تبلیغات
پایان نامه و پروژه های دانشجویی

پایان نامه عوامل اجتماعی مؤثر در افت تحصیلی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر در مقطع متوسطه یکی از پایان نامه جامع و کامل در مورد عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه می باشد که دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

از مسائل مهم جامعه ما افت تحصیلی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی است. پدیده‌ای که مانعی جدی برای رسیدن به  اهداف عالی آموزش و پرورش به حساب می‌آید. موضوع تحقیق حاضر «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه (دختر و پسر) در شهرستان آمل است. هدف اصلی پژوهش حاضرشناخت عوامل اجتماعی مؤثر بر افت تحصیلی دانش‌آموزان و ارائه راهکارهای صحیح بر اساس ارزشها و هنجارهای ملی و دینی برای بهبود این وضعیت است. روش تحقیق ما پیمایشی و جامعة آماری ما مجموع دانش‌آموزان دختر و پسری است که در خرداد ماه ۱۳۸۳ نتوانستند کارنامه قبولی دریافت کنند. شیوه نمونه‌گیری در تحقیق حاضر، نمونه گیری طبقه ای متناسب از نظر حجم بوده و  بر اساس آن ۱۷۸ دانش‌آموز به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. از میان رویکردهای مختلف جامعه‌شناسی در مورد افت تحصیلی، رویکرد تضاد به عنوان رویکرد اصلی در چارچوب نظری انتخاب شد که بر اساس آن رویکرد، مدل کلی تحلیل رسم شده و تحقیق صورت گرفت. در تحقیق حاضر متغیر وابسته ما افت تحصیلی بود که متغیرهای مستقل زیادی بر آن تأثیر داشت ولی چهار متغیر عمده انتخاب شده و بر اساس آن چهار فرضیه کلی بدین گونه مطرح شد. بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده، سطح تحصیلات خانواده، عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده و نگرش فرد نسبت به آینده شغلی خود با افت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. بررسی هر چهار فرضیه از طریق ضریب همبستگی تای کندال صورت گرفت که نتایج آنها بدین گونه است. فرضیه اول یعنی بین پایگاه اجتماعی – اقتصادی خانواده با افت تحصیلی با اطمینان ۹۹ درصد و سطح خطای کمتر از ۱درصد و فرضیه دوم یعنی بین سطح تحصیلات خانواده و افت تحصیلی با اطمینان ۹۹ درصد و سطح خطای کمتر از ۵ درصد و فرضیه سوم یعنی بین عدم انسجام و گسیختگی روابط در خانواده با افت تحصیلی با اطمینان ۹۹ درصد  و سطح خطای کمتر از ۱ درصد نشانگر رابطه بین سه متغیر اصلی مستقل بیان شده با افت تحصیلی بود ولی در آزمون فرضیه چهارم هیچ رابطه‌ آماری معناداری بین نگرش فرد نسبت به آینده شغای با افت تحصیلی وجود ندارد. جهت شناخت میزان و شدت همبستگی میان مجموعه متغیرهای مستقل  و متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون چند متغیره وبرای شناخت اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی از روش تحلیل مسیر استفاده شده است که در روش تحلیل رگرسیون سطح تحصیلات خانواده (با ضریب تأثیر ۱۸/۰)  و در روش تحلیل مسیر (با مجموع ضریب مسیر (۲۱/۰) بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته یعنی افت تحصیلی داشته است.

۱-۱- مقدمه

 آموزش و پرورش یکی از قدیمی‌ترین نهادهای اجتماعی است که از بدو تشکیل زندگی گروهی انسان و در پاسخ به نیاز انسانها در روابط متقابل به شکل ابتدایی خود وجود داشته‌است. آموزش و پرورش رسمی از اوایل قرن حاضر به صورت یک نظام فراگیر، ابتدا جوامع پیشرفته و متعاقب آن سراسر جوامع در حال پیشرفت را فرا گرفته است و امروز جامعه‌ای نیست که این نظام نقشی در تحول و پیشرفت آن نداشته باشد. (فومنی، ۱۳۸۲، ۱۳)

قلمرو رشد و فعال شدن استعدادها و توانائیهای آدمی را زمان- مکان(جایگاه) یا شرایط زمانی- مکانی(موقعیت) تعیین می‌کند و جهت می‌دهد. بنابراین تربیتی سودمند و اثربخش خواهد شد که آن شرایط را در نظر بگیرد و با آنها هماهنگ باشد و یا بتواند شرایط نامطلوب را به شرایط مطلوب تغییر دهد. به عبارت دیگر رشد و تکامل و فعال شدن استعدادها و توانائیهای هر شخص، مستلزم وجود سالم: خانواده سالم، جامعه سالم و موقعیت (مجموع شرایط زمانی-مکانی موثر) سالم است و توأم بودن آنها از ضرورتهای آموزش و پرورش موثر و موفق است. (شعاری نژاد،۱۳۸۱، ۲۱).

