تبلیغات
پایان نامه و پروژه های دانشجویی

تحقیق مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن و حقوق متهم  شامل  59 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن و حقوق متهم  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن

در این فصل در قالب دو مبحث به کلیات مطالب آیین‌ دادرسی کیفری می‌پردازیم. بدین توضیح که در مبحث اول به کلیات آیین دادرسی که شامل تعریف آیین دادرسی کیفری، موضوع آیین دادرسی کیفری، اهداف قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری، ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها، وجه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری، منابع آیین دادرسی کیفری و در مبحث دوم نظام‌های سیستم آیین دادرسی کیفری که شامل سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی، سیستم دادرسی مختلط، سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری، اصول حاکم بر دادرسی کیفری را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مبحث اول: کلیات آیین دادرسی

گفتاراول: تعریف آیین‌ دادرسی کیفری

آیین‌ دادرسی کیفری را اکثر حقوقدانان به شرح ذیل تعریف نموده‌اند:

مجموعه قواعد و مقرراتی است که قانون‌گذار برای کشف جرم و تعقیب متهم و نحوه دادرسی (محاکمه) و اجرای احکام کیفری وضع یا تدوین می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه مقررات و قواعدی است که برای چهار مرحله دادرسی وضع می‌شود که عبارتنداز:

۱-مرحله کشف و تحقیق جرایم

۲- مرحله تعقیب متهم

۳- مرحله دادرسی یا محاکمه

۴- مرحله اجرای احکام کیفری[۱]

تعریفی که فوقاً بیان شد، تقریباً تعریف کاملی است و شامل همه مراحل دادرسی می‌شود. تعریفی که قانون‌گذار در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ارائه داده با تعریف مزبور مطابقت دارد، لیکن بر تعریف قانون‌گذار ایرادهایی وارد است که پس از از ذکر ماده قانونی به ایرادات اشاره می‌شود.

ماده یک قانون جدید آ.د.ک با رفع ایرادات قبلی وارده بر تعریف مقرر می‌دارد:

«آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه‌دیده و جامعه وضع می‌شود».

نکات قابل توجه در تعریف فوق‌الذکر به شرح ذیل بیان می‌گردد:

۱-در تعریف مذکور قانون‌گذار به ۴ مرحله از مراحل دادرسی کیفری اشاره نموده است:

.مرحله کشف جرم می‌باشد.

مرحله دوم: مرحله تعقیب متهم می‌باشد.

مرحله سوم: مرحله رسیدگی و صدور رأی و اعتراض به احکام می‌باشد.اگر قانون‌گذار بجای عبارت «… نحوه رسیدگی، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از کلمه «دادرسی» یا «محاکمه» استفاده می‌کرد بهتر بود چرا مرحله دادرسی شامل نحوه رسیدگی و چگونگی صدور آراء و نحوه اعتراض به احکام کیفری می‌شود.

۴٫مرحله چهارم: مرحله اجرای احکام کیفری است.

۲- در تعریف یاد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقیقات مقدماتی» استفاده نموده است. ایرادی که بر این قسمت وارد است اینکه معلوم نیست منظور قانون‌گذار از تحقیقات مقدماتی در کدام مرحله از مراحل دادرسی است. چرا که تحقیقات مقدماتی هم توسط ضابطان در مرحله کشف جرم صورت می‌گیرد و هم توسط مقامات قضایی دادسرا از قبیل دادستان، بازپرس و دادیار در مرحله تعقیب متهم صورت می‌گیرد که این امر با بررسی مواد بعدی قانون آیین دادرسی کیفری در بخش مربوط به وظایف ضابطان در مرحله کشف جرم و در بخش مربوط به وظایف مقامات قضایی دادسرا در مرحله‌ی تعقیب متهم روشن و معلوم خواهد شد که در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهیم پرداخت.

۳- در تعریف ارائه شده از سوی قانون‌گذار از عبارات «میانجیگری» و «صلح میان طرفین» استفاده شده است که این شیوه قانون‌گذاری نیز محل ایراد است. صرف‌نظر از اینکه هدف قانون‌گذار از به کار بردن عبارات مذکور تعیین بخشی از وظایف ضابطان و مقامات قضایی دادسراها و دادگاه‌ها جهت ایجاد صلح و سازش به عنوان یک اقدام اخلاقی، دینی و قانونی در راستای اعمال مقررات و قواعد دادرسی است، لیکن به نظر می‌رسد که نیاز به کار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا که هدف از به‌کارگیری میانجیگری در مواد مربوطه ایجاد صلح و سازش بین طرفین امر کیفری است بنابراین به کار بردن کلمه «میانجی‌گری» کفایت می‌کرد و نیازی به عبارت «صلح میان طرفین» نبود. شاید بهتر بود قانون‌گذار در یک عبارت به شرح ذیل این امر را بیان می‌کرد: «میانجی‌گری برای صلح میان طرفین».

ایراد آخری که بر تعریف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با این عبارت «… و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی….» بدیهی است که مجموعه قواعد و مقررات پیش‌بینی شده در قانون آیین دادرسی کیفری در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنین ضابطان دادگستری می‌باشد. بنابراین جمله آخر ماده زاید بوده و از بدیهیات است که اگر ذکر هم نمی‌شد خللی بر تعریف وارد نمی‌کرد.[۲]

پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده ۱ آ.د.ک ۱۳۹۲ اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن و حقوق متهم کلیک نمایید


تحقیق مفهوم شناسی سرقت ، پیشگیری ازجرم و آمار جنایی  شامل  47 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مفهوم شناسی سرقت ، پیشگیری ازجرم و آمار جنایی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

فصل نخست: سرقت

درآمد

سرقت، یکی از جرایم مهمّ و پُر تعدّد بیشتر کشورهاست و عملی است که تقریباً درکلیّه ی جوامع دیده می شود. بزه مذکور، اصولاً در قوانین جزایی اکثریّت قریب به اتّفاق کشورهای دنیا و با اندک تفاوتی، جرم انگاری شده است.[۱]

این جرم در گذشته های دور نیز وجود داشته و به اشکال مختلف، انجام می شده است. جرم سرقت که بعد از قتل، با سابقه ترین جرایم است، دستخوش تحوّلات و تغییرات زیادی بوده و شکل انجام آن در زمانهای متفاوت و در جوامع مختلف، تغییر می کرده است. ولی چیزی که از بدو پیدایش آن تا کنون، ثابت بوده، زشتی و مذموم بودن ماهیّت آن است که همواره وجود داشته و با مرتکب آن، مقابله و برخورد گردیده است.

گذشت زمان بر این پدیده، نظیر تمام امور اثر گذاشته و تحوّلاتی در آن، به وجود آورده است. شکل انجام، شیوه ها، وسایل و ابزار مورد استفاده، نوع اموال و اشیاء مسروقه و … همچنین وضعیّت سارقین از جهات گوناگون، تغییر نموده است. امروزه اغلب سرقت ها، با برنامه ریزی دقیق و با بهره وری از امکانات پیشرفته، انجام می شود و سارقین از آخرین تکنولوژی موجود، در جهت کار خود سود می برند. به همین لحاظ، مقابله و برخورد با سرقت و سارقین نیز، متناسب با اقدامات آنان، متحوّل گردیده است.

در این فصل، برآنیم با تکیه بر مفاهیم مندرج در قانون مجازات اسلامی، به تعریف سرقت و ذکر انواع آن، بپردازیم؛ سپس ضمن تعریف سرقت مقرون به آزار یا تهدید و بررسی عناصر سه گانه ی آن، به تبیین قیود مذکور در مادّه ی ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی در تحقّق سرقت مقرون به آزار یا تهدید، خواهیم پرداخت؛ و بالأخره سرقت مقرون به آزار یا تهدید را، از نگاه کارآگاهان، با ادبیّات پلیسی، به بحث خواهیم گذاشت.

 مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن:

قانونگذار در مادّه ی ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی، جرم سرقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به طور پنهانی.»

در نظام حقوقی فعلی ایران به تبعیّت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون خون او می‌داند، ارتکاب سرقت، جرم شناخته شده و طی موادّ گوناگونی برای آن، مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران، انواع مختلف این جرم را می توان به پنج دسته ی کلّی تقسیم کرد:

۱- سرقت های مستوجب حدّ (موضوع موادّ ۱۹۷ به بعد قانون مجازات اسلامی).

۲- سرقت‌‌های خاصّ (موضوع موادّ مختلف قانون تعزیرات مصوب سال۱۳۷۰ و برخی از قوانین متفرّقه)

۳- سرقت‌هایی که فاقد شرایط اجرای حدّ می ‌باشند، ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران برود؛

۴- سرقت‌های ساده ی مستوجب تعزیر (موضوع مادّه ی ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی).

