اعتماد به مدیران

امروزه، بسیاری از سازمان‏ها بیش از پیش از کارکنان خود می‏خواهند در دنیای مدام در حال تغییر، که رقابت در آن شدید است، برای پیشبرد و دست‏یابی به اهداف سازمانی به ابراز ایده و آرای خود بپردازند. از این رو، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اعتماد کارکنان به مدیران بر آوای کارکنان با نقش تعدیل‏کنندة رفتار‏های توانمندساز مدیران در سازمان فنی و حرفه‏ای استان گیلان انجام گرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة جمع‏آوری داده‏ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری، کلیة کارکنان سازمان فنی و حرفه‏ای استان گیلان (459 نفر) است که با روش نمونه‏گیری سهمیه‏ای نمونه‏ای به حجم 210 نفر با استفاده از فرمول کوکران تعیین شد. برای گردآوری داده‏ها، پرسش‏نامة اعتماد به سرپرست مک آلیستر، توانمندسازی رهبر آرنولد و همکاران، و آوای کارکنان ون داین و لیپاین به‏کار گرفته شد. روش تجزیه و تحلیل داده‏ها شامل دو روش توصیفی و استنباطی بود که با استفاده از نرم‏افزارهای Spss 20 وSmart Pls 2  انجام گرفت. بر اساسا نتایج این پژوهش، اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان تأثیر مثبت (504/0=β) و معنادار (96/1 t>) دارد و همچنین تأثیر سازه‏های تعدیلی تصمیم‏گیری مشارکتی و مربیگری معنادار و با ضریب مسیر استاندارد به‏ترتیب (22/0 =β) و (282/0 =β بوده است؛ درحالی‏که سازة اطلاع‏رسانی در تأثیرگذاری اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان معنی‏دار نیست و نقش تعدیل‏کننده ندارد. همچنین، شدت اثر تعدیل‏کنندگی دو سازة تعدیلی تصمیم‏گیری مشارکتی (086/0 = F2) و مربیــگری (12/0 =F2) تأیید شد.
تاکنون، در پژوهش‌های حوزه‌ ارزیابی و مدیریت عملکرد، بیشتر به تأثیر عوامل سامانه‌ای بر اثربخشی این‌گونه سامانه‏ها توجه شده و تأثیر تعاملات انسانی کمتر مد‌نظر بوده است. همچنین به نظر می‏رسد در سازمان‌ها نیز، در طراحی سامانه‏های ارزیابی و مدیریت عملکرد، به عوامل سامانه‌ای، بیشتر از تعاملات انسانی اهمیت داده می‌شود. هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ اعتماد کارکنان به مدیر به‌عنوان یک پدیده‌ تعاملی با اثربخشی نظام ارزیابی عملکرد و مقایسه‌ آن با رابطه‌ سهولت استفاده از سامانه به‌عنوان یک پدیده نظام‌مند با اثربخشی این سامانه است. این پژوهش در دو سازمان ایرانی در دسترس و  دارای سامانه ارزیابی عملکرد، انجام شده است. تعداد 170 پرسشنامه بین کارشناسان و مدیران میانی پخش شد که در مجموع 146 پرسشنامه‌ قابل‌استفاده گردآوری شد. تحلیل عاملی اکتشافی برای مشخص‌نمودن عوامل اصلی، تحلیل واریانس برای آزمون توافق گروهی و رگرسیون چندگانه برای یافتن روابط بین متغیرها انجام شد. نتایج پژوهش، همبستگی آماری معنی‌داری از اثربخشی این سامانه را بین دیدگاه‌های مدیران و کارکنان نشان نمی‏دهد؛ این نتیجه، نشان‌دهنده‌ تفاوت دیدگاه این دو گروه درباره‌ این موضوع است. اعتماد کارکنان به مدیران‌شان، برخلاف سهولت استفاده از سامانه، رابطه‌ آماری معنی‌داری با اثربخشی سامانه از دیدگاه کارکنان دارد. در مقابل، سهولت استفاده از سامانه، رابطه‌ معنی‌داری با اثربخشی سامانه از دیدگاه مدیران دارد. همچنین، براساس نتایج تحقیق، گرایش کارکنان به اعتماد، تنها متغیر این پژوهش است که با هر دو دیدگاه سنجیده‌شده از اثربخشی سامانه‌ ارزیابی عملکرد رابطه دارد.

منبع:مقاله اعتماد به مدیران