از بین بردن بی‌سوادی، بی‌کاری، محرومیت و بسیاری از مشکلات و نارسائی‌های دیگر اجتماعی را باید در کارکرد مدرسه جستجو کرد. مدرسه مکانی است که در آن بهتر از هر جای دیگر میراث فرهنگی هر قوم می‌‌تواند منتقل شود و استعدادهای بالقوه دانش‌آموزان پرورش یابد و آنان را برای شرکت فعال در جامعه آماده سازد. همچنین مدرسه با پرورش رفتارها و توانائیهایی که مردم برای شرکت در تغییرات و رویارویی با آنها بدان نیاز دارند، راه را برای تجدید حیات اجتماعی هموارتر می‌کند. عدم موفقیت نظامهای آموزش در انجام این رسالت در بسیاری از مواقع به صورت افت یا شکست تحصیلی بروز می‌کند که شامل کیفیت ضعیف یادگیری دانش‌آموزان، تکرار پایه و ترک تحصیل است. افت تحصیلی در کشور ما از پدیده‌های مهم سازمان آموزش و پرورش است که به صورت یک مسأله‌ای مهم درآمده که نظر غالب جامعه‌شناسان و روانشناسان و مربیان تربیتی را به خود جلب کرده است. پدیده‌ای که هرساله مقادیر قابل توجهی از منابع و سرمایه‌های انسانی و اقتصادی جامعه را تلف نموده و آثار مخرب و ناگواری را نیز در حیات فردی، خانوادگی و اجتماعی افراد مردود به جای می‌گذارد. باید به مسأله افت تحصیلی اندیشید، زیرا خسارت ناشی از این پدیده که باعث پژمردگی حیات و سرخوردگی یک انسان و داغ شکستی که برای یک عمر بر روان فرد نقش بسته، با تکرار یک سال یا بیشتر، بهبود نمی‌‌یابد (اظهار ندامت دانش‌آموزان مدارس بزرگسال یا شبانه اعم از دختر و پسر گویای این امر است). ارائه آموزش و پرورش یکسان هم برای همه دانش‌آموزان به رغم تفاوتهای فردی، مسائل و مشکلات عاطفی در خانواده و تفاوتهای اجتماعی، اقتصادی و به خصوص فرهنگی خانواده‌‌ها می‌تواند از عوامل ایجادکننده افت تحصیلی محسوب شود. از آنجا که تفاوت فرهنگی خانواده‌ها به ویژه مناطق مختلف کشورهای در حال توسعه، غالبا بارز و آشکار است، نظام آموزش و پرورش نمی‌تواند برای همه طبقات اجتماعی کارآیی لازم را داشته باشد.از این رو بسیاری از کودکان و نوجوانان، بخصوص در مناطق محروم به رغم هوش و استعداد از ادامه تحصیل باز می‌مانند.

در این تحقیق سعی شده است تا ریشه‌های جامعه شناختی «افت تحصیلی» در مقاطع متوسطه را در شهرستان آمل تا حد امکان شناخته و همجنین مقایسه‌ای از جهت میزان افت در بین دانش‌آموزان دختر و پسر از سال ۱۳۷۵تا ۱۳۸۳ به عمل بیاید. چرا که شناخت این عوامل و برخورد مدبرانه با آن می‌تواند کارآیی نظام مزبور را افزایش داده و جاده علم دانش را برای پیمودن نسلهای جوان هموارتر سازد.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه عوامل اجتماعی در افت تحصیلی دانش آموزان کلیک نمایید