۵- سرقت‌های مرتبط با رایانه و سرقت ادبی که قانونگذار به ترتیب در موادّ ۷۴۱ قانون مجازات اسلامی و تبصره‌ی ۶ قانون مطبوعات مصوب اسفند ۱۳۶۵، به آنها پرداخته است؛ اگر چه عناصر متشکّله این جرایم با نوع به اصطلاح سُنّتیِ آن، متفاوت است و فقط قانونگذار از واژه‌ی سرقت در تبیین و تعریف آنها استفاده نموده است.

شیوه ی تقسیم بندی مذکور، در این نوشتار، مَطمح نظر نیست؛ زیرا سرقت های مورد بحث، سرقت هایی هستند که با چاشنی خشونت و آزار همراهند؛ بنابراین به تقسیم بندی دیگری که اهداف ما را در این پژوهش برآورده سازد، نظر داشته ایم:

سرقت‌ها را به لحاظ نحوه‌ی ارتکاب هم، می‌توان تقسیم‌بندی کرد؛ از این زاویه، سرقتها به «سرقت‌های عادی» و «سرقت‌های مسلّحانه»، تقسیم می‌شوند.[۲]در تقسیم بندی دقیق ترِ سرقت ها به لحاظ نحوه ی ارتکاب، می توان سرقت ها را به «سرقت های عادی» که عاری از خشونت هستند و «سرقت های مقرون به آزار یا تهدید» که با چاشنی خشونت همراهند، تقسیم و طبقه بندی نمود؛ زیرا آزار یا تهدید، ممکن است از طریق سلاح، ایجاد شده باشد.

مبحث دوّم: سرقت عادی

در سرقت های عادی، سارق از چاشنی زور و خشونت، (اعمّ از تهدید، ضرب، جرح و قتل) و نیز اسلحه استفاده نمی‌کند، بلکه اصولاً دور از دیدگان مالباخته و بدون رویارویی با وی مبادرت به ربودن اموال می نماید. نمونه ای از این سرقت ها را می توان سرقت های تعزیری ساده (مادّه‌ی۶۶۱ قانون مجازات اسلامی) و نیز سرقت های مندرج در مادّه ی ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی، نام برد.

با توجه به ویژگی «استفاده از چاشنی  زور و خشونت یا تهدید، در جریان سرقت» در تعریف سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، به نظر می رسد بعضی از کیف قاپی‌ها نیز به لحاظ شیوه‌ی ارتکاب، داخل در شمول سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید باشند؛ زیرا در جریان فعل قاپیدن توسط سارق، مالباختگان بعضاً مضروب یا مجروح می شوند. متأسّفانه قانونگذار، ضابطه ی دقیق و معیّنی در خصوص تفکیک بین کیف قاپی های منجر به ورود صدمه و آزار به شاکی (مادّه ی ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی)، با سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، (موضوع مادّه ی۶۵۲ قانون مجازات اسلامی) به دست نداده است؛ در بسیاری موارد، اگر چه عمل قاپیدن توأم با ورود آزار، به مالباختگان است، ولی عمل ارتکابی از دیدِ مراجع قضایی (اعم از دادسرا و دادگاه)، کیف قاپی و ایراد ضرب عمدی بوده، و بر همین مبنا، تفهیم اتّهام و تعیین مجازات می شود.


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم شناسی سرقت و پیشگیری ازجرم و آمار جنایی کلیک نمایید


تحقیق مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات  شامل  77 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

امروزه حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی اهمیت روزافزونی یافته است. دلایل مختلفی برای اقبال کشورها به این مسئله وجود دارد که بعضاً عبارتند از: مبارزه با فساد، گسترش مشارکت شهروندان، بهبود کیفیت خدمات عمومی و ارتقای سطح زندگی افراد با آگاهی از اطلاعات کاربردی. حق دسترسی به اسناد و اطلاعات دولتی پشتوانه تئوریک عمیق نیز دارد و در حقوق بنیادین بشر از جمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت ریشه دارد و از توابع اصل شفافیت نیز می‌باشد.

قبل از هر چیز باید مفهوم اصل آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی‌ها را مورد بررسی قرار بدهیم. در این فصل، نگارنده می‌کوشد تاریخچه، مفهوم، مبانی، منابع و استثنائات آزادی اطلاعات را مورد کنکاش قرار دهد.

توجه به موارد مزبور باعث روشن تر شدن مباحث کلیدی آزادی اطلاعات خواهد شد.

مطالعات مختلف، تحقیقات رسمی و همچنین اسناد مختلف دولتی در نقاط مختلف جهان نشان دهنده‌ی این است که اطلاعات مهم ترین ذخیره منبع قرن بیست و یکم محسوب می‌شود. امروزه آزادی اطلاعات به قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورهای دنیا رسوخ کرده و این حق را به عنوان حقوق مسلم ملت‌ها قلمداد می‌کنند.

آزادی اطلاعات به دلیل آنکه آثار و فواید بسیار مثبت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی به دنبال دارد ناگزیر باید مورد شناسایی و حمایت قرار گیرد. با وجود این آثار، فواید مذکور به بار نمی‌آید مگر آنکه لوازم و مقتضیات آزادی مذکور نیز مورد شناسایی قرار گیرد. تحقق آزادی اطلاعات مستلزم زیرساخت‌های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری است که این زیرساخت‌ها به صرف تصویب قانون ایجاد نمی‌شوند. توجه به آزادی بیان، حق تعیین سرنوشت و اصل شفافیت و… به عنوان مبانی آزادی اطلاعات و حق دسترسی شهروندان به اسناد دولتی باعث افزایش کارآمدی این حق می‌شود. یکی از مباحث مهم در این فصل، توجه به استثنائات آزدی اطلاعات است که نشان از توجه به این مسئله است. شکی نیست، آزادی مطلق باعث ضرر به حریم خصوصی، منافع ملی و عمومی جامعه و همچنین امنیت ملی و عمومی می‌شود. نگارنده در این فصل، این استثنائات و محدودیت‌ها را مورد توجه قرار داده است.

۲-۱- مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها:

هر چند در مقدمه‌ی این پژوهش مطالبی در باب شناخت و تبیین مفهوم آزادی اطلاعات بیان شد، لیکن درک و شناخت بهتر، نیازمند آن است تا آزادی اطلاعات و ارتباط آن با سایر آزادی‌ها به صورتی مفصل تر و عمیق تر، واکاویده شود.

۲-۱-۱- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات اصطلاحی است که نخستین بار در ایالات متحده آمریکا به کار رفته و در مورد محتوای خود نیز تا اندازه‌ای گمراه کننده است. شاید تصور شود که منظور از آن، آزادی همه‌ی انواع اطلاعات است؛ امّا این تصور درست نیست، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است. [۱]

آزادی اطلاعات و مؤلفه‌ی آن«حق دسترسی به اطلاعات» در معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که در اختیار حکومت است، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است. [۲]

با بررسی اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، می‌توان دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:

الف- تعریف موسّع: بنابراین، اصل آزادی اطلاعات، عبارت است از جریان عاری از محدودیتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ایی که تحصیل، انتقال و انتشار آن‌ها به صورت آزادانه، صورت پذیرد که در این صورت، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در کسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره (۱) ۵۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال۱۹۴۶میلادی به عنوان نخستین سند بین المللی در عرصه‌ی آزادی اطلاعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته است. [۳]


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفهوم  مبانی و لوازم آزادی اطلاعات کلیک نمایید


تحقیق نظریه های مربوط به موسیقی و اثرات آموزش موسیقی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان   شامل  92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد موسیقی و اثرات آموزش موسیقی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

از نظر آموزشی،مهمترین موسیقی،پرورش حواس به مثابه ابزار شناخت در افراد است که این پرورش حواس به وسیله موسیقی به خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می یابد.

روانشناسی،موسیقی را برای کودک نوعی نیاز روانی می شناسد و بنابراین آموزش آن به منظور تربیت موسیقی دان نیست بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است.

موسیقی به ویژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در ایجاد مهارتهای اجتماعی لازم در کودکان نقش موثری دارد و در از بین بردن رفتار هایی جون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری  و همکاری کودکان را با یکدیگر سبب می شود.

