دیدگاه‌های مربوط به خلاقیت

آفرینندگی یا آفرینشگری یا خلاقیت، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قابلیت و توانایی انسان و بنیادی‌ترین عامل ایجاد ارزش است که در همهٔ ابعاد و جوانب زندگی وی نقش کاملاً حیاتی ایفا می‌کند. خلاقیت و نوآوری از والاترین ویژگی‌های انسان است. همهٔ علوم، تولیدات، فناوری‌ها، صنایع، ابداعات، اختراعات، هنرها، ادبیات، موسیقی، معماری و به‌طور کلی اساس انواع تمدن‌ها از ابتدا تاکنون و کلیهٔ دستاوردهای بشری، جلوه‌های گوناگونِ خلاقیت و نوآوری است. تمدن انسانی و زندگی وی بدون خلاقیت امکان‌پذیر نیست. .

  ایجاد تحولی در کرسیهای نظریه پردازی هدفی است که این مقاله نشانه گرفته است. کرسیهای نظریه پردازی در وضعیت موجود, عملیات نظریه سنجی و نظریه شناسی را انجام می دهند, نَه نظریه پردازی را. در این مقاله با تعیین شاخصهای ده گانه ای برای خلاقیت و نوآوری که جوهره نظریه پردازی است, پیشنهاد شده است که موقعیتی علمی بر اساس شاخصهای یاد شده برای صاحبان فکر خلاق و ایده های نوین, فراهم شود تا در آن موقعیتها با کمک صاحب نظران به پرورش و تکمیلِ ایده و نوآوریِ خود بپردازند.

امروزه ثبات در محیط کار جای خود را به بی ثباتی و عدم اطمینان داده است جامعه امروز پیوسته دچار تحول و دستخوش دگرگونی است برای زیستن درچنین محیط متغییر و بی ثباتی نیاز به کارکنان و مدیران خلاق است اینک سازمانها باید نگرش ( آینده ای وجود ندارد بلکه آن را باید خلق کرد و فقط سازگاری با تغییر کافی نیست بلکه باید آن را دوست داشت)  را در اذهان مدیران و کارکنان خود بوجود آورند امروزه سازمانها نمی توانند با دل بستن به توان بالای تولیدی و اجرای چند طرح خلاقانه بر رقبای کوچک فائق آیند
تمام موفقیتها و پیشرفتهای فرد و سازمان در گرو اندیشه بارور و پویا و موثر است از پیچیده ترین و عالی ترین جلوه های اندیشه انسان تفکر خلاق اوست.
از این رو سازمانها باید شرایطی را فراهم کنند تا استعداد و خلاقیت کارکنان بارور شده و همه آنها روحیه خلاقیت و کارآفرینی پیدا کنند و به راحتی بطور مستمر به صورت فردی یا گروهی فعالیتهای نوآوری خود را به اجرا در آورند.

منبع:مقاله دیدگاه‌های مربوط به خلاقیت