کودکان بیش فعال

جمعه 20 مهر 1397 02:45 ب.ظ

مقاله کودکان بیش فعال یکی از مقالات جامع و کامل در خصوص کودکان بیش فعال می باشد و به صورت فایل ورد و دارای منابع معتبر می باشد
در زیر قسمتی از مقاله کودک بیش فعال ارائه گردیده است

اختلال کمبود توجه بیش فعالی وضعیتی است که در بعضی کودکان پیش دبستانی و یا در سالهای اولیه مدرسه ظاهر می شود. برای این کودکان کنترل رفتار یا توجه داشتن سخت است. اینطور برآورد شده است که بین ۳ تا ۵ درصد از کودکان یا تقریباً دو میلیون کودک در آمریکا به این اختلال دچار باشند یعنی در هر کلاس ۲۵ تا ۳۰ نفره یک کودک مبتلا به ADHD وجود دارد.

  ADHD یکی از شایع ترین اختلال های عصبی ـ رفتاری کودکی است و بر بسیاری از جنبه های رشد شامل رشد عملکرد اجتماعی، هیجانی و شناختی در محیط خانه و مدرسه اثر می گذارد .

در این اختلال، فرد دارای هوش عادی یا جتی گاهی بهتر از عادی است، ولی دارای دامنه توجه کمتر، حواسپرتی و بی قراری، تکانشگری و فزون جنبشی است. تمام ویژگی هایی که در کودکان دارای نارسایی توجه / فزون جنبشی مشاهده می شود، در افراد عادی نیز دیده می شود و تنها تفاوت، در شدت و تداوم نشانه هاست. این کودکان در واقع کارهایی را انجام می دهند که کودکان دیگر به آنها فکر می کنند، ولی آنها را انجام نمی دهند. از همین رو، برخی دانشمندان این اختلال را « اختلال کنترل تکانش» می دانند .

کودکانی که تجاربی از طلاق والدین، جابجایی در خانه و مدرسه، بیماری یا فوت یکی از آشنایان دارند، اغلب دچار اضطراب ، پریشانی فکری ـ حرکتی می شوند، اما کودکان بیش فعال، به رغم اینکه هیچ یک از این تجارب و تنش ها را در زندگی نداشته اند دچار علائم و نابهنجاری های رفتاری اند .

جهت دانلود متن کامل مقاله کودکان بیش فعال کلیک نمایید


سلامت روان

جمعه 20 مهر 1397 01:48 ب.ظ

مقاله سلامت روان یکی از مقالات جامع و کامل در مورد سلامت روان می باشد که دارای منابع معتبر می باشد

تعریف نظری سلامت روان

–    سلامت روانی: حالت روانی که ویژگی بارز آن سلامت و بهبود هیجانی و عاطفی و نداشتن اضطراب و نشانگان مختل‌کننده زندگی و ظرفیت ایجاد رابطه حسنه و رضایت‌بخش با دیگران و مقابله مناسب با تنیدگی‌ها و تناقض‌های زندگی است(کورسینی[۶]،۱۹۹۹)

تعریف عملیاتی سلامت روان:

سلامت روانی در این تحقیق براساس نمره فرد که از پرسش‌نامه SCL-90-R کسب می‌نماید، مشخص می‌شود.

تعریف نظری ارتباطات اثربخش

–   ارتباطات : کلیه فعالیتهای گفتاری، نوشتاری و کرداری (حرکتی) که برای انتقال معنی و مفهوم و یا اثرگذاری و نفوذ بر دیگران به کار گرفته می‌شود.(فرهنگی، ۱۳۷۶)

ارتباط موثر آن ارتباطی است که فرستنده بتواند منظور خود را به گیرنده برساند به عبارت دیگر محرکی را به عنوان آغازگر و مورد نظر فرستنده با محرک مشهود گیرنده که از خود بروز می دهد در یک راستا قرار دهد و آن دو را به گونه ای نزدیک به هم مورد توجه قرار دهد( حقیقی، ۱۳۸۰، ص ۲۴۴)

تعریف عملیاتی ارتباطات اثربخش

دراین پژوهش ارتباطات اثربخش سازمانی با شاخص های (کاهش تعارض، گردش سریع و صحیح اطلاعات، هماهنگی، تسهیل در تصمیم  گیری) که براساس نمره فرد که از پرسش‌نامه ارتباطات اثربخش نوشته مجید عزیزی(۱۳۸۳) کسب می‌‌نماید مشخص می‌شود.

