مقاله نشانه شناسی شامل 36 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  نشانه شناسی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

۱٫نشانه شناسی

نشانه شناسی علمی است که به مطالعه ی نظام های نشانه ای نظیر زبان ها ، رمزگان ها ، نظام های علامتی و غیره می پردازد. بر اساس این تعریف ، زبان بخشی از نشانه شناسی است . اما عموما پذیرفته شده است که در میان نظام های نشانه ای ، زبان وضعیتی منحصر به فرد و مستقل داردو این به ما امکان می دهد تا نشانه شناسی را در مقام علمی که به مطالعه ی نظام های نشانه ای غیر زبانی می نشیند تعریف کنیم. و این همان تعریفی است که ما در این جا اختیار کرده ایم.

نشانه شناسی به دست فردینان دو سوسور و به مثابه ی ((علمی که به بررسی زندگی نشانه ها در دل زندگی اجتماعی )) می پردازد طراحی شد. سوسور در نوشته ای که غالبا از آن یاد می شود ، می گوید: (کروس،ص۳۳)

زبان نظام نشانه ای است که بیانگر اندیشه ها است و از این رو با خط ، الفبای کر و لال ها ، آیین های نمادین ،آداب معاشرت، علائم نظامی و غیره قابل مقایسه است . زبان فقط مهم ترین این نظام ها است.

پس می توان علمی را طراحی کرد که به بررسی زندگی نشانه ها در دل زندگی اجتما عی بپردازد ؛ این علم بخشی از علم روانشناسی عمومی خواهد بود و ما آن را نشانه شناسی (سمیو لوژی)می نامیم(از «سه مه یون»یونانی به معنای «نشانه»). نشانه شناسی به ما می آموزد که نشانه ها از چه تشکیل شده اند و چه قوانینی بر آن ها حاکم اند. از آنجا که این علم هنوز به وجود نیامده است ، نمی توان گفت که چه خواهد بود، اما حق حیات دارد و جای آن پیشاپیش مشخص است . زبان شناسی فقط بخشی از این دانش عمومی است و قواعدی را که نشانه شناسی کشف می کند می توان در مورد زبان شناسی نیز به کار بست. به این ترتیب، زبان شناسی به حوزه ای معین در مجمو عه ی پدیده های انسانی تعلق خواهد داشت.

   کارکرد ها و «رسانه ها»

کارکرد نشانه انتقال اندیشه به وسیله پیام است. این امر مستلزم وجود عناصر زیر است : موضوع یا چیزی که در باره اش سخن گفته شودیا مرجع ، نشانه ها و بنابر این رمزگان ، وسیله ی انتقال و البته یک فرستنده و یک گیرنده.

رومن یاکوبسن بر مبنای طرح واره ای که از نظر ارتباطات وام گرفته بود –طرح واره ای که اکنون دیگربه صورت یک طرح واره ای کلاسیک در آمده است – شش کار کرد را برای زبان قائل شد؛ و تحلیل او – با اندکی دستکاری- در مورد تمام اشکال ارتباط معتبر است.علاوه بر این، مسئله ی کارکرد ها با پدیده ی دیگری پیوند می خورد که همانا وسیله ی ارتباط ، حامل پیام ، یا برای آن که از اصطلاحات مد روز استفاده کرده باشیم ،پدیده ی رسانه است.

الف)کارکردها

۱٫کارکرد ارجاعی . کارکرد ارجاعی شالوده ی هرگونه ارتباطی است . این کارکرد روابط میان پیام وموضوعی که پیام به آن ارجاع می دهد را مشخص می کند ; دراین جا مسئله ی اساسی همانا فرمول بندی اطلاعات حقیقی، عینی ،قابل مشاهده واثبات پذیر درباب مرجع پیام است.

٢. کارکرد عاطفی . این کارکرد روابط میان پیام وفرستنده رارقم می زند. هنگامی که ما- به وسیله ی زبان یا به وسیله ی هرشیوه ی دلالتی دیگر- ارتباط برقرار می کنیم ،اندیشه هایی را درباب ماهیت مرجع پیام بیان می کنیم (کارکرد ارجاعی). اما درعین حال می توانیم نگرش خود را نسبت به آن موضوع هم ابرازکنیم وبگوییم آن پدیده به نظر ما خوب است یا بد ،زشت است یا زیبا ،مطلوب است یا منفور،مودبانه است یا تمسخرآمیز.

٣. کارکرد کنایی یا حکمی . این کارکرد روابط میان پیام وگیرنده را مشخص می کند ،زیرا هدف هرگونه ارتباطی ایجاد واکنش نزد گیرنده است.   حکم می تواند عقل گیرنده یا احساس او را آماج خود قرار دهد. این کار را یا ازطریق شرطی کردن آن ها به وسیله ی تکرار انجام می دهد یا ازطریق ایجاد واکنش های احساسی ناخودآگاه درمخاطبان – رنگ می بازد.

۴. کارکرد هنری یا زیبایی شناختی . یاکوبسن این کارکرد را همچون رابطه ی میان پیام وخودش تعریف می کند. نمونه ی برجسته ی کارکرد زیبایی شناختی درآثار هنری دیده می شود ،جایی که مرجع پیام خود پیام است  ،واین پیام دیگر ابزار ارتباط نیست ،بلکه موضوع آن است .

۵. کارکرد همدلی . هدفی که براین کارکرد حاکم است برقراری ،حفظ یا توقف ارتباط است.

رومن یاکوبسن نشانه هایی را تحت این عنوان متمایز می کند که نقش شان اساسا (برقراری ،ادامه یا قطع ارتباط ،حصول اطمینان ازبرقراری جریان ارتباط (“الو ،صدایم را می شنوی ؟”) ،جلب توجه مخاطب یا حصول اطمینان از هوشیاری اوست (“ببینم ،به حرف هام گوش می کنی، یا به سبک شکسپیر«گوش به من دار !»، یا درآن سوی خط تلفن (“آهان !”)

کارکرد همدلی نقشی بسیارمهم در تمامی اشکال ارتباط ایفا می کند : آیین ها، تشریفات ،مراسم ; خطابه ها، نطق ها ; گفتگوهای خانوادگی یا عاشقانه که درآن هامحتوای ارتباط اهمیتی به مراتب کم تراز نفس حضور شخص وتایید عضویت وی در گروه دارد.  در این کارکرد ارتباطی ،واژه ها وحرکات واحدی تکرار،وداستان های واحدی تعریف می شوند; این باعث می شود که ارتباط برای فرد بیگانه بی معنا وغیرقابل تحمل،  وبرای کسی که درآن مشارکت دارد وحرف ها به او مربوط می شوند جالب باشد; اما به محض این که دیگر گفتگو به او ربطی نداشته باشد، ارتباط برای او هم کسل کننده می شود.

جهت دانلود متن کامل مقاله نشانه شناسی کلیک نمایید