پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  آموزش های مهارتی محصول محور بوده دارای 9 صفحه می باشد

پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور

ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ، دست ساز پژوهشگر است به این صورت که تمام مولفه ها وشاخص های آموزش های مهارتی محصول محور از طریق مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شد و پس از تایید متخصصین (مدیران اجرایی ) و استاد راهنما و مشاور محترم به صورت پرسشنامه تدوین شد که از چهار بخش فرصت ، تهدید ، قوت و ضعف تشکیل شده است .از جمع ۳۴ گویه ای این پرسشنامه ۱۰ گویه به فرصت های محیطی ، ۷ گویه به تهدیدات محیطی ، ۹ گویه به نقاط قوت و ۸ گویه به نقاط ضعف اختصاص یافته است .

تعداد سوالات و ترتیب و ارتباط هریک از سوالات در جدول ۳-۱ آمده است .

شاخص های مربوطه تعداد گویه های تخصیص یافته سوالات مرتبط با شاخص ها
فرصت ۱۰ ۱-۱۰
تهدید ۷ ۱۱-۱۷
قوت ۹ ۱۸-۲۶
ضعف ۸ ۲۷-۳۴

 روایی و پایایی تحقیق

روایی[۱] – روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده است و به معنای صحیح و درست می باشد . مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر را اندازه بگیرد . به عبارت دیگر روایی عبارت است از میزان انطباق مشاهد ات و پرسش های پژوهش با هدف اصلی پژوهش . اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد ( ازکیا ، دربان آستانه ، ۱۳۸۲ ، ۵ ).

به همین منظور برای اینکه پرسشنامه صلاحیت لازم از نظر روایی را داشته باشد : ابتدا محقق با مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق و مشخص نمودن متغیرها ، ابتدا پرسشنامه را به تایید استاد راهنما و مشاور رسیده ، همچنین جهت تحکیم آن بین ۱۵ نفر از مدیران اجرایی توزیع گردید و از آنها خواسته شد ضمن پاسخگویی ، نظرات خود را پیرامون سوالات از جنبه های مختلفی که به ذهنشان می آید ابراز کنند . سپس با تحلیلی که از نظرات برخی از پاسخ دهندگان بعمل آمد برخی سوالات که بصورت مبهم ارائه شده بودند تغییر یافته و پرسشنامه نهایی جهت کار پژوهش در اختیار نمونه آماری قرار داده شد.

پایایی[۲]–توانایی ابزار در حفظ پایایی خود ، در طول زمان حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد این توانایی گویایی بر ارزش ابزار است ، چرا که در هر زمان اندازه گیری صورت گیرد نتایج پایدار به دست می آید . (سکاران ، ۱۳۸۱، ۲۳۱ ) .


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه آموزش های مهارتی محصول محور کلیک نمایید