اعتماد سازمانی

امروزه سرمایه اجتماعی، نقش مهمتری نسبت به سرمایه انسانی و فیزیکی در جوامع ایفا می کند. سرمایه اجتماعی، به صورت شبکه های روابط جمعی انسجام بخش میان انسان ها و سازمان ها تعریف شده است. پوتنام سرمایه اجتماعی را مجموعه ای از مفاهیمی مانند اعتماد، هنجارها و شبکه ها می داند. همانطور که مشخص است، اعتماد در ایجاد انسجام میان انسان ها و سازمان ها نقش مهمی ایفا می کند و دارای جایگاه ویژه ای می باشد. در این مقاله به مفهوم اعتماد از دید سازمانی پرداخته شده است که به آن اعتماد سازمانی اطلاق می گردد. اگرچه به نظر می رسد اعتماد سازمانی دارای مفهومی واضح و آشکار می باشد و برای همه بدیهی به نظر می رسد ولی در واقع اینچنین نیست. هنگامی که به ارایه تعریف از این مفهوم و آن هم در سطح سازمان اقدام می نماییم متوجه دشواری و پیچیدگی آن می شویم. این پیچیدگی زمانی بیشتر می شود که متوجه شویم در تحقیقات محدود صورت گرفته در این زمینه از مفاهیم دیگری نیز به جای اعتماد سازمانی استفاده شده اس. علاوه بر این، در تحقیقات انجام شده، ابعاد و شاخص های یکسانی نیز برای سنجش اعتماد مورد استفاده قرار نگرفته است.لذا در این مقاله در کنار ارایه تعاریف متعدد از اعتاد سازمانی به بررسی تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه پرداخته می شود. با توجه به وجود رویکردهای متفاوت محققان در برخورد با اعتماد سازمانی برای بررسی و سنجش آن در سطح سازمانی، رویکردهای مختلف موجود نیز مورد بررسی قرار گرفته است به منظور ارایه مبنایی جهت انجام تحقیقات هدفمند در این راستا یک مدل مفهومی اعتماد سازمانی که توسط راجرز مطرح شده ارایه گردیده و مطالعات انجام شده توسط سایر محققان مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و شاخص های مورد استفاده آنها تلخیص گردیده است.

       این تحقیق پیرامون بررسی ارتباط ابعاد مختلف اعتماد سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان آموزش و پرورش شهرستان مهاباد است، که تعداد آنها حدود 1500 نفر می باشد؛ و حجم نمونه  306 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران بدست آمد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و همکاران  با ضریب آلفای  91% و برای بررسی تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یر با ضریب آلفای 89% استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون رتبه بندی فریدمن و همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر از یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تشکیل شده است. نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق حاکی از این است که میان اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به علاوه نتایج حاصل از فرضیات فرعی تحقیق نشان دهنده این بود که میان ابعاد مختلف اعتماد سازمانی ( اعتماد افقی، عمودی و نهادی) و تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری برقرار است. همچنین نتایج نشان می دهد که تمامی ابعاد اعتماد سازمانی با یکدیگر و با تمام ابعاد تعهد سازمانی ارتباط مثبت ومعنادار دارند.

منبع:مقاله اعتماد سازمانی