پرسشنامه تاب‌آوری  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  تاب‌آوری بوده دارای 3 صفحه می باشد

پرسشنامه تاب‌آوری

در این پژوهش برای اندازه گیری تاب آوری از مقیاس تاب‌آوری کانر و دیویدسون[۱] (CD-RISC،۱۹۸۴) استفاده شد. این مقیاس دارای ۲۵ گویه می باشد که اگرچه ابعاد مختلف تاب‌آوری را می‌سنجد ولی دارای یک نمره کل می‌باشد. نسخه فارسی این مقیاس توسط جوکار (۱۳۸۶) تهیه شده است.

روش نمره گذاری:

برای هر گویه، طیف درجه بندی پنج گزینه‌ای (کاملاً نادرست تا همیشه درست) در نظر گرفته شده که از یک (کاملاً نادرست) تا پنج (همیشه درست) نمره گذاری می‌شود و هیچ کدام از گویه ها نمره گذاری معکوس ندارد. از مجموع نمرات کل گویه ها، نمره کل تاب آوری حاصل می شود. نمره بالاتر نشان دهنده تاب آوری بیشتر می باشد.

روایی و پایایی:

روایی (به روش تحلیل عوامل و روایی همگرا و واگرا)  و پایایی (به روش باز‌آزمایی و‌آلفا کرونباخ) مقیاس توسط سازندگان آزمون در گروه های مختلف (عادی و در خطر) احراز گردیده است (کانر و دیویدسون،۲۰۰۳). جوکار (۱۳۸۶) پایایی مقیاس (به روش آلفا کرونباخ) را برای نمونه های ایرانی ۹۳/۰ بدست آورد که کاملا منطبق با پایایی گزارش شده توسط سازندگان مقیاس بوده است.

هاشمی (۱۳۹۰) در پژوهشی برای احراز پایایی از روش های آلفای کرونباخ و باز آزمایی و برای تعیین روایی از روش تحلیل عامل استفاده کرد. در آن پژوهش ضریب آلفای کرونباخ مقیاس برابر ۸۷/۰ و پایایی بازآزمایی برابر ۷۳/۰ بود ( با فاصله دو هفته بین دو باراجرای آزمون). نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه‌های اصلی نیز بیانگر وجود یک عامل کلی در مقیاس بود. در پژوهش حاضر آلفای کرونباخ برای کل مقیاس ۹۰/۰ بدست آمد.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه تاب‌آوری کلیک نمایید