اهمال کاری

  اهمال کاری در موقعیت های گوناگون زندگی فردی، خانوادگی، شغلی و اجتماعی رخ می دهد و یکی از مشکلات رفتاری است که شیوع بسیار زیادی دارد. این پدیده بمانند اغلب پدیده های روانشناسی دیگر، معلول سایر متغیرهای روانشناختی است وخود نیز می تواند علت پدیده هایی باشد که بر آن ها اثر می گذارد. اهمال کاری پدیده ای وابسته به فرهنگ است و بر اساس ارزش ها و آموزها های فرهنگی می توان تعبیر و تفسیر کرد. هدف: هدف از مقاله تحلیلی- توصیفی پیش روی بررسی متغیرهایی روانشناختی است که باعث بروز اهمال کاری در افراد می شود. لذا با توجه به نوع پژوهش، مرور ادبیات پیشین و بررسی کتابها، مجلات، مقالات و سایت هایی که در رابطه با علل اهمال کاری در افراد بحث نموده اند، در این مقاله بررسی می شود.نتیجه: نتایج پژوهش حاضر مدل تحلیلی را ارائه می نماید که علل اهمال کاری افراد را در چهار حیطه روانی و شخصیتی، محیطی، شناختی و فراشناختی بررسی می کند. شناخت این عوامل و بررسی نوع اهمال کاری افراد می تواند در تسریع درمان آن ها کمک نماید

هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط اضطراب و کمال‌گرایی با اهمال‌کاری تحصیلی و تعین توان پیش‌بینی این دو متغیر در تعامل با متغیر جنسیّت به منظور پیش‌بینی میزان اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان بود. همچنین مطالعه میزان اهمال‌کاری دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی در سال‌های تحصیلی متفاوت از اهداف دیگر پژوهش بود. نمونه مورد مطالعه 310 دانشجوی پسر(157) و دختر(153) دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان مشهد را شامل بود که به شیوه تصادفی خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند وبه طور همزمان به آزمون‌های اهمال‌کاری لی، کمال‌گرایی اهواز و اضطراب نجاریان و همکاران پاسخ دادند. به منظور تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آماری، میانگین، انحراف استاندارد، آزمون t، تحلیل رگرسیون چند متغیری، تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. نتایج، نشان‌دهنده این واقعیت بود که اضطراب پیش‌بینی کننده معناداری برای اهمال‌کاری تحصیلی است. همچنین بر‌طبق نتایج مشخص شد که کمال‌گرایی و سال تحصیلی دانشجویان پیش‌بینی کننده معنادار این متغیر به طور کلی نیست. به علاوه تفاوت‌های یافت شده بین میزان اهمال‌کاری تحصیلی دانشجویان پسر و دختر وگروه‌های مختلف بر اساس رشته تحصیلی آن‌ها معنادار نبود.

منبع:مقاله اهمال کاری