موضوع مورد بررسی این مقاله، بررسی نقش فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بر مدیریت و ساماندهی حمل‌ونقل شهری تهران بوده است. هدف اصلی این تحقیق، شناخت محدوده مورد مطالعه به لحاظ برخورداری، دسترسی و میزان استفاده شهروندان از امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات، میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در سیستم حمل‌ونقل شهری و بررسی رابطه بین متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سیستم حمل‌ونقل در مدیریت بهینه شهری بوده است. روش مورد استفاده تحقیق نیزتوصیفی-تحلیلی بوده و جهت انجام این تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد ۳۸۳ نفر از ساکنان منطقه با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های گردآوری شده با استفاده از آزمون‌های آماری توصیفی و تحلیلی در نرم‌افزار spss مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، منطقه 12 شهرداری تهران به لحاظ بهره‌مندی ساکنین آن از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات (ICT) و سیستم حمل‌ونقل شهری از وضعیت مناسبی برخوردار نمی‌باشد. همچنین اکثریت شهروندان مورد مطالعه این منطقه براین باور بوده‌اند که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در این منطقه موجب بهبود و ارتقاء مدیریت حمل‌ونقل شهری، ارتقای ظرفیت جاده‌ها و بزرگراه‌ها، جلوگیری از هدر رفت انرژی، زمان، هزینه و غیره شده است.

محقق در این تحقیق در پی پاسخگویی به این سؤال اساسی است که چالش‌های فراروی مدیریت فناوری‌های نوین اطلاعاتی در جهان کدامند؟ و با توجه به عصر جهانی‌شدن چه راهبردهایی را می‌توان جهت مدیریت بهینه‌ی فناوری‌های نوین اطلاعاتی در جهان تدوین و ارائه نمود؟ هدف اصلی در تحقیق شناسایی و دستیابی به الگوی مدیریت فناوری‌های نوین اطلاعاتی در کشور جهت حضور در عرصه‌ی جهانی می‌باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، توصیفی - پیمایشی از شاخه‌ی تحقیقات میدانی است. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه در این پژوهش را 44 نفر از کارشناسان (اساتید دانشگاه - شرکت مبین نت - مرکز ملّی  جهانی‌شدن وکاربران اینترنت (کافی‌نت‌ها)) در شهرستان تهران تشکیل می‌دهند . در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات و  داده‌های مورد نیاز از روش میدانی و کتابخانه‌ای بهره گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از یک سلسله فنون آماری استفاده شده است. ازنرم‌افزارهای آماری برای محاسبه‌ی میانگین و ضرایب فنی مدل و از نرم‌افزار آماری MATLab برای مقایسه‌ی زوجی استفاده شده است و نهایتاً مدل کمّی مدیریت فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی در کشور جهت حضور در عرصه‌ی جهانی طراحی و ارائه شده است.
هدف از ارائه این مقاله بررسی دانشنامه های نوین ایران فضای مجازی است. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت و ضرورت دانشنامه های برخط و به کارگیری تمام مزایای فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی در فضای مجازی در این حوزه، به بررسی 71 دانشنامه برخط پرداخته است. برخی از ویژگی های دانشنامه های برخط در کشور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند. عدم توسعه یافتگی دانشنامه های برخط باعث شده است تا اقبال نسبت به دانشنامه های برخط داخلی بسیار کم شود. این درحالی است که بسیاری از دانشنامه های مذکور با هزینه های دولتی و حاکمیتی راه اندازی شده است.

منبع:مقاله فناوری های نوین اطلاعاتی