جهت دانلود متن کامل مقاله سلامت روان کلیک نمایید


ناتوانی یادگیری

دوشنبه 16 مهر 1397 06:23 ق.ظ

مقاله ناتوانی یادگیری یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

مقدمه

در این مقاله ابتدا به بحث در مورد ناتوانی یادگیری و ماهیت و خاستگاه آنها و ارائه دیدگاه­های مختلف در ین مورد پرداخته خواهد ­شد، سپس رویکرد­های مختلف در مورد سبک­های یادگیری و ویژگی­های شخصیتی از دیدگاه روانشناسان مورد بحث قرارخواهد گرفت. در نهایت به پژوهش­هایی اشاره خواهد شد که ارتباط هر یک از این متغیرها را با یکدیگر مورد بررسی قرار داده­اند.

۲-۱- اختلالات یادگیری

اختلال­های یادگیری، ‌ابتدا در دهه ۱۹۶۰ به عنوان جدیدترین حوزه فرعی در مبحث کودکان استثنایی وارد شده است. با وجود این، می­توان آن را بزرگترین حوزه در بین این گروه از کودکان نیز به حساب آورد. تقریباً نیمی از همه کودکانی که در برنامه آموزش­های ویژه از آنها ثبت نام به عمل می­آید، دارای اختلال یادگیری می­باشند (کرک و گالاگر، ترجمه جوادیان،‌ ۱۳۸۰). ‌اصطلاح ناتوانی­های یادگیری دامنه و سیعی دارد که مشکلات زیر را شامل می­شود: مشکلات زبان، ‌ریاضیات و نوشتن؛ مشکلات بصری و ادراکی، ‌مشکلات دقت[۱] یا مشکلات رفتاری. اما دقیقاً چه چیزهایی باعث ناتوانی یادگیری می­شوند بعضی از محققان درحالیکه  تلاش می­کنند تعریف پزشکی یا خیلی علمی بیابند، ‌توجه خود را بیشتر برشناسایی وجه تمایز نیمرخ­های عصب روان­شناختی[۲] معطوف کرده­اند (نگاه کنید به ورد،‌ گلاتینگ و هت[۳]، ۱۹۹۹). افراد دیگری مانند محافظه­کاران اجتماعی[۴]، اظهار می­دارند که این اصطلاح، ‌برای تعریف فرایندهای یادگیری دانش­آموزان، ‌نامناسب و ناکافیست، زیرا نمی­تواند همه توانایی­های و ناتوانایی­های کودک را در یک بافت معتبر لحاظ کرد (نگاه کنید به اوشیا، اوشیا و آلگوزین[۵]، ۱۹۹۸؛ به نقل از گورمن، ترجمه نریمانی و نورانی، ‌۱۳۸۱).

جهت دانلود متن کامل تحقیق ناتوانی یادگیری کلیک نمایید


نظریه شناختی و راهبردهای درمانی

دوشنبه 16 مهر 1397 06:23 ق.ظ

مقاله نظریه های شناختی و راهبردهای درمانی  یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

مبانی نظری

در این قسمت به بررسی نظریههای مرتبط با پژوهش پرداخته میشود. از آن‌جا که نظریهها جهت درمان بکارگرفته میشوند علاوه به بررسی نظریهها راهبردهای درمانی توام با آنها مطرح میشود. قبلا رویکردهای روانکاوی و تحلیلی همچنین رفتاری را جهت درمان افسردگی بکار میگرفتند اما به مرور درمانهای شناختی پا به عرصه درمان گذاشتند. شاید مهمترین خدمت رویکردهای روانپویشی به افسردگی، اشاره آن‌ها به اهمیت فقدان(واقعی و نمادی یا خیالی) برای شروع افسردگی و اشاره به شباهت نشانههای سوگواری با نشانههای افسردگی باشد(باچر[۴] و همکاران،۲۰۰۷؛ سیدمحمدی،۱۳۸۸). با توجه به آن که رویکرد مورد نظر پژوهش برگرفته از پردازش اطلاعات است و با رویکردهای شناختی آمیخته است در ذیل به بررسی نظریه های شناختی که در این پژوهش از آنها کمک گرفته خواهد شد، پرداخته میشود.

