوامل عاطفی تربیت فرزندان در خانواده میپردازد. روش انجام پژوهش توصیفی ـ تحلیلی است. به منظور گردآوری دادههای لازم برای دستیابی به اهداف پژوهش، متون حدیثی موجود و مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرمهای فیشبرداری از منابع، گردآوری شده، با شیوة کیفی به تحلیل آنها پرداخته است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که عواملی چون: همسویی بینشها و باورهای مذهبی، اندیشة از خود دانستن وجود فرزند، انساندوستی، محبت، خوشرویی، تکریم و احترام متقابل، حسن ظن (مثبتنگری)، عفو و بخشش، نیکی در برابر بدیها، یار و غمخوار و مایة نشاط بودن، هدیه دادن، هماهنگی میان گفتار و رفتار، ابراز عواطف مثبت، توجه به امنیت روانی و الگودهی، از جمله عوامل تربیت عاطفی فرزندان در نهاد خانوادهاند که در آموزههای معصومان(ع) بر آنها تأکید شده است.

 

کلیدواژه ها: عوامل روانشناختی، خانواده، تربیت عاطفی، فرزندان، احادیث.

مقدمه

 پیریزی تربیت مبتنی بر رهنمودهای اسلام که بر پایة فطرت و حرکت به سوی فضیلت و کمال است، در محیط خانواده امکانپذیر است؛ زیرا خانواده مناسبترین نظام برای تأمین امنیت و آرامش روانی اعضا، پرورش نسل جدید، اجتماعی کردن، برآورده ساختن نیازهای عاطفی افراد و تربیت فرزندان شمرده شده، سهم بسیار ارزندهای در بنای تمدن انسانی و اسلامی دارد (شریف قریشی، ۱۳۶۲، ص ۱۵). از ملزومات اساسی برای نایل شدن به این کارکرد مهم، سلامت خانواده است. ازجمله ویژگی و ملزومات عمدة خانوادة سالم، داشتن روابط عاطفی زن و شوهر با همدیگر است. در این روابط زن و شوهر دوستی خودشان را نسبت به هم براساس آموزههای دینی ابراز میکنند و بر این اساس برای هم، ارزش، احترام، حقوق و تکالیفی قائل میشوند و برای اجرا کردن آن با همدلی، دلجویی و بهرهگیری از کلمات محبتآمیز و مناسب میکوشند (صافی، ۱۳۸۸، ص ۱۸). بنابراین موفقیت والدین در پرورش فرزندانی شایسته و همسو با معیارهای دینی، به چگونگی برقراری رابطة آنها با دیگر اعضای خانواده بسیار وابسته است؛ ازاینرو، برقراری ارتباط حسنة عاطفی ـ اجتماعی با دیگران یک هنر است و همة افراد جامعه، بهویژه والدین باید برای بهدست آوردن این مهارت بکوشند. رابطة مطلوب عاطفی مهمترین نقش را در زندگی انسان دارد. شاید هیچیک از ابعاد تجارب زندگی انسان بهاندازة روابط عاطفی والدین در رشد شخصیت سالم فرزند مؤثر نباشد. امام صادق† بر این گونه ارتباط با فرزند تأکید میکنند و میفرمایند: إِنَ اللَّهَ لَیَرْحَمُ الْعَبْدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ (کلینی، ۱۳۴۴، ج۶، ص ۵۰)؛ خدا والدین را به دلیل دوستداشتن و محبت به فرزند، مشمول رحمت گسترده خود میکند.

 با توجه به اینکه در جهان کنونی، زندگی اخلاقی و عاطفی بشر بر اثر تزلزل نظامهای ارزشی و انحلال مبانی فطری کانون تهدید قرار گرفته است و جامعة بشری با بحرانها و ستمهای گوناگون اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روبهرو شده است (یوسفیان، ۱۳۸۶، ص ۲۶)، اهمیت بررسی عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده که هدف اصلی این تحقیق است، مضاعف میشود.

پیشینة پژوهش

 در بررسی پیشینه، پژوهشی که بهطور کامل با موضوع پژوهش حاضر مرتبط باشد، یافت نشد. در ادامه برخی پژوهشها که تا اندازهای با موضوع تحقیق مرتبط بودند، مرور میشود.

 بررسیهای انجام شده از زاویه دید روانشناسان (ایزنبرگ و لوسویا، ۱۹۹۷) و جامعهشناسان (بکر و اپستین، ۱۹۹۳؛ هندرسون و برلا، ۱۹۹۴، وینسنت و تام، ۲۰۰۰) و روانشناسان اجتماعی (براون و فرانسیس، ۱۹۹۳) حاکی از آن است که خانواده نخستین محیطی است که انسان را تحت تأثیر فضا و روابط و مناسبات خود قرار میدهد. همهچیز در این محیط، بهویژه عوامل انسانی و بهویژه والدین بسیار اثرگذار است و اثرپذیری فوقالعادة کودک و روابط عاطفی حاکم بر خانواده، این تأثیر را هرچه بیشتر میکند.

 مور و همکاران (۲۰۰۴)، نشان دادند که روابط دوستانة والدین، در کودکی و نوجوانی اعتماد بهنفس، شادی و رضایت از زندگی را برای فرزندان به ارمغان میآورد و بیشک، سلامت فیزیکی و روانی افراد در بزرگسالی نیز ریشه در حمایتهای پدر و مادر در اوان کودکی دارد.


جهت دانلود متن کامل  مقاله عوامل تربیت عاطفی فرزندان در خانواده؛ برگرفته از احادیث کلیک نمایید