در زمان رنه دکارت  فیلسوف و ریاضیدان(۱۶۵۰- ۱۵۹۶)تفکر دو گانه نگری نسبت به انسان وجود داشت که فکر و جسم او را از هم جدا دانسته و این اعتقادات در تربیت غرب نفوذ پیدا کرد دکارت معتقد بود که تفکر ریاضی نمونه ای از استدلال و پیشرفت هوش خالص و جدا از پیچیدگی جسم و احساس و عواطف است و موضوعاتی مانند ریاضی،علوم و استدلال فضایی را که مستلزم هوش و خرد هستند را بنیادی و موضوعاتی نظیر هنرها که ریشه در حس های جسمانی و عواطف وابسته را دارند غیر بنیادی محسوب می کرد با گذشت زمان عقاید دکارت به صورت جدی مورد سوال قرار گرفته و دچار نقایص آشکاری شده و در کتابش با “عنوان اشتباه دکارت” اعلام می کند که احساسات نیز درست مانند شناخت سایر ادراکات  است پس راه واحدی برای نشان دادن هوش وجود نداشته و تجلی واحدی از خلاقیت وجود ندارد پیچیدگی های مربوط به موسیقی مستلزم استدلال تفکر،خلاقیت و شناخت یافتن است که آنها مستلزم هوش هایی از این نوع هستند و نقش های گوناگون موسیقی بطور متمایز و مشخص افراد بشر را قادر به عرضه آن می کند.(ریمر[۱]،۲۰۰۰).

” امروزه کاربرد هنر به نوعی فراگیر و مهم تلقی شده است که در علوم و حرف،رد پای هر نقش مهم آن را می توان نظاره کرد. ریاضیات،فیزیک،روانشناسی علومی هستند که به نوعی با موسیقی مربوط بوده،مباحث ویژه ای پیوند میان آنها را نمایان می سازد. این اتصال تا جایی پیش می رود که به درمان و تعلیم و تربیت می رسد(گل صباحی،۱۳۸۵).

امروزه موسیقی در حد یک سرگرمی یا هیجان فراتر رفته به طوری که تأثیرات شناختی آن در افزایش توان ذهنی،تمرکز،مهارت حرکتی،دقت و هماهنگی حواس از فعالیت های دیگر هنر ها بارزتر است.از سویی آموزش موسیقی به خاطر مفاهیم انتزاعی، نیاز به روش هایی دارد که کودکان و نوجوانان را در مسیر تجربه و فعالیت های عینی و ملموس قرار دهد و فرایند یادگیری را آسان و سریع سازد این گونه است که ضرورت آموزش مناسب موسیقی،به عنوان برنامه ای عمومی در مقطع تحصیلی تا پیش از دانشگاه احساس می شود(گل صباحی،۱۳۸۵).

از نظر آموزشی،مهمترین موسیقی،پرورش حواس به مثابه ابزار شناخت در افراد است که این پرورش حواس به وسیله موسیقی به خصوص در کودکان و نوجوانان نمود بیشتری می یابد.

روانشناسی موسیقی را برای کودک نوعی نیاز روانی می شناسد و بنابراین آموزش آن به منظور تربیت موسیقی دان نیست بلکه در حد پاسخ به همین نیاز طبیعی است.

موسیقی به ویژه اگر به شیوه گروهی انجام گیرد در ایجاد مهارتهای اجتماعی لازم در کودکان نقش موثری دارد و در از بین بردن رفتار هایی چون خجالت و کمرویی از روش های دیگر مناسب تر است و سازگاری  و همکاری کودکان را با یکدیگر سبب می شود.

۲-۱ .اصول و هدف های آموزش و پرورش

«هر کشوری مطابق با  فلسفه اجتماعی و جهان بینی خود،احتیاجات جامعه،کودکان و نوجوانان و انتظاراتی که از آموزش و پرورش دارد،هدف های آموزش و پرورش خود را تعیین می کند که ممکن است با هدف های آموزش و پرورش کشورهای دیگر کاملاً متفاوت باشد،با وجود این،صرف نظر از اختلاف آراء فلسفه اجتماعی،نیازهای جوامع مختلف،اصول و هدف های آموزش و پرورش به نظر تا حدی ثابت و اساسی هستند و تقریباً مورد قبول دانشمندان تعلیم و تربیت داخل فن
می باشند،از این قرارند:

۱- اصل تامین رشد زیستی و سازگاری موجود انسانی در برابر محیط طبیعی و انجام دادن وظایف حیات: تربیت از لحاظ جسمانی و بدنی است که باید فرد را در رشد و تکامل بدنی و سازش محیط زیستی یاری کنیم تا تندرستی کودک مطابق قوانین رشد طبیعی و زیستی تامین شود و فرد هر چه بیشتر توانای های خویش را گسترش دهد.

۲- اصل کسب موقعیت اجتماعی و شغلی: یاری رساندن به شخص در جهت کسب فن و دانش برای زندگی در محیط اجتماعی و پذیرش مسئولیتی در جامعه.

۳- اصل آشنایی و اشتراک در تمدن انسانی: آمادگی در جهت شناخت اندیشه ها و افکار مطلوب و ارزشهای انسانی از اهداف مهم آموزش و پرورش می باشد.


جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریه های مربوط به موسیقی و اثرات آموزش موسیقی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلیک نمایید


تحقیق نظریه‌های انگیزش پیشرفت، پیشایند ها و پیامد های انگیزش پیشرفت، دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت  شامل  41 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  انگیزش پیشرفت، پیشایند ها و پیامد های انگیزش پیشرفت، دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- پیشینه نظری متغیرهای پژوهش

۲-۲-۱- انگیزه پیشرفت

در قرن جدید با پیشرفت سطح رفاه بشر، شاید دیگر مسائلی مانند نیازهای زیستی نتواند محرک نیرومندی برای به جریان انداختن زندگی بشر باشد و حالتی از پوچی و بیهودگی در حال گسترش است. بنابراین اگر بتوانیم افراد جامعه را به سوی زندگی ای بهتر سوق دهیم، یعنی این نگرش که باید در تمام مراحل زندگی هدفی برای پیشرفت خود داشته باشیم و در واقع انگیزه پیشرفت ایجاد کنیم، می‌توانیم بسیاری از مشکلات روانی را کاهش دهیم. این مسئله در روانشناسی مثبت نگر[۱] حتی به عنوان یک روش درمانی مورد توجه قرار گرفته است. بگونه ای که به فرد می‌آموزند که در هر موقعیتی حتی وقایع ناگوار زندگی به دنبال فرصت‌های ایجاد شده باشد، نه این که در جریان افکار منفی خودکار[۲] خود گرفتار شود. در روانشناسی مثبت نگر، پیشرفت هدف نیست بلکه منظور اصلی ایجاد هدف در زندگی است (کورِی، ساتویندر و ادواردو[۳]، ۲۰۱۰). البته این که فرد خود را گرفتار ملاک‌های رقابتی اجتماعی کند کار درستی نیست، پیشرفت باید با توجه به ملاک‌های فردی و برای تامین نیاز به شکوفایی فرد باشد و فرد باید بیاموزد که بیشتر بر مبنای انگیزه‌های درونی خود رفتار کند تا در صورت عدم موفقیت از مسیر پیش رفت باز نماند (کوهن، فریدریکسون، برون و کان وی[۴]، ۲۰۰۹).

در مورد انگیزه پیشرفت تعریف‌های مختلفی ارائه شده است بنا به تعریف ویلدر[۵] (۱۹۸۹) این انگیزه عبارت است از میل و اشتیاق یا تلاش و کوششی که افراد برای رسیدن به هدفی یا تسلط بر امور، افراد یا اندیشه‌ها  و دستیابی به یک معیار متعالی از خود نشان می‌دهند. بر اساس تعریفی دیگر، انگیزه پیشرفت سائقی برای پیشی گرفتن از دیگران، دستیابی به پیشرفت با توجه به ملاک‌های مشخص و تلاش جهت کسب موفقیت است (روبینز[۶]، ۱۹۹۳). همچنین، گیج و برلانیر (۱۹۹۲) انگیزه پیشرفت را به صورت یک میل یا علاقه به موفقیت کلی یا موفقیت در زمینه فعالیت خاص تعریف کرده اند. بسیاری از محققین عقیده دارند که انگیزه پیشرفت یکی از صفات شخصیتی نسبتا پایدار است که منشا بسیاری از رفتارهاست. افراد از نظر داشتن انگیزه پیشرفت با هم متفاوتند. برخی دارای انگیزه پیشرفت بالا هستند و برای به دست آوردن موفقیت و دستیابی به هدف‌های خود تلاش می‌کنند و برخی دیگر انگیزه پیشرفت پایینی دارند (اتکینسون، ۱۹۶۶).