جهت دانلود متن کامل تحقیق نظریه شناختی کلیک نمایید


رضایتمندی زناشویی

دوشنبه 16 مهر 1397 06:19 ق.ظ

رضایتمندی زناشویی یکی از تحقیق و مقاله های جامع و کامل و دارای منابع معتبر که به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد

مقدمه:

رضایت از زندگی زناشویی نکات زیادی لازم دارد که باید مورد توجه باشد زیرا رضایت در اثر ارضای نیازهای اساسی انسانها به وجود می آید. انجام خواسته ها باید یک ارتباط دو سویه و متقابل باشد و در روابط بیابین با مدیریت آگاهانه ای وارد عمل شد. مثلاً باید برای همسر مستمع خوبی بود و با توجه به شخصیت طرف مقابل باعث برانگیختن نقاط مثبت او شد و با کمال علاقه و حوصله به خواسته ها و امیال ایشان توجه کرد و در حد توان در انجام آنها تلاش و کوشش به عمل آورد زیرا این کوشش ها دلیل بر احترام و علاقه است و یا مثلاً میل باطنی خود را به صورت پیشنهاد عرضه کرد. در نتیجه طرف مقابل نیز با رغبت به آنها گوش فراهم میدهد و در صورت توان آنها را انجام میدهد و در مجموع برای رسیدن به یک رضایت زناشویی بالا در خیلی از مراحل زندگی مهارت داشت تا به یک زندگی موفق و ایده آل و با رضایت بالای زناشویی دست یافت.

جهت دانلود متن کامل فایل راضیتمندی زناشویی کلیک نمایید


پیشینه و مبانی نظری پایان نامه

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 09:56 ب.ظ

سری دوم جدیدترین تحقیق های و پایان نامه های دانشجویی دارای منابع معتبر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید


تحقیق نظریه های مربوط به اتنخاب شغل و حرفه و جهت گیری آرزوهای شغلی و عوامل موثر بر انتخاب شغل
تحقیق دیدگاه های مربوط به سبک های فرزندپروری و تعریف تاب آوری و نگرش مذهبی
تحقیق مروری بر مداخلات رفتاری برای کودکان مبتلا به سرطان و بازی درمانی شناختی رفتاری
تحقیق اختلال های همبود با اختلال یادگیری غیرکلامی و درخودماندگی سطح بالا و انواع و علائم و نشانه های اختلال در توانایی دیداری – فضایی
تحقیق مفاهیم و کارکرد های سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های غیر دولتی جوان و تاریخچه اینترنت و فضای مجازی و پیامد های آن
تحقیق اختلالهای دوران کودکی و اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و ملاک تشخیص و راهبرد های درمان آن، خودپنداره و عوامل مؤثر بر خود پنداره
تحقیق مفهوم بازنمایی، نشانه‌شناسی و همسر دوم و نظریه های مربوط به آن
تحقیق مفهوم و اهمیت و ضرورت سواد رسانه ای و اصول و رویکردهای نظری سواد رسانه ای و مفهوم سواد رسانه ای و ارتباط آن با رسانه جمعی
تحقیق علل تعلل و سهل انگاری تحصیلی و پیشایندها و پیامدهای اهمال کاری و ابعاد و عوامل موثر بر خودکارآمدی
تحقیق مفهوم تربیت و اخلاق از دیدگاه امام علی (ع)
تحقیق انگیزه و تئوری های آن، اهداف و روش های مطالعه و تاثیر گسترده مطالعه بر ابعاد گوناگون زندگی افراد، تشویق و اهمیت تشویق در یادگیری و عوامل موثر بر آن
تحقیق مفهوم دین و اینترنت و شبکه اجتماعی و ارتباط میان دین و شبکه های اجتماعی و نظریات حوزه علوم ارتباطات
تحقیق چر خه ایمن و چرخه اضطرابی در ارتباطات والد و کودک و اضطراب و دلبستگی و نظریه های آن
تحقیق مختصری از پیشینه ی تاریخی نظریات مربوط به تفکر انتقادی و شاخص‌های سلامت اجتماعی و نظریات مربوط به آن و نظریات مربوط به هویت
تحقیق تحقیقات انجام شده در مورد آموزش مهارت های مدیریت خشم
تحقیق عوامل موثر در تحکیم روابط زناشویی و رویکرد زوج‌درمانی شناختی- رفتاری و مداخلات درمانی در آن
تحقیق رویکرد وضعیت های هویت و نظریه دلبستگی و ابعاد فاصله روانشناختی
تحقیق الگوها و دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک و مراحل رشد شناختی پیاژه و جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان
تحقیق نظریه استفاده و رضامندی و رویکرد های مکتب مطالعات فرهنگی
تحقیق خطرات اینترنت برای کودکان و رهنمودی برای والدین و کودکان
پیشینه و مبانی نظری تحقیق و پایان نامه

