پرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد تاب‌ آوری در برابر آسیب بوده دارای9 صفحه می باشد

پرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب

مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (۲۰۱۰) برای سنجش عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتبط با تاب‌آوری کودکان و نوجوانان آزاردیده ساخته است. این مقیاس، عزت نفس (۱۴ سؤال)، خودتنظیمی (۱۶ سؤال)، قدرت خوش‌بینی (۱۴ سؤال)، حل مسئله (۱۵ سؤال)، ساختار اعتقادی (۱۶ سؤال)، حمایت/سلامت خانواده (۲۳ سؤال)، روابط حمایتی با همسالان (۱۸ سؤال)، عملکرد تحصیلی حمایت شده (۱۴ سؤال)، مشارکت فعال در جامعه (۱۵ سؤال) و حمایت/امنیت در محله (۱۵ سؤال) را می‌سنجد. برای نمره‌گذاری از مقیاس لیکرت (۰ تا ۶) استفاده شده است. به پاسخ اصلاً نمره «۰»، خیلی کم «۱»، کم «۲»، متوسط «۳»، زیاد «۴»، خیلی زیاد «۵» و کاملاً «۶» تعلق می‌گیرد.

روایی پرسشنامه از روش روایی‌ محتوایی، روایی همگرا درونی یا همبستگی خرده مقیاس‌ها با نمره کل مقیاس و روایی افتراقی درونی یا همبستگی بین خرده مقیاس‌ها برآورد شده است. برای بررسی روایی محتوایی از ۹ متخصص خواسته شده است که میزان تناسب سؤال‌ها را با هدف‌های مدنظر در یک مقیاس ۱ تا ۵ نمره‌گذاری کنند. نمره تناسب داشتن سؤال با هدف در تمامی سؤال‌ها از ۴ بالاتر بوده است. همبستگی خرده مقیاس‌ها با نمره کل مقیاس در تمامی موارد به لحاظ آماری معنادار بوده و کمترین ضریب همبستگی ۸۵/۰ بوده است. همبستگی خرده مقیاس‌ها با یکدیگر در برخی از موارد به لحاظ آماری معنادار بوده و ضرایب همبستگی بین ۱۲/۰ تا ۴۸/۰ گسترده بوده است.

پایایی پرسشنامه از روش‌های همسانی درونی برآورد گردیده است. همسانی درونی برای کل برابر با ۹۶/۰ برآورد شده است و آلفا زیر مقیاس‌ها از ۷۲/۰ تا ۸۷/۰ پراکنده بوده است.

در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه استفاده شد. پرسشنامه اولیه حاوی ۱۶۰ سؤال بود که پس از اجرا بر روی نمونه مورد بررسی (۵۵۳ نفر)، سؤالاتی که با کل مقیاس همبستگی نداشتند، حذف گذشتند. بر روی سؤالات باقیمانده، تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از روش مؤلفه‌های اصلی صورت گرفت. برای مشخص شدن تناسب داده‌های برای انجام تحلیل عاملی از معیارهای همبستگی بالاتر از ۳۰/۰ سؤال‌ها با عامل، شاخص کفایت نمونه گیری کیرز-میر-اولیکن یا KMO و آزمون کرویت بارتلت استفاده شد (پالانت، ۱۳۸۹). اگر مقدار به دست آمده از آزمون KMO بالاتر از ۷۰/۰ باشد و شاخص بارتلت در سطح کمتر از ۰۵/۰ معنادار باشد، انجام تحلیل عامل مناسب است (حبیب‌پور و صفری، ۱۳۸۹). در پژوهش حاضر مقدار به دست آمده از آزمون KMO برابر با ۹۶/۰ بود. همچنین، شاخص بارتلت در سطح کمتر از ۰۵/۰ معنادار بود. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از چرخش واریماکس روی گویه‌ها، ۱۰ عامل شناسایی شد که مقدار ویژه آن‌ها از یک بالاتر بود (معیار کیرز). این عامل‌ها ۰۵/۶۸ درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می‌کنند.

پایایی پرسشنامه از روش‌های همسانی درونی برآورد گردید. همسانی درونی برای کل مقیاس برابر با ۹۸/۰ برآورد شد و آلفا کرونباخ زیر مقیاس‌ها از ۸۸/۰ تا ۹۸/۰ پراکنده بود.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب کلیک نمایید