خود تنظیمی

پیشرفت تحصیلی، افت تحصیلی و کسب موفقیت زندگی اجتماعی و بهبود عملکرد دانشجویان از مهمترین مسایلی هستندکه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. دانشجویان در مرحله ای از زندگی قرار دارند که نه به خانواده وابسته هستند و نه به طور کاملوارد جامعه شده اند، آنان نه از طرف خانواده قابل نظارت و کنترل هستند ونه از طرف جامعه. مهمترین عواملی که می تواند سبب بهبود عملکرد دانشجویان در این برهه از زندگی گردد دو مولفه و ویژگی مهم روان شناختی خود تنظیمی و خود کارامدی است. دارا بودن این دو مولفه به آنان اجازه می دهد تا مسایل و عملکرد های شان - را در محیطی که چندان نظارت، کنترل یا همکاری از سویخانواده دریافت نمی کنند – به گونه ای مطلوب و مستقلانه تنظیم نموده و کارامد باشند. خودکارامدی دانشجویان از عوامل مختلفی تاثیر می پذیردکه از جمله آنها می توان به انگیزش های مختلف روانی مانند انگیزه پیشرفت/ تحصیلی اشاره نمود، گرایش به عملکرد و تعلل ورزی، فراشناخت،ویژگی های شخصیتی مانند اعتماد به نفس، فرسودگی تحصیلی، نقش والدین و اساتید و ... را نام برد

رشد خودتنظیمی در فرد
توانایی شما در خودتنظیمی به عنوان یک بزرگسال ریشه در کودکیتان دارد. یادگیری این مهارت برای کودک از نظر بلوغ عاطفی و ارتباطات اجتماعی در آینده اهمیت دارد.
بلوغ عاطفی به فرد کمک می کند که در مواجهه با تهدیدات عاطفی، اجتماعی و شناختی در محیط با صبوری و تفکر بیشتری برخورد کنند.
خود تنظیمی چه اهمیتی دارد؟
خود تنظیمی شامل ایجاد یک وقفه بین احساس و عمل است تا فرد تفکر بیشتری روی آن داشته باشد و برنامه ریزی بهتری بکند.
درک مشکلاتی که فقدان خود تنظیمی در زندگی به وجود می آورد ساده است. کودکی که از روی خشم دیگران را کتک می زند، در بین همسالانش محبوب نیست و در مدرسه دچار انزوا خواهد شد.
بزرگسالی که فاقد این مهارت است، دارای اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی است و دچار مشکل استرس و ناامیدی است.
گاهی فقدان این مهارت خود را به شکل خشم یا اضطراب نشان می دهد و در موارد شدیدتر به صورت اختلال روانی بروز می یابد.
خودتنظیمی از این جهت نیز مهم است که باعث می شود شما بر اساس ارزشها و معیارهای اجتماعی رفتار کنید و خود را به شکل درست ابراز کنید.
اگر به موفقیت تحصیلی اهمیت می دهید، این مهارت باعث می شود به جای وقت تلف کردن، تست بزنید.
اگر به کمک کردن به دیگران اهمیت می دهید، این مهارت باعث می شود در کار به همکارتان کمک کنید.
مزایای توسعه مهارت خودتنظیمی
مزایای بی شماری برای این مهارت ذکر می شود که عبارتند از:
    دیدن نقاط قوت و خوبی در دیگران
    دیدن فرصت های جدید در چالش ها
    حفظ ارتباط با دیگران
    تلاش کردن در سختی ها
    انعطاف پذیری بیشتر و سازگاری با موقعیت ها
    کنترل شرایط در صورت لزوم
    آرام کردن خود در زمان ناراحتی و خشم

منبع:مقاله خود تنظیمی