اگرچه بکمک تکنولوژی اطلاعات (IT) حوزه عملکرد SCM گسترش یافته و شامل تأمین کنندگان و مصرف کنندگان نیز شده است، اما بهرصورت هدف از ایجاد SCM الکترونیکی (e-SCM) کاهش هزینه های نقل و انتقال اطلاعات و نهایتاً محصولات از یک طرف و گسترش فرصت های تجاری و دامنه همکاری بین شرکتها از طرف دیگر بوده است. در واقع در فرایند مدریت زنجیره تأمین الکترونیکی، سه عنصر جدید الکترونیکی و یا اینترنتی وارد شده است که قبلاً نبوده. یکی تجارت الکترونیکی (e-commerce) دوم تدارکات و خریدالکترونیکی (e-procurement) و سوم همکاری الکترونیکی e-collaboration که شکل زیر جایگاه هر یک را نشان می دهد:

زیرساخت بین سازمانی فناوری اطلاعات به عنوان یک مجموعه از منابع IT است که در میان سازمان به اشتراک گذاشته شده است و شامل شبکه های ارتباطی، سخت افزار، برنامه های کاربردیIT، استاندادهای انتقال داده و مهارت های IT ، دانش و تجربه ها ست.

هم مطالعات سازمانی و هم مطالعات سیستم های اطلاعاتی اخیرا به سمت همکاری بین شرکت ها حرکت کرده اند و زیرساخت های IT بین سازمانی در جهت این گرایش فشار وارد می کنند. این همکاری با کمک IT همکاری الکترونیکی نامیده می شود.

در طول چند سال اخیر، تغییرات بسیار شگرف و وسیعی در سطح سازمانهای فعال در کس بو کار جهانی رخ داده است. با جهانی شدن بازارها و فشردگی روزافزون رقابت در فضای اقتصادی جدید، سازمانها ابتدا دریافتند که برای بقاء در این بازارها، باید بتوانند همگام با تغییرات پیشرفت و تغییر کنند. پس از مدتی سازمانها به این نتیجه رسیدند که برای موفق بودن در بازار، نه تنها باید خود سریع و چابک باشند، بلکه باید تامی نکنندگان آنها و نیز شبکه توزیع محصولاتشان، دارای هماهنگی بالا و انعطاف مناسب باشد. مجموعه این طرز تفکر باعث شک لگیری مفاهیم "مدیریت زنجیره تامین" در سالهای دهه قبل گشت. با ظهور تکنولوژیهای پیشرفته الکترونیکی در سالهای اخیر، استفاده از این سا ز وکارهای الکترونیکی برای پیشبرد اهداف زنجیره تامین(عرضه) مورد توجه مدیران صنایع قرار گرفت و بزودی این ابزارها قدرت فو قالعاده خود را در یکپارچ هسازی فرایندهای زنجیره عرضه و کاهش هزین هها، افزایش سرعت تحویل محصول به مشتری و ارائه اطلاعات سودمند بصورت همزمان نشان دادند. با توجه به نتایج مذکور، استفاده از "زنجیر ههای تامین الکترونیکی"، امروزه بعنوان یکی از استراتژیهای برتری در بازارهای رقابت جهانی مطرح بوده و مورد استفاده شرکتهای بزرگ و معتبر جهانی قرار م یگیرد.

منبع:پاورپوینت همکاری در زنجیره تامین الکترونیکی با در نظر گرفتن سه قابلیت زیرساخت بین سازمانی فناوری اطلاعات