بیمه آتش سوزی

هدف از تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر فروش بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه خریداران بیمه آتش سوزی منازل مسکونی بیمه دی در سطح استان خراسان جنوبی است. یک پرسشنامه (شامل 33 سوال) جهت جمع آوری اطلاعات میدانی طراحی و مورد استفاده قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق از طریق آلفای کرونباخ با مقدار 0/944 تایید و برای روایی پرسشنامه نیز از اساتید و متخصصان موضوع نظرخواهی و در نهایت با اعمال نظرات آنها روایی ابزار مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که 7 متغیر آمیخته بازاریابی خدمات (محصول، قیمت، فرایند، شواهد فیزیکی، کارکنان، ترفیع و مکان) بر فروش بیمه تاثیر دارند.

آتش‌سوزی یا حریق یکی از قدیمی‌ترین بلایایی است که می‌تواند در زمانی کوتاه، دارایی و سلامتی افراد را به خطر اندازد. بنا به تعریف حریق عبارتست از سوختن مواد سوختنی یا آتشی ناخواسته و در لحظه وقوع از کنترل خارج شده که معمولاً با دود و حرارت و نور توأم است. آتش‌سوزی عبارت از آتشی است که از یک منبع حرارتی در لحظه وقوع کنترل ناپذیر (حادثه) سرچشمه گرفته، یا منبع حرارتی معین کنترل شده‌ای را ترک کرده و با نیروی حرارتی خود گسترش و توسعه یافته باشد.
آتش‌سوزی در صورتی که به موقع مهار نشود، موجب خسارات زیادی می‌گردد. گاه آتش‌سوزی، با سایر حوادث طبیعی مثل زلزله همراه بوده یا بلافاصله پس از آن‌ها رخ می‌دهد. در بسیاری از موارد، خسارات حریق ثانویه، حتی بیش از خسارات حادثه اولیه بوجود آورنده آن می‌باشد.
طبق نتایج تحقیقات اتحادیه بیمه‌های آلمان (VdS)، در بسیاری موارد عملیات اطفاء حریق به وسیلهٔ آب یا کف‌های ویژه، در مقایسه با خود آتش‌سوزی، صدمات بیشتری ایجاد می‌کند.

آتشسوزی از جمله حوادثی است که هر آن ممکن است اتفاق افتاده و اغلب موجب خسارات سنگین مالی ،تلفات وجراحات انسانی و غیره میباشد. به منظور کاهش و جبران خسارتها، موسسات بیمه نقش بالقوهای خواهند داشت. بیمه، نقش اساسی در جبران خسارتهای ناشی از وقوع ریسک بیمه شده در جامعه دارد. بیمه آتشسوزی یکی از قدیمیترین رشتههای بیمهای است که اموال و داراییهای بیمهگذاران را در برابر خطر آتشسوزی و خطرهای تبعی تحت پوشش قرار میدهد. کتابخانه ها و مراکز آرشیوی از جمله نهادهایی هستند که نقشی عمده و اصلی در گردآوری و حفاظت و نگهداری اسناد و منابع دارند. باتوجه به اینکه مجموعه منابع چاپی و الکترونیکی موجود در انواع کتابخانه ها و مراکز آرشیوی از ارزش بالایی برخوردار است و از خطر آتش سوزی در امان نیستند لذا بیمه آتش سوزی راه حلی مناسب برای حفظ و حراست کتابخانه و مراکز آرشیوی در مقابل بروز حوادث ناگهانی و غیرقایل پیش بینی است. لذا این مقاله قصد دارد به بررسی بیمه آتشسوزی در کتابخانه ها و مراکز آرشیوی بپردازد. کتابداران لازم است نسبت به بیمههای آتشسوزی، قرارداد بیمه آتش سوزی،خطرهای تحت پوشش، مراحل صدور بیمهنامه و تعهدات بیمهگر و بیمهگذار اطلاعات کافی داشته باشند تا بتوانند نقش فعالی در ارزیابی ریسک کتابخانه و مراکز آرشیوی و تعامل با شرکتهای بیمه ایفا نمایند

منبع:مقاله بیمه آتش سوزی