۲-۲-۲- انواع انگیزه پیشرفت

تقسیم بندی هدف گرا[۷]: انگیزه­های پیشرفت به دو دسته اصلی، انگیزه­های عملکردی[۸] و انگیزه­های تبحری[۹]، تقسیم شده‌اند. در ارتباط با انگیزه­های عملکردی شخص می­خواهد شایستگی خود را به دیگران نشان دهد یا آن را بهبود بخشد (مومرستیگ و همکاران، ۲۰۱۱). افراد در انگیزه­های عملکردی معمولاً شایستگی خود را بر اساس یک معیار ارزیابی می­کنند. افراد دارای انگیزه­های عملکردی روی این موضوع تمرکز دارند که توانایی­ها و مهارت­های خود را در مقایسه با دیگران نشان دهند. پیشرفت بر اساس انگیزه­ عملکردی به معنی بهتر عمل کردن نسبت به دیگران است. افراد دارای انگیزه­های تبحری معمولاً شایستگی خود را بر اساس توانایی شخصی ارزیابی می­کنند و توجه خود را بر پرورش دادن شایستگی و تسلط یافتن بر تکلیف متمرکز می­کنند. پیشرفت بر اساس انگیزه­های تبحری به معنی ترقی کردن است (کاپلان و مائهر[۱۰]، ۲۰۰۷).

پژوهشگران معتقدند تفاوت قائل شدن بین انگیزه­های تبحری و عملکردی بسیار مهم است. انگیزه­های تبحری، در موقعیت‌های پیشرفت (به عنوان مثال، در مدرسه، کار و ورزش)، با شیوه­های تفکر[۱۱]، احساس و رفتار مثبت و سازنده در ارتباط است، در حالی که انگیزه­های عملکردی، در موقعیت‌های پیشرفت، با شیوه­های تفکر، احساس و رفتار نسبتاً منفی و بی­حاصل ارتباط دارد و فرد ممکن است برای ارتقای مرتبطه خود به فکر پایین آوردن دیگران باشد. از طرف دیگری، انگیزه‌های تبحری بر اساس رقابت نیست اما مشکل این است که ممکن است فرد را از معیارهای جامعه جدا کند. به طور مثال فرد آنقدر در امور هنری پیش رود که به سایر جنبه‌های زندگی توجهی نداشته باشد و در ساده ترین کارهای خود درمانده باشد (زایگلر، شموکل، اگلوف و بوهر[۱۲]، ۲۰۱۰).

تقسیم بندی بر اساس منبع انگیزه: به دو دسته انگیزه درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. انگیزش درونی شامل گرایش فطری برای پرداختن به تمایلات، استعداد­ها و تسلط یافتن بر چالش­ها است. انگیزش درونی به طور خود جوش از نیازهای روانی فرد، کنجکاوی شخصی و تلاش فطری برای رشد ناشی می­شود. از آنجا که افراد دارای نیازهای روانی هستند، بنابراین برای ارضای این نیازها باید از ابزار خاصی نیز استفاده کنند، احساس شایستگی و احساس خود مختاری دو نمونه از ابزارهایی هستند که فرد از طریق آن­ها نیازهای روانی خود را ارضا کرده و به دنبال آن انگیزه درونی را نیز تجربه می­کند. انگیزش درونی یک نیروی طبیعی است که رفتار را در غیاب پاداش­ها و فشارهای بیرونی نیرومند می­کند. به عنوان مثال، علاقه بدون کمک پاداش­ها و فشارها می­تواند میل به خواندن کتاب را در فرد برانگیزد و شایستگی نیز می­تواند فرد را ساعت­ها در یک تکلیف درگیر کند (تراش، کاسیدی، ماروسکین و الیوت[۱۳]، ۲۰۱۰).

انگیزش بیرونی از مشوق­ها و پیامدهای محیطی ناشی می­شود. هنگامی‌که ما برای کسب نمره بالا، دریافت جایزه یا انجام یک تکلیف در مدت تعیین شده تلاش می­کنیم، در واقع، رفتار ما به صورت بیرونی برانگیخته شده است. منشأ این نوع انگیزه، رویدادهای محیطی است؛ بنابراین نوعی دلیل محیطی برای شروع یا ادامه یک فعالیت باید موجود باشد. این نوع انگیزه وسیله­ای برای رسیدن به هدف است. به عبارت دیگر، رفتار وسیله و پیامد، هدف است. به عنوان مثال، کودکی که به طور جدی درس می­خواند احتمالاً این کار را به خاطر کسب نمره بالا، پاداش یا خوشحال کردن معلم و والدینش انجام می­دهد. در این مورد، هدف کودک کسب نمره، پاداش یا تأیید است. درس خواندن جدی در حکم وسیله­ای برای رسیدن به این هدف­ها می­باشد (تراش و همکاران، ۲۰۱۰).


جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریه‌های انگیزش پیشرفت، پیشایند ها و پیامد های انگیزش پیشرفت، دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت کلیک نمایید


پیشینه و مبانی نظری مقالات و تحقیق های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش به صورت فایل ورد آماده گردید
پیشینه نظریه‌های انگیزش پیشرفت، پیشایند ها و پیامد های انگیزش پیشرفت، دیدگاه‌های کلی مربوط به خلاقیت
پیشینه نظریه های مربوط به موسیقی و اثرات آموزش موسیقی و عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
پیشینه مفهوم، مبانی و لوازم آزادی اطلاعات
پیشینه مفهوم شناسی سرقت ، پیشگیری ازجرم و آمار جنایی
پیشینه مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن و حقوق متهم
پیشینه مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون و شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث
پیشینه معرفی نشاسته و نشاسته تاپیوکا، بایو نانو تکنولوژی و کاربرد آن و پوشش ها و فیلم های خوراکی
پیشینه معرفی اسطوخودوس و تکنولوژی‌های گیاه پالایی و بررسی اثرات فلزات جذب شده توسط گیاهان
پیشینه مدل سازی مولکولی( شیمی محاسباتی) ودو روش محاسباتی، روش مبتنی بر مکانیک مولکولی و روش مبتنی بر ساختار الکترونی
پیشینه شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن و بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت
پیشینه سوسیسهای تخمیری و طبقه بندی و مواد تشکیل دهنده آن، باکتری‌های اسیدلاکتیک
پیشینه دید گاه های روانشناسی اجتماعی درباره بدن و اضطراب اجتماعی و علل اختلال اضطراب اجتماعی
پیشینه تعاریف و ماهیت ادغام و انواع ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی
پیشینه تاریخچه و اهمیت اقتصادی باقلا و پیشینهات انجام گرفته درباره اثر آرایش کاشت و تراکم بوته بر باقلا
پیشینه تاریخچه کومارین و روش های سنتز مشتقات کومارین و معرفی نانو کاتالیست
پیشینه تابعیت و ازدواج و تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
پیشینه پیل های سوختی و کاربرد آن و سوختهای مورد استفاده در پیلهای سوختی الکلی
پیشینه بیماری ایدز و عوارض ناشی ازHIV/ایدزوراههای انتقال،درمان و کنترل بیماری
پیشینه بررسی و تحلیل فقهی و حقوقی مفاهیم عقد و فساد و صحت و انحلال و ضمان معاوضی و ضمان واقعی
پیشینه بررسی تاریخچه و جرایم جعل اسناد و علل وقوع و عناصر تشکیل دهنده جرم جعل اسناد هویتی
پیشینه و مبانی نظری پایان نامه

سه شنبه 30 خرداد 1396 10:57 ب.ظ

لیست جدیدترین پیشینه ها و مبانی نظری های تحقیق و پروژه های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش و دارای منابع معتبر آماده گردید
پیشینه هیجان و ابعاد آن (خوشایندی، برانگیختگی، غلبه)
پیشینه نظریه های مرتبط با اهمال کاری، خود تنظیمی و هوش هیجانی
پیشینه نظریه های شخصیت و الگوهای مربوط به سبک های فرزندپروری و مدل های تاب آوری
پیشینه نظریه های روانشناسی، روان شناسی اجتماعی وجامعه شناسی درباره رضایت از زندگی
پیشینه نظریه هاو عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی و هوش هیجانی و رضایت شغلی
پیشینه نظریه ها و مدل های مشارکت
پیشینه نظریات مربوط به رفتارهای بازیافت و پیشینهات انجام شده
پیشینه نظریات کلاسیک و جدید پیامدهای فناوری های ارتباطی و نظریات جامعه شناسان پیرامون جامعه اطلاعاتی
پیشینه صدقه ، تعاون و اهمیت صدقه و کمک به همنوع در جامعه ی اسلامی و نظریات اسلام و جامعه شناسان
پیشینه شهرک صنعتی و تئوری‌های توسعه و فعالیت های صنعتی
پیشینه راهبردهای شناختی و فراشناختی و نظریه های مرتبط با انگیزش پیشرفت
پیشینه خودکشی و رویکردهای خودکشی ، شخصیت و نظریه‏های روانشناسی شخصیت
پیشینه حسابرسی و تقلب در حسابرسی صورتهای مالی
پیشینه تعلیم و تربیت، تعاریف و مفاهیم مربوط به آن و سبک های فرزند پروری
پیشینه تعارض، سبک های رویارویی با آن و پیامدهای مختلف تعارض و نظریه های شخصیت
پیشینه تاریخچه و دیدگاه های مرتبط با خوش بینی، نظریه های شخصیت و دلبستگی
پیشینه اینترنت یک ابزار تاثیر گذار بزرگراههای ارتباطی
پیشینه انجام شده بر سلامت روانی و جسمانی و رویکردهای نظری وتجربی درموردعوامل تأثیرگذار بر سلامت سالمندان
پیشینه ادراک، حرکت و تئوری های ادراکی – حرکتی
پیشینه ابعاد و عوامل موثر بر تعهد سازمانی و نظریه های مرتبط با خصوصیات شغلی و شخصیت


پیشینه و مبانی نظری پایان نامه

سه شنبه 30 خرداد 1396 10:55 ب.ظ

جدیدترین پیشینه و مبانی نظری پایان نامه ها به صورت جامع و کامل و دارای منابع معتبر آماده گردید
مقاله ویژگی ها و انواع طرحواره های ناسازگار اولیه و حوزه های مربوطه و ابعاد و رویکردهای مربوط به سازگاری اجتماعی
مقاله نگرش های فرزند پروری و نظریه ها و دیدگاههایی درباره شیوه های فرزند پروری و دیدگاهها سبک های تفکر و سبک حل مساله
مقاله نظریه‌های سازمان سالم و ارزش‌های سلامت سازمانی و شرح مولفه‌های سازمان سالم از نظر مایلز و اهداف و ویژگی کتابخانه ها
مقاله نظریه‌های انگیزش و ترک تحصیل و عوامل موثر بر آن، عوامل موثر برافت تحصیلی
مقاله نظریه های مختلف در ارتباط با کارآفرینی و بهره وری و رویکرد های توانمندسازی
مقاله نظریه های رفتارمدنی و شهروندی سازمانی و تاریخچه کیفیت زندگی کاری و عوامل و موانع موفقیت برنامه های کیفیت زندگی کاری
مقاله نظریه های رضایت شغلی و تاریخچه و الگوهای هوش هیجانی و هویت و پایه های نظریه هویت و انواع سبک های پردازش هویت
مقاله نظریه و ویژگی های سازمان یادگیرنده و شاخص های رهبری تحولی و نقش رهبری تحولی در سازمان های آموزشی
مقاله مفهوم شناسی شخصیت و کاربرد نظریه های رشد شغلی برای مشاوره ی شغلی و مروری بر سابقه تاریخی رغبت سنج ها
مقاله مطالعه و مهارتها و روش‌های جدید مطالعه و خواندن و مولفه‌های عادت‌‌های خواندن
مقاله دیدگاههای مربوط به سلامت روان و اختلال کمبود توجه بیش فعالی
مقاله دیدگاههای مختلف درباره بهره‌وری و سازگاری، انواع و پیامدها و نظریه های رضایت شغلی
مقاله تحولات آموزش عالی ایران و اشکال و انواع آموزش عالی و روش های مختلف آزمون دکتری در ایران
مقاله تجزیه و تحلیل شغل و مراحل آن، انتخاب علمی کارکنان و آموزش کارکنان و ارزیابی عملکرد کارکنان
مقاله بهره وری علمی و شاخص ها و مدل های سنجش آن
مقاله اهمیت و انواع و مراحل برون سپاری و معرفی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
مقاله اهداف، نظریه ها، مدل های مدیریت دانش و موانع مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی
مقاله اضطراب و اضطراب کتابخانه ای و نگرش و منشاء ‌اولیه نگرش و نگرش اینترنتی
مقاله اصول نظریه سازه مندی شغلی و دغدغه‌های شغلی در نظریه سازه مندی مسیر شغلی
مقاله احساس تعلق به مدرسه ، روابط با دیگران و روان‌شناسی مثبت‌گراپیشینه تحقیق و مبانی نظری پایان نامه

سه شنبه 30 خرداد 1396 10:53 ب.ظ

سری جدید پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر آماده گردید
مقاله نظریه های مربوط به اتنخاب شغل و حرفه و جهت گیری آرزوهای شغلی و عوامل موثر بر انتخاب شغل
مقاله نظریه های تبیین کننده کیفیت روابط زناشویی و رویکردها و برنامه های پیشگیری و غنی سازی روابط
مقاله نظریات مرتبط با سلامت روانی و عوامل موثر در تامین سلامت روان و خودکارآمدی و منابع باورهای خود کارآمدی
مقاله مفهوم تربیت و اخلاق از دیدگاه امام علی (ع)
مقاله مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان و بازی درمانی شناختی رفتاری
مقاله مختصری از پیشینه ی تاریخی نظریات مربوط به تفکر انتقادی و شاخص‌های سلامت اجتماعی و نظریات مربوط به آن و نظریات مربوط به هویت
مقاله ماهیت و انتقال و عامل بیماری ویروس اچ آی وی و معرفی نشانگان افت روحیه و رویکردهای روان‌شناختی در درمان نشانگان افت روحیه
مقاله ماهیت و ابعاد تعهد زناشویی و نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی و الگوهای تاب آوری و معرفی برنامه غنی‌سازی ازدواج
مقاله عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی و رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و مداخلات درمانی در آن
مقاله علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و پیامدهای اهمال کاری و ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی
مقاله علل تعارضات ، منابع عمده تعارض، مزایا و فرآیند تعارضات زناشویی و نظریه عقلانی – عاطفی آلبرت الیس و ویلیام گلاسر
مقاله شادکامی و عوامل موثر و نظریه های شادمانی و اصول چهارده گانه فوردایس و مدل ها و انواع تعارض کار – خانواده
مقاله رویکرد وضعیت های هویت و نظریه دلبستگی و ابعاد فاصله روانشناختی
مقاله دیدگاه های مربوط به سبک های فرزندپروری و تعریف تاب آوری و نگرش مذهبی
مقاله خطرات اینترنت برای کودکان و رهنمودی برای والدین و کودکان
مقاله چر خه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک و اضطراب و دلبستگی و نظریه های آن
مقاله مقالهات انجام شده در مورد آموزش مهارت های مدیریت خشم
مقاله انگیزه و تئوری های آن، اهداف و روش های مطالعه و تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد، تشویق و اهمیت تشویق در یادگیری و عوامل موثر بر آن
مقاله اختلالهای دوران کودکی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و ملاک تشخیص و راهبرد های درمان آن، خودپنداره و عوامل مؤثر بر خود پنداره
مقاله اختلال های همبود با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا و انواع و علائم و نشانه های اختلال در توانایی دیداری – فضایی
پیشینه تحقیق و پروژه

سه شنبه 30 خرداد 1396 10:51 ب.ظ


مقاله نظریه های جامعه شبکه ای، استفاده ورضامندی و ساخت بندی گیدنز
مقاله نظریه های بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی و روان شناسی بالینی شادکامی
مقاله نظریه استفاده و رضامندی و رویکرد های مکتب مطالعات فرهنگی
مقاله مفهوم و اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای و اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه ای و مفهوم سواد رسانه ای و ارتباط آن با رسانه جمعی
مقاله مفهوم دین و اینترنت و شبکه اجتماعی و ارتباط میان دین و شبکه های اجتماعی و نظریات حوزه علوم ارتباطات
مقاله مفهوم بازنمایی، نشانه‌شناسی و همسر دوم و نظریه های مربوط به آن
مقاله مفاهیم و کارکرد های سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های غیر دولتی جوان و تاریخچه اینترنت و فضای مجازی و پیامد های آن
مقاله مشارکت سیاسی و ویژگی‌های مشارکت و نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه و مدیریت بحران‌های سیاسی
مقاله فرسودگی شغلی، مراحل و عوارض و رویکرد های آن، رویکرد های جدید در ارگونومی و تأثیر نگرش حرفه ای بر عملکرد دبیران
مقاله شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان و ایران و شبکه اجتماعی فیس بوک و اثرات فضای مجازی بر دین و نظریات در مورد شبکه های اجتماعی
مقاله سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان و نقش تلویزیون در توسعۀ سیاسی و نظریۀ های ارتباطاتی با تأکید بر توسعۀ سیاسی
مقاله زندگی نامه و مروری اجمالی به افکار و اندیشه های هابرماس و حوزه عمومی و تاریخچه آن  
مقاله دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق و دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق
مقاله تبلیغات و نظریه برجسته سازی و انتقاد های وارده بر آن
مقاله تاریخچه و مولفه های دیپلماسی عمومی و تعریف دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل
مقاله تاریخچه سوء مصرف مواد و نشانه ها و عوارض آن، دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی، الگوهای باورهای فراشناختی
مقاله پرخاشگری و راه های کنترل آن، تعامل والد–فرزند و رویکرد های نظری به آن
مقاله اهداف و رسالت های آموزش های مهارتی و نقش آن در اشتغال و رابطه میان آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار
مقاله الگوها و دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک و مراحل رشد شناختی پیاژه و جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان
مقاله اعتماد و اعتماد سیاسی و اعتماد در بین جامعه شناسان و عوامل ایجاد کننده اعتماد و کارکرد سرمایه اجتماعی و نقش رسانه ها


