اعتماد به رهبر

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه میان رهبری خدمتگزار، اعتماد نسبت به رهبر و اعتماد سازمانی است. در این تحقیق،ادراک کارکنان از حاکمیت رهبری خدمتگزار در سازمان به عنوان مولفه تاثیرگذار بر اعتماد نسبت به رهبر و سازمان، مد نظر قرار گرفته است. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی و نمونه آماری شامل 150 نفر از کارکنان سازمان های مختلف بوده است. تحلیل داده ها نشان می دهد ادراک کارکنان از حاکمیت رهبری خدمتگزار، با اعتماد نسبت به رهبر و سازمان رابطه مثبت دارد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد سازمان های با رهبری خدمتگزار، سطوح بالاتری از اعتماد نسبت به رهبر و اعتماد سازمانی را نشان می دهند. رهبری خدمتگزار می تواند موجبات بهبود عملکرد سازمان را فراهم نماید و تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد که این امر از طریق تاثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد نسبت به رهبر و سازمان، تحقق می یابد
هدف اصلی این پژوهش، شناسایی اثر دو بعد شناختی و عاطفی اعتماد به رهبر بر سطح هویت سازمانی اعضا از راه نقش متغیر میانجی اعتماد به سازمان است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. بدین منظور، برای جمع آوری داده ها از جامعه 305 نفری معلمان مدارس مقطع راهنمایی شهرستان چناران استان خراسان رضوی با استفاده از فرمول کوکران و بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 105 نفر از این معلمین با ابزار پرسشنامه برای سنجش متغیرهای مدنظر مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل داده ها به روش مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر تحلیل مسیر و با نرم افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد که هر دو بعد اعتماد عاطفی و شناختی معلمان به مدیران مدرسه بر اعتماد کلی (مشتمل بر سه بعد اعتماد درستکارانه، وابستگی و متعهدانه) به مدرسه موثر است و از میان این دو متغیر پیش بین، متغیر اعتماد عاطفی به مدیر، قدرت پیش بینی کنندگی بیش تری برای اعتماد به مدرسه دارد. هم چنین، مشخص شد که در رابطه بین متغیرهای اعتماد شناختی و عاطفی معلمین به مدیران مدارس با متغیر هویت سازمانی، اعتماد کلی به مدرسه می تواند متغیر واسطه معتبری بشمار رود.

منبع:مقاله اعتماد به رهبر