مقاله سیستم زمین شامل 60صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد سیستم زمین می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول: تعریفات کاربردی

 ۱-اهداف اصلی زمین کردن

اهداف اصلی زمین کردن حفاظت جانی و مالی در حوادث زیر است:

۱- خطاهای ۵۰HZ (short circuit & Earth Fault)

2- حوادث طبیعی گذار (Lighting & Switching operation)

نمای کلی از یک سیستم زمین کامل همراه با سطح مقطع های تجهیزات برای LV و HV ساختمان و سرویسهای مختلف ساختمان در شکل ۵-۸ نشان داده شده است. همچنین شمای سه بعدی مربوط به سیستم زمین یک پست در شکل ۷-۱ و نمای زمین یک ساختمان الکتریکی (Electrical room) در شکل ۷-۲ و نمای اتصالات مربوط به سیستم زمین در شکل ۷-۳ نشان داده شده است.

۲- قوانین، تعریفات و مشخصات

۲-۱ استانداردهای رایج مورد استفاده در Earthing عبارتنداز:

-DIN VDE 0100 part 410

Installation of power system with nominal voltages to 1000 V, protective measures, protection against electric shock.

-DIN VDE 0100 part 540

Installation of power system with nominal voltages to 1000 V, Selection & Installation of electrical equipment, earthing, protective conductors, equpotential bonding con doctors.

-DIN VDE 0151 Materials and minimum dimensions of earth electrodes with reference to corrosion.

-DIN vde 0101:2000-01

Power installation exceeding AC 1 kv.

-DIN VDE 0800 PART 2 telecommunications, Earthing and equpotention (boundy)

-IEC 60621-2 Electrical installation for outdoor site under heavy-duty conditions. Part 2: General protection requirements.

-IEC TRS 60479-1 effects of current passing on human being & live stock

-IEEE std. 80-1986 TEEE Gvid For safety in AC substation Earthing.

2-2- تعریفات

مهمترین تعریفات مربوط به سیستم زمین عبارتند از:

-زمین (Earth) : زمین یک اصطلاح است که به یک موقعیت مکانی و توده ای ازماده مثل شن و سنگریزه ، آبرفت،رس یا غیره اشاره می کند.

– زمین مرجع یا زمین نول (Reference earth neutral earth) قسمتی از زمین است که خارج از محدوده نفوذ یک الکترود زمین یا هر سیستم زمین دیگری قرار دارد بطوریکه بین دو نقطه متفاوت و انتخابی آن هیچ ولتاز مشخصی وجود نداشته باشد.

-الکترود زمین(Earth electrode) یک هادی الکتریسیته است که داخل زمین دفن می شود و با زمین ارتباط الکتریکی دارد یا یک هادی که در داخل بتونی که در یک سطح بسیار گسترده با زمین در ارتباط است( مثل فونداسیون) دفن شود.

– هادی زمین( earthing conductor) هادی است که یک قسمت از سیستم را به الکترود زمین منتقل می کند و ممکن است در طول مسیر با زمین ارتباط الکتریکی داشته باشد و عایق باشد.

چنانچه سیم نول از الکترود زمین ایزوله باشد یک سکسیونر(Disconnected switch ) یک کویل earth fault که بین الکترود زمین و ترمینال زمین نصب می شود بعنوان کلید است و هادی زمین شناخته می شود.

هادی اصلی زمین (main earthing conductor) یک هادی است که دیگرهادیهای زمین به آن متصل می شوند این هادی شامل موارد زیر نمی شود:

۱- هادی ارتی که قسمت های مختلف زمین یک تجهیز سه فاز مثل ترانسفورماتور را به یکدیگر وصل می کند.

۲- هادی نولی که قسمت های زمین چند متغیر مختلف را به هم وصل می کند و بعد به یک  هادی زمین دیگر متصل می شود.

– سیستم زمین(Earthing system ) یک سیستم شامل اجزاء بالا که بدنه تجهیزات و همچنین قسمتهای فلزی ساختمان را به زمین متصل میکند و زمین کردن به معنی متصل کردن بدنه هادی تجهیزات به یک سیستم زمین است.

– مقاومت ویژه زمین(Specific earth receptivity  ) مقاومت ویژه زمین با واحد  اندازه گیری می شود و نشاندهنده مقاومت بین دو نقطه مقابل یک مکعب مربع به ضلع ۱m از خاک است.

جهت دانلود متن کامل مقاله سیستم زمین کلیک نمایید