مقالات و پایان نامه های دانشجویی

پنجشنبه 25 خرداد 1396 03:27 ق.ظ

سری دوم مقالات و پیشینه های تحقیق دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده شد
مقاله یادگیری ترکیبی ، رویکردی نوین در برنامه درسی دانش آموزان
مقاله نئورئالیسم ، فعالیتهای هسته ای ایران و ابعاد سیاسی توافق ژنو
مقاله نقش و کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانا سازی منابع انسانی
مقاله نظریه های جامعه شناسی و کشف المحجوب
مقاله نظریه ها و تفاوت فرهنگ بین نسل ها
مقاله نزاع دسته جمعی و نظریه های مرتبط با آن
مقاله مفهوم تاب آوری ، پرخاشگری و احساس تنهایی نوجوانان
مقاله مشارکت اجتماعی و دیدگاه های نظری مشارکت
مقاله مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری و فن آوری اطلاعات و ارتباطات
مقاله کاربرد گیاهان دارویی
مقاله دیدگاه های سرمایه اجتماعی و حاشیه نشینان
مقاله دیدگاه تربیتی و خانواده
مقاله دید گاه های سواد رسانه ای و سبک زندگی
مقاله جنبش های اجتماعی و نظریه های مرتبط با آن
مقاله تکنولوژی سامانه های پیامکی در روابط عمومی
مقاله تبلیغات دینی و الگوهای سیاست گذاری فرهنگی
مقاله پوشش زنان به مثابه آیین
مقاله بررسی میزان خاص‌گرایی و نظریه های مرتبط با آن
مقاله بررسی مطبوعات و دیدگا ههای آن
مقاله استفاده از خدمات ارتباطی پست و کیفیت زندگی شهریپیشینه تحقیق و پایان نامه

پنجشنبه 25 خرداد 1396 03:26 ق.ظ

لیست سری اول پیشینه های پایان نام
پایان نامه نقش رسانه تلویزیونی در حفاظت از محیط زیست
پایان نامه نقش اعتبار در اخبار
پایان نامه نظریه های اخبار
پایان نامه میزان آگاهی و مشارکت سیاسی زنان
پایان نامه موسیقی در تبلیغات دینی
پایان نامه مفهوم ارتباطی دعوت در قرآن کریم در مکتب انتقال
پایان نامه مردم شناسی در شهرستان خاش
پایان نامه مخاطب شناسی و سیره تبلیغی امام صادق(ع)
پایان نامه عقلانیت ارتباطی در گسترش حوزه عمومی
پایان نامه شبکه ماهواره ای من و تو و اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه سواد رسانه ای و تفکر انتقادی – هوشمند سازی مدارس
پایان نامه سرمایه گذاری – کیفیت گزارشگری مالی و سیاست تقسیم سود
پایان نامه تأثیراستفاده از اینترنت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی
پایان نامه تأثیر شبکه‌های اجتماعی اینترنتی بر گرایش به ارزش‌های غربی
پایان نامه تاثیر سیاست تقسیم سود و گزارشگری مالی روی تصمیمات سرمایه گذاری
پایان نامه پدیده فمنیسم در ایران و نظریه های فمینیستی
پایان نامه بررسی رابطه بین دل‌بستگی شغلی و رضایت شغلی
پایان نامه آینده‌نگاری تحولات رسانه دینی و منبر
پایان نامه اسطوره سازی برای کودکان
پایان نامه اخلاق و ارزش‌های حرفه‌ای


پاورپوینت مینیاتور

یکشنبه 7 خرداد 1396 11:41 ق.ظ

پاورپوینت مینیاتور  شامل  35 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد مینیاتور می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

آن چه امروز به عنوان هنر نگارگری مطرح می شود، تا چندی پیش به نقاشی هایی گفته می شد که حدود اوایل قرن حاضر مورد توجه محققان و هنر غرب و شرق قرار گرفته و با نام«مینیاتور» معرفی شده است.

اطلاق لفظ مینیاتور به نقاشی قدیمی ایران مصداق ندارد، زیرا ایرانیان در فرهنگ ایرانیان نقاشی یا اصطلاحات مترادف آن از قبیل صورت گری، چهره گشایی و نگار گری به هیچ وجه محدود به ساختن تصورهای ریز نقش نبوده است. چنانکه از همان شیوه ی متداول رد عصر صفویان برای آرایش دیوارهای وسیع هم استفاده می شده است.

مینیاتورهای ایرانی و اروپایی از نظر خصوصیات معنایی و صوری و کیفی با هم متفاوت دارند. منظور از مینیاتورهای اروپایی همان نقش های دوره های مذهبی گوتیک و بیزانس است. واژه ی مینیاتور نخستین بار توسط جهانگردان اروپایی و سپس خاور شناسان سده ی ۱۹ برای نقاشی ایرانی به کار رفت. ولی هنرمندان ایرانی برای نقاشی سنتی ایران لفظ «نگارگری» را قبول دارند. در فرهنگ ایرانی واژه ی نگار(نگاریدن و نگاشتن) در معانی متعددی چون نقش و نقاشی؛ نقشی که از حنا بر دست و پای محبوب کنند، تحریر، بت، صنم، معشوق به کار رفته است.[۱]

در حقیقت نگارگری مفهومی عام دارد و روش ها و سبک های گوناگون نقاشی ایرانی را در برمی گیرد. این سبک ها را می توانیم بر روی دیوارها و سطح های وسیع[۲] ببینیم و شکل ظریفتر این سبک ها را میتوان در نسخ خطی و کتابها به صورت تذهیب[۳]،

تشعیر[۴]، حاشیه سازی، جدول کشی و گل و مرغ و….. ببینیم.

در نگارگری ایرانی ابداع و تجسم هر چه بیشتر زیبایی ها را می توانیم ببینیم، که این ابداعات و تجسمات در خیال هنرمند نقش بسته است. آن چیزی که نگارگر ایرانی از آن الهام می گیرد،«طبیعت» است ولی با این حال از آن تقلید نمی کند بلکه آنچه را که لازم است از آن برداشت میکند و براساس اعتقادات خود، مجسم و مصور می کند. بنابراین تفاوت در خصوصیات معنایی، صوری و کیفی و فنی آنها با مینیاتورهای سده ی میانه ی اروپا تا اندازه ای است که نمی توان هر دو را با یک عنوان بررسی کرد. متوجه غرب به طبیعت و زیبایی های جسمانی به عنوان نمادی کامل از زیبایی و در مقابل آن توجه شرق مخصوصا هنر چین به طبیعت و کوچک شمردن انسان در مقابل آن و بی اهمیتی انسان در کنار پرتگاه های بلند و مرتفع و قلل مه آلود شاهد این مدعاست. اما اندیشه ی هنرمند ایرانی تعادلی میان این دو برقرار کرده است(میان انسان، کردار او، طبیعت و پدیده های آن).

نگارگری ایرانی از اندیشه فلسفی عرفانی که با وح ایرانی سازگار است نشأت گرفت است.

هنرمند ایرانی هیچ گاه قصر رسیدن به واقع گرایی نداشته است؛ بکه او، با استفاده از خط، سطح و رنگ، جهان مورد نظر خود را نشان می دهد. نگارگر ایرانی، هرگز تلاش نمیکند که تنها آئینه ای در مقابل طبیعت قرار داده و هر آنچه را که می بیند به اندازه ی کوچکتر ترسیم کند، بلکه او می خواهد به ظاهر و باطن طبیعت را در قالب شکل، رنگ و فضا بازگو نماید و تأثیری از ذهن خلاق خود بر آن جای گذارد. ارزشهای نهفته در نقش و نگاره های ایرانی در دوران اسلامی به طور مختلف بین آرمانها و جایگاه های رفیع فرا واقعیت است. خلاقیت به همراه دقت و انتظام برگرفته از ایمان هنرمند بازتابی گسترده در هنرهای معماری، کتاب آرایی نقاشی، ….. و سایر زمینه ها یافت و در دوره های مختلف به گونه سبکی خاص متبلور شد. گاهی قدرت انسجام و زمانی ظرافت و زیبایی  به اوج رسید و این روند تا اواخر قرن گذشته ادامه داشت. در این زمان، با دگرگونی در مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نقطه ی عطفی در مسیر اصیل و طبیعی هنرهای ایرانی به وجود آمد.

تاریخچه:

هنرمند ایرانی را باید در طول هزاره بررسی و پیگیری نمود. آغاز نگارگری ایران را می توان در هزاره های پیش از میلاد مسیح یافت. اولین آثار نقاشی، آثار به جا مانده از محل سکونت انسانها در نحاره ها می باشد. مهمترین تصویرهایی این دوران را می توان در نحار«میرمیلاس[۵] » یافت، پس از آن نیز می بینیم که هنرمند آن زمان سعی در نشان دادن جوهر اشکال و اشیاء داشته و کلا به طبیعت وفادار نبوده و به جزئیات اهمیت نمی داده است. آثاری که از دوره ی هخامنشی به دست ما رسیده، بسیار کم است. اگر به آجرهای لعابداری که در تزئین دیوارهای کاخ های هخامنشی به کار رفته توجه کنیم، می توانیم علاقه به رنگ های تند و ذوق به ریزه کاری را که اساس کار هنر ایرانی بوده و هنوز هم شاهد آن هستیم، در آن ببینیم.

بهترین و مهمترین نمونه ی آثار نقاشی دوره ی اشکانی مربوط به یک قلعه یا قصر اشکانی معروف به کوه خواجه هست که نشان دهنده ی تلفیق هنر ایرانی و یونانی است. که تصاویری از چهره ی زنان و مردان را به ما نشان می دهد. از آثاری که در دوره ی ساسانی گواه و وجود نقاشی است می توانیم به طرحها و شکل و رنگ مناسب در دیوار نگاره ها(پنج کنت[۶] ) که داستانهای کهن و باستانی ایرانی مثل شاهنامه فردوسی را در بر دارد و موزائیک کاری در بیشاپور، کازرون و کاخ شاپور اول، پارچه و فرش، ظروف زرین و سیمین و هنر کتاب سازی و تزئین آن که نقاشی های دیواری واقع در«تورفان[۷] » اشاره کنیم. دورۀ اسلامی اوج شکوفایی هنر نگارگری است در این دوران به دلیل اهمیت به کتاب هنر کتاب آرایی رواج یافت که از آن جمله می توان به تذهیب و تشعیر و جدول کشی و جلد سازی…..اشاره کرد. در این دوره کتابهای علمی- مذهبی و ادبی اهمیت داشت که از کتابهای ادبی می توان به شاهنامه ی فردوسی- خمسه ی نظامی و کلیله و دمنه اشاره کرد که از معروفترین کتابهای ادبی هستند که به تصویر کشیده شده اند.

هنر نگارگری ایران در گذر زمان طولانی، از ظهور اسلام تاکنون براساس مسائلی چون نوع حکومت، محل ساخت، تأثیرات فرهنگی محیط و نیازهای اجتماعی ویژگی های خاصی به خود گرفته است که این ویژگی ها را تحت عنوان«مکاتب مختلف هنر نگارگری» می شناسیم.

مکاتب نگارگری ایرانی در دوره ی اسلامی:

۱- بغداد- عباسی: در این دوره ما شاهد شباهت چهره ها به نژاد سامی هستیم، چین و چروک ضخیم و سنگین در لباسها به شیوه ی نقاشی بیزانس، اجمالی بودن رنگ زمینه و شبیه بودن آثار به آثار یونانی و ارتباط نگاره ها با متن به زبان دیگر«نگاره ها مکمل و جزئی از متن بودند». از کتابهای این دوره می توان به کلیله و دمنه، فی معرفت الخیال هندسیه و مقامات حریری، خواص عقاقیر و رسایل اخوان الصفا اشاره کرد. از هنرمندان این دوره می توان به«عبیدالله بن فضل» که مشهورترین نقاش این دوره بوده و کتاب خواص عقاقیر را مصور کرده و«ابن بختیشوع» که کتاب«رسایل اخوان الصفا» را مصور کرده است.

۲- سلجوقی: در آثار این دوره می بینیم که نقش ها و تزئینات برروی متن رنگ آمیزی شده پدیدار شده است. چهره ها دارای چشم های بادامی« متأثر از نگاره های چینی» شکل است. نقوش اسلیمی و خطائی در آثار دیده می شود. شاهد کم شدن چین و چروک لباس ها هستیم. نگاره ها با نقوشی سفال های لعابدار تقریباً مشابهت دارند. از آثار مهم این دوره میتوان به« کتاب خطی جالینوس» و«شاهنامه ی کاکا[۸]» که از قدیمی ترین ومعروفترین نسخه های شاهنامه که تاکنون شناخته شده است می باشد. از نگراگران معروف این دوره می توان به «ابو تراب» و«فخرالدین حسین بدیع نقاشی» اشاره کرد.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت مینیاتور کلیک نمایید


پرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب

یکشنبه 7 خرداد 1396 11:34 ق.ظ

پرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد تاب‌ آوری در برابر آسیب بوده دارای9 صفحه می باشد

پرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب

مقیاس تاب‌آوری در برابر آسیب را مدسن (۲۰۱۰) برای سنجش عوامل حفاظتی فردی، اجتماعی و خانوادگی مرتبط با تاب‌آوری کودکان و نوجوانان آزاردیده ساخته است. این مقیاس، عزت نفس (۱۴ سؤال)، خودتنظیمی (۱۶ سؤال)، قدرت خوش‌بینی (۱۴ سؤال)، حل مسئله (۱۵ سؤال)، ساختار اعتقادی (۱۶ سؤال)، حمایت/سلامت خانواده (۲۳ سؤال)، روابط حمایتی با همسالان (۱۸ سؤال)، عملکرد تحصیلی حمایت شده (۱۴ سؤال)، مشارکت فعال در جامعه (۱۵ سؤال) و حمایت/امنیت در محله (۱۵ سؤال) را می‌سنجد. برای نمره‌گذاری از مقیاس لیکرت (۰ تا ۶) استفاده شده است. به پاسخ اصلاً نمره «۰»، خیلی کم «۱»، کم «۲»، متوسط «۳»، زیاد «۴»، خیلی زیاد «۵» و کاملاً «۶» تعلق می‌گیرد.

روایی پرسشنامه از روش روایی‌ محتوایی، روایی همگرا درونی یا همبستگی خرده مقیاس‌ها با نمره کل مقیاس و روایی افتراقی درونی یا همبستگی بین خرده مقیاس‌ها برآورد شده است. برای بررسی روایی محتوایی از ۹ متخصص خواسته شده است که میزان تناسب سؤال‌ها را با هدف‌های مدنظر در یک مقیاس ۱ تا ۵ نمره‌گذاری کنند. نمره تناسب داشتن سؤال با هدف در تمامی سؤال‌ها از ۴ بالاتر بوده است. همبستگی خرده مقیاس‌ها با نمره کل مقیاس در تمامی موارد به لحاظ آماری معنادار بوده و کمترین ضریب همبستگی ۸۵/۰ بوده است. همبستگی خرده مقیاس‌ها با یکدیگر در برخی از موارد به لحاظ آماری معنادار بوده و ضرایب همبستگی بین ۱۲/۰ تا ۴۸/۰ گسترده بوده است.

پایایی پرسشنامه از روش‌های همسانی درونی برآورد گردیده است. همسانی درونی برای کل برابر با ۹۶/۰ برآورد شده است و آلفا زیر مقیاس‌ها از ۷۲/۰ تا ۸۷/۰ پراکنده بوده است.

در پژوهش حاضر برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه استفاده شد. پرسشنامه اولیه حاوی ۱۶۰ سؤال بود که پس از اجرا بر روی نمونه مورد بررسی (۵۵۳ نفر)، سؤالاتی که با کل مقیاس همبستگی نداشتند، حذف گذشتند. بر روی سؤالات باقیمانده، تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از روش مؤلفه‌های اصلی صورت گرفت. برای مشخص شدن تناسب داده‌های برای انجام تحلیل عاملی از معیارهای همبستگی بالاتر از ۳۰/۰ سؤال‌ها با عامل، شاخص کفایت نمونه گیری کیرز-میر-اولیکن یا KMO و آزمون کرویت بارتلت استفاده شد (پالانت، ۱۳۸۹). اگر مقدار به دست آمده از آزمون KMO بالاتر از ۷۰/۰ باشد و شاخص بارتلت در سطح کمتر از ۰۵/۰ معنادار باشد، انجام تحلیل عامل مناسب است (حبیب‌پور و صفری، ۱۳۸۹). در پژوهش حاضر مقدار به دست آمده از آزمون KMO برابر با ۹۶/۰ بود. همچنین، شاخص بارتلت در سطح کمتر از ۰۵/۰ معنادار بود. با انجام تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از چرخش واریماکس روی گویه‌ها، ۱۰ عامل شناسایی شد که مقدار ویژه آن‌ها از یک بالاتر بود (معیار کیرز). این عامل‌ها ۰۵/۶۸ درصد از واریانس کل پرسشنامه را تبیین می‌کنند.

