سری دوم مقالات و پیشینه های تحقیق دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده شد
مقاله یادگیری ترکیبی ، رویکردی نوین در برنامه درسی دانش آموزان
مقاله نئورئالیسم ، فعالیتهای هسته ای ایران و ابعاد سیاسی توافق ژنو
مقاله نقش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانا سازی منابع انسانی
مقاله نظریه های جامعه شناسی و کشف المحجوب
مقاله نظریه ها و تفاوت فرهنگ بین نسل ها
مقاله نزاع دسته جمعی و نظریه های مرتبط با آن
مقاله مفهوم تاب آوری ، پرخاشگری و احساس تنهایی نوجوانان
مقاله مشارکت اجتماعی و دیدگاه های نظری مشارکت
مقاله مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله کاربرد گیاهان دارویی
مقاله دیدگاه های سرمایه اجتماعی و حاشیه نشینان
مقاله دیدگاه تربیتی و خانواده
مقاله دید گاه های سواد رسانه ای و سبک زندگی
مقاله جنبش های اجتماعی و نظریه های مرتبط با آن
مقاله تکنولوژی سامانه های پیامکی در روابط عمومی
مقاله تبلیغات دینی و الگوهای سیاست گذاری فرهنگی
مقاله پوشش زنان به مثابه آیین
مقاله بررسی میزان خاص‌گرایی و نظریه های مرتبط با آن
مقاله بررسی مطبوعات و دیدگا ههای آن
مقاله استفاده از خدمات ارتباطی پست و کیفیت زندگی شهری