یکشنبه 2 اردیبهشت 1397 09:54 ب.ظ

 سری اول جدیدترین تحقیق های و پایان نامه های دانشجویی دارای منابع معتبر به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید

تحقیق مشارکت سیاسی و ویژگی‌های مشارکت و نقش رسانه‌ها در سازماندهی توسعه و مدیریت بحران‌های سیاسی
تحقیق دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق و دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق
تحقیق زندگی نامه و مروری اجمالی به افکار و اندیشه های هابرماس و حوزه عمومی و تاریخچه آن  
تحقیق پرخاشگری و راه های کنترل آن، تعامل والد–فرزند و رویکرد های نظری به آن
تحقیق تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری الکترونیکی و ،مدل های مختلف فضاهای یادگیری
تحقیق تاریخچه و مولفه های دیپلماسی عمومی و تعریف دیپلماسی عمومی از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل
تحقیق هوش هیجانی؛ مهارت‌های اجتماعی- هیجانی و نظریه‌های هوش هیجانی و رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی
تحقیق شناخت اجتماعی و رویکرد تحولی پیرامون تبیین تحول و رشد تئوری ذهن و ابعاد و مهارتها و مدل هاو نظریه های هوش هیجانی
تحقیق تبلیغات و نظریه برجسته سازی و انتقاد های وارده بر آن
تحقیق نظریه های بهزیستی روان شناختی و سازگاری اجتماعی و روان شناسی بالینی شادکامی
تحقیق اهداف و رسالت های آموزش های مهارتی و نقش آن در اشتغال و رابطه میان آموزش های فنی و حرفه ای و ایجاد اشتغال در بازار کار
تحقیق نظارت و راهنمایی آموزشی و روش تدریس و اهداف ارزشیابی
تحقیق نظریه های جامعه شبکه ای، استفاده ورضامندی و ساخت بندی گیدنز
تحقیق شکل گیری و تحول شبکه های اجتماعی در جهان و ایران و شبکه اجتماعی فیس بوک و اثرات فضای مجازی بر دین و نظریات در مورد شبکه های اجتماعی
تحقیق سیر تاریخی تلویزیون در جهان و افغانستان و نقش تلویزیون در توسعۀ سیاسی و نظریۀ های ارتباطاتی با تأکید بر توسعۀ سیاسی
تحقیق اعتماد و اعتماد سیاسی و اعتماد در بین جامعه شناسان و عوامل ایجاد کننده اعتماد و کارکرد سرمایه اجتماعی و نقش رسانه ها
تحقیق فرسودگی شغلی، مراحل و عوارض و رویکرد های آن، رویکرد های جدید در ارگونومی و تأثیر نگرش حرفه ای بر عملکرد دبیران
تحقیق اختلالات اضطراب اجتماعی و ملاک های تشخیصی و معرفی روش های درمان آن با نوروفیدبک و حضور ذهن مبتنی برکاهش استرس
تحقیق انواع نابرابری های آموزشی و کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی و رویکردهای نظری در باب فناوری و فرصت های آموزش
تحقیق تاریخچه سوء مصرف مواد و نشانه ها و عوارض آن، دیدگاه های انعطاف پذیری کنشی، الگوهای باورهای فراشناختی


سری سوم پرسشنامه

چهارشنبه 5 مهر 1396 11:59 ب.ظ

سری سوم جدیدترین پرسشنامه ها دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش آماده گردید
پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران
پرسشنامه ارزیابی عاطفه مثبت و منفی (PANAS)
پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی هرزبرگ
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس DASS- 21
پرسشنامه انگیزش تحصیلی
پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
پرسشنامه تحقیق ژی و هیونگ
پرسشنامه تربیت شهروندی در برنامه درسی
پرسشنامه تعارض با والدین (CP)
پرسشنامه تفکر سازنده
پرسشنامه رضامندی تحصیلی
پرسشنامه رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین
پرