پرسشنامه رضایت شغلی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد   رضایت شغلی  بوده دارای 3 صفحه می باشد

پرسشنامه رضایت شغلی :

این پرسشنامه توسط اسمیت ،کندال و هالین[۱] (۱۹۶۹) طراحی شده است. این ابزار ابتدا به صورت ۷۲ سؤالی بوده که به علت زیادی پرسش ها از کارآیی لازم برخوردار نبود و در سال (۱۹۸۷) آن را به ۳۰ سؤال کاهش دادند. که در این پژوهش، پرسشنامه ۳۰ سوالی استفاده شده است.

الف- شیوه نمره گذاری

این ابزار ۵ بعد رضایت شغلی را شامل می شود که عبارتند از : ماهیت کار (سوال ۱تا ۶ )، سرپرست (سوالهای ۷ تا ۱۲) ، همکاران (سوالهای ۱۳ تا ۱۸)، ارتقاء (سوالهای ۱۹ تا ۲۴) و پرداخت (سوالهای ۲۵ تا ۳۰). این مقیاس به شیوه لیکرت نمره گذاری می شود. (ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۷).

ب- پایایی و اعتبار:

ثامنی در سال ۱۳۸۴،پایایی پرسشنامه رضایت شغلی(جی دی آ)[۲] را ۷۳/. ، و رنجبر درسال ۱۳۸۴ با استفاده از روش آلفای کرنباخ میزان پایایی این ابزار را ۶۹/. گزارش کرده اند. همچنین بمبئی رو(۱۳۸۵) نیز از روش باز آزمایی استفاده کرده و پایایی این ابزار را ۷۲/. به دست آورده است و برای تعیین پایای درونی این پرسشنامه از روش آلفای کرنباخ[۳]استفاده شده است  که مقدار آن معادل ۸۳/. به دست آمده است. (ساعتچی و همکاران، ۱۳۸۷). در پژوهش فتحی زاده(۱۳۹۰) اعتبار و پایایی این پرسشنامه پس از تحلیل داده ها با روش آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت و رضایت شغلی کل (۸۰/.) به دست آمد. در این پژوهش پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ ۷۲/۰ بدست آمد. و برای تعیین روایی نیز از نظرات اساتید صاحبنظربرای بدست آوردن  روایی صوری استفاده شد.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه رضایت شغلی کلیک نمایید