تنیدگی والدینی

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین تنیدگی والدینی و سلامت عمومی در مادران دارای فرزندان خردسال و آزمودن روی آورد ضربه گیر اشتغال در یک بافت پرتنیدگی حرفه ای (پرستاری) اجرا شد. بدین منظور گروه نمونه ای به حجم 140 نفر (70 پرستار، 70 خانه دار) از مادران شهر رشت با روشهای نمونه گیری سهمیه ای (گروه پرستار) و در دسترس (گروه خانه دار) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شاخص تنیدگی والدینی (PSI)، پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و یک پرسشنامه حاوی گزاره هایی برای کنترل برخی از متغیرها بودند. آزمودنیها در دو نوبت ابتدا به شاخص تنیدگی والدینی پاسخ دادند و سپس پرسشنامه سلامت عمومی را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که بین میزان سطوح تنیدگی والدینی دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد، اما تفاوت بین میزان سلامت عمومی دو گروه فقط در زیر ـ مقیاس افسردگی معنادار است. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که اثر اصلی تنیدگی والدینی بر سلامت عمومی معنادار است. اشتغال در سلامت عمومی هیچ اثر معناداری ایجاد نمی کند در حالی که اثر متقابل بین اشتغال و تنیدگی والدینی بر سلامت عمومی معنادار است. بدین صورت که اشتغال اثر منفی تنیدگی والدینی بر سلامت مادر را تعدیل می کند. این یافته ها با توجیه اهمیت دوره خردسالی در تجربه تنیدگی مادران خانه دار، بر پیامدهای روانشناختی و جسمانی زیان آور این تنیدگی و ضرورت طرح برنامه های پیشگیرانه حمایتی تاکید می کنند و نقش تعدیل کننده اشتغال حتی در وضعیتهای تنیدگی زای حرفه ای مانند پرستاری را مورد تایید قرار می دهند.

این پژوهش ازنوع پژوهش های همبستگی وتوصیفی است که هدف آن بررسی ارتباط بین تنیدگی والدینی با مکانیسم هایدفاعی نوجوانان است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دخترسال سوم مقطع راهنمایی تحصیلیشهرمشهدبود. باروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای نمونه ای به حجم 200 نفر(200 دانش آموز و 200 مادر) انتخابشد. ابزارپژوهش شاخص تنیدگی والدینی (PSI) وپرسشنامه مکانیسم دفاعی بود.جهت تجزیه وتحلیل داده ها ازضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون گام به گام استفاده گردید ونتایج بیان گراین بودکه : بین تنیدگی کلی والدینی (مادر) وخرده مقیاس های احساس صلاحیت والد،دلبستگی والد وافسردگی والد با مکانیسم های دفاعی رشد یافته فرزند رابطهمعکوس ومعناداری وجود داشت وبین روابط باهمسر،انزوای اجتماعی، سلامت والد ومحدودیت نقش بامکانیسم های دفاعیرشد یافته رابطه معناداری وجود نداشت. بین تنیدگی کلی والدینی (مادر) وهمه خرده مقیاس های یاد شده بامکانیسم هایرشد نایافته فرزند نوجوان رابطه مستقیم ومعنادار وجود داشت .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که برای مکانیسم های رشدیافته فقط دلبستگی والد وبرای رشد نایافته دلبستگی والد وسلامت والدپیش بینی کننده است.

منبع:مقاله تنیدگی والدینی