پایایی پرسشنامه از روش‌های همسانی درونی برآورد گردید. همسانی درونی برای کل مقیاس برابر با ۹۸/۰ برآورد شد و آلفا کرونباخ زیر مقیاس‌ها از ۸۸/۰ تا ۹۸/۰ پراکنده بود.


جهت دانلود متن کامل پرسشنامه تاب‌ آوری در برابر آسیب کلیک نمایید


پاورپوینت مدیریت راهبردی

دوشنبه 1 خرداد 1396 12:24 ب.ظ

پاورپوینت مدیریت راهبردی  شامل  71 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از پاورپوینت های جامع و کامل در مورد  مدیریت راهبردی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد 

مقدمه:                                                                                               

مدیران در عصر فراصنعتی و توسعه تجارت جهانی با روند ها و رویدادهای ناآشنا وغافلگیر کننده أی روبرو شده اند .در عصری که آهنگ شتابنده تغییر و حضور شرکت های فراملیتی با شعار‹‹جهانی فکر کن،منطقه ای عمل کن››فضای جدیدی از تحولات و نظریه های مدیریت را خلق کرده است و قواعد محیط رقابت سنتی را در هم ریخته است ،نگرانی اصلی تحلیل گران و مدیران شرکتها ،شناخت ماهیت تغییرات و اجرای راهبرد های اثربخش برای برخورد با چالش های نوین است چالش هایی که راهکارهای مبتنی برتجربیات گذشته پاسخگوی آنها نیست.

در این تحقیق مجموعه ای از آخرین دیدگاه های اندیشمندان مدیریت را برای پاسخ دادن به چالش ها و مسایل جدید مدیران در عصر فراصنعتی را گردآوری نموده ایم.

ماهیت و ارزش مدیریت راهبردی

تنوع و پیچیدگی تصمیمات بازرگانی و پویایی محیط کسب و کار نیاز به استفاده از فرایند مدیریت راهبردی و توجه به آن را امری ضروری و اجتناب ناپذیر ساخته است چرا که اداره و مدیریت فعالیت های پیچیده در درون سازمان ها تنها یکی از چالش های مدیران در دنیای امروز است .دومین چالش را عوامل و متغیرهای محیط عملیاتی یا وظیفه أی به مدیریت تحمیل می نمایند ،متغیرهایی مانند رقبا،مصرف کنندگان ، منابع کمیاب و سازمان های دولتی که بطور مستقیم بر عملکرد شرکت ها مؤثرند و لازم است نیاز ها و اولویت های آنها پی شبینی شود و در حد امکان برآورده گردد.

سومین چالش مهمی که مدیران با آن مواجه اند روند ها ورویدادهای محیط دور است .محیطی که شامل متغیر های اقتصادی ،سیاسی،فناورانه و اجتماعی بوده و بر عملکرد شرکت تاثیر گذار است و لذا مدیران به تجزیه و تحلیل و ارزیابی نظام مند و مستمر آن پرداخته ،اطلاعات بدست آمده را در تصمیم گیری های خود مورد استفاده قرار بدهند.

چهارمین عامل یا چالش مهمی که سازمان ها با آن روبرویند و اغلب چالش های فوق را نیز تحت تاثیر قرار می دهد چالش ذی علاقگان یا گروه های ذی نفوذ است ،گروهها ونهادهایی مانند مالکان ،شورا های کارگری،سازمان های حمایت از مصرف کننده، مدیران عالی ، رعضه کنندگان و رسانه های گروهی که نسبت به سازمان یا شرکت حساسیت دارند و هدف های ناپایدار و غالبأ ناسازگار دارند.

امروزه مدیران جهت برخورد اثربخش با این گونه چالش ها که بر توانایی سازمان هایشان برای کسب سود و توسعه فعالیت ها تاثیر می گذارند فرایند مدیریت راهبردی را مورد توجه قرار داده اند.

فرایند مدیریت راهبردی شامل نه حوزه یا وظیفه مهم است که عبارتند از:

۱- تعیین وتدوین ماموریت یا هدف بنیادی شرکت ، شامل تبیین مقصود ،فلسفه و هدف های کلی سازمان.

۲- توسعه و تبیین عوامل درون سازمانی که بازتاب شرایط داخلی و توانایی های موسسه تجزیه و تحلیل و ارزیابی محیط خارجی شرکت شامل عوامل محیط عمومیئ ورقابتی.

۴- تجزیه و تحلیل انتخاب های شرکت با تحلیل و ارزیابی توام عوامل درون سازمانی و برون سازمانی.

۵- شناسایی مطلوب ترین انتخاب ها از طریق ارزیابی گزینه ها برمبنای ماموریت یا هدف بنیادی.

۶- انتخاب مجموعه أی از هدف های بلند مدت و راهبردهای اصلی مورد نیاز.

۷- توسعه و تنظیم هدف های سالانه و راهبردهای کوتاه مدت سازگار با هدفهای بلند مدت و راهبردهای اصلی.

۸- اجرای تصمیمات راهبردی بر مبنای بودجه بندی انجام شده و تاکید بر سازگاری و تناسب میان وظایف ، افراد ، ساختار ، فناوری و سیستم های پاداش.

۹- بازبینی و ارزشیابی موفقیت فرایندراهبردی به عنوان یک مبنا برای کنترل و یک داده برای تصمیمات آتی.ابعاد تصمیمات راهبردی

چه نوع تصمیماتی راهبردی محسوب می شوند که مدیریت عالی رتبه سازمان موظف است به آنها توجه نماید؟موضوعات راهبردی عموما شش ویژگی دارند .

۱- نیازمند اتخاذ تصمیم از سوی مدیریت عالی رتبه اند.

۲- موضوعات راهبردی منابع زیادی را جذب می نمایند.

۳- تصمیمات راهبردی بر موقعیت و چشم انداز بلند مدت شرکت تاثیر مهمی دارند.

۴- آینده نگری محور اتخاذ این گونه تصمیمات است.

۵- تصمیمات راهبردی نتایج چند جانبه یا چندبخشی دارند.

۶ -در اتخاذ این گونه تصمیمات باید نقش عوامل محیطی رابه ضرورت مورد توجه قرار داد.

شرکت های بازرگانی همچون یک سیستم باز عمل می نمایند و لذا عملکرد آنها تا حد زیادی تحت تاثیر شرایط خارجی که فراتر از کنترل مدیران است قرار گرفته و بر آن نیز تاثیر گذارند،بنابراین اگر شرکتی بخواهد که موعیت رقابتی آینده خود را به گونه موفقیت آمیزی حفظ نماید ضرورت دارد که فراتر از محدوده عملیات خود را نگاه کرده و عوامل محیطی ،مانند رقبا،مصرف کنندگان،عرضه کنندگان،اعتبار دهندگان و دولت را نیز مورد بررسی قرار دهد.

سطوح راهبرد

سلسله مراتب تصمیم گیری شرکت های بازرگانی نوعأشامل سه سطح است :سطح فوقانی،سطح بازرگانی و سطح وظیفهای.

در سطح فوقانی معمولا اعضای هیئت مدیره ،مدیر عالی اجرایی و مقامات اجرایی قرار دارند که مسئول عملکرد مالی شرکت و دستیابی به هدف های غیرمالی آن اند. در این سطح از سازمان نظرات و دیدگاهها تاحد زیادی بازتاب گرایش ها و ترجیحات سهام داران و جامعه است.

اما در عین حال مسئولیت تعیین نوع کسب و کار و یا حیطه فعالیت بر عهده مقامات سطوح بالای سازمان است ، به ویژه در شرکت های دارای کسب و کارهای متعدد،که باید هدفها را انتخاب کرده راهبردها را، و به عبارت دیگر حیطه فعالیت های هر کسب و کار یا بخش را ،مشخص نمایند.

رویکرد مجموعه ای یا پرتفولیو نیز در مدیریت راهبردی به معنای آن است که مدیران مذکوراز صلاحیت ها یا مزیت های ممتاز در صنایع مختلف بهره برداری نمایند در حالی که معمولا برای یک دوره پنج ساله برنامه ریزی می نمایند.


جهت دانلود متن کامل پاورپوینت مدیریت راهبردی کلیک نمایید


 • تعداد صفحات :9
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :