ارزش مشتری

در سال های اخیر ،مدیران در صنایع مختلف در بخش های تولید و خدمات توجه شان را ب ه افزایش ارزش مشتری محصولاتشان متمرکز نموده اند .یک عامل مهمی که محر ک این رغبت به ارزش مشتری است این باور فراگیر است ،که فراهم کردن ارزش برای مشتریان ممکن است بهترین راه در جهت کسب وفاداری مشتریان باشد .هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی بین ارزش مشتری،رضایت مشتری و وفاداری در حوزه ی بانکداری به منظور تعیین مهمترین عوامل در کسب وفاداری مشتریان است .یک تحقیق میدانی بر روی 106 نفر از مشتریان یکی از بانک های کشور انجام شد.نتایج حاکی از آن است که ارزش کارکردی ،ارزش احساسی،ارزش اجتماعی و فداکاری های درک شده توسط مشتری دارای اثر مثبت و مس تقیمی بر روی رضایت مشتری می باشن د اما تنها ارزش احساسی رابطه مثبتی و مستقیمی با وفاداری مشتری دارد.

در سال‌های اخیر، محققان، مفهوم ارزش ویژه مشتری را به عنوان معیار کلی موفقیت در بازاریابی پیشنهاد کرده ­اند. صنعت لیزینگ نیز در این رابطه از این قاعده مستثنا نیست. مدل‌های مختلفی در زمینه ارزش ویژه مشتری وجود دارد که ارزش ویژه مطلوبیت، ارزش ویژه رابطه و ارزش ویژه برند سه محرک اصلی آن می‌باشند که هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدل ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مشتریان شرکت‌های لیزینگ – مورد مطالعه: شرکت لیزینگ خودرو غدیر می‌باشد. روش این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نظر نوع ارتباط همبستگی می‌باشد. ابزار پژوهش، پرسشنامه‌ای با 52 سوال استفاده گردید که پایایی آن از طریق آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. روایی این ابزار نیز از طریق روش (CVR)، مورد بررسی و تایید قرار گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان شرکت لیزینگ خودروی غدیر تشکیل می‌دهند. همچنین 400 مشتری به عنوان نمونه آماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. در این تحقیق به منظورآزمون فرضیات از نرم افزار (AMOS) استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان 21 فرضیه مورد بررسی تنها 2 فرضیه مورد پذیرش قرار نگرفتند که عبارتند از: 1- ارزش ویژه رابطه با قصد خرید مشتریان رابطه معناداری دارد. 2- ارزش ویژه مطلوبیت با قصد خرید مشتریان رابطه معناداری دارد. در بررسی وضعیت جنسیت افراد از بین افراد انتخاب شده برای بررسی 130 نفر زن (85/33%) و 254 نفر مرد (15/66%) هستند. در بخش سن افراد نیز مشخص گردید که 40 درصد افراد در گروه سنی بین 36 الی 45 سال، 39/28 درصد در گروه سنی زیر 25 سال، 79/19 درصد در گروه سنی بین 26 الی 35 سال، 33/8 درصد در گروه سنی بین 46 الی 55 سال و 6/2 درصد نیز در گروه سنی بالای 56 سال قرار داشته ­اند. در بررسی تحصیلات نیز مشخص گردید که، 29/57 درصد افراد دارای مدرک کارشناسی، 44/23 درصد دارای مدرک فوق دیپلم، 36/15 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر، 3/1 درصد دارای مدرک دیپلم و 6/2 درصد دارای مدرک زیر دیپلم می‌باشند. از نظر شغلی نیز می‌توان بیان نمود که 30/26 درصد افراد پاسخی به این سوال نداده­اند، همچنین، 65/28 درصد دارای شغل آزاد، 44/23 درصد دانشجو، 16/10 درصد کارگر، 25/6 درصد بیکار، 21/5 درصد کارمند بوده­اند. در بحث درآمدی افراد، می‌توان بیان نمود که 15/41 درصد افراد دارای درآمدی بالاتر از 750 هزارتومان می‌باشند. همچنین 54/38 درصد دارای درامد بین 500 الی 750، 1/15 درصد دارای درآمد بین 250 الی 500 و 21/5 درصد نیز دارای درآمد کمتر از 250 هزار تومان می‌باشد.

منبع:مقاله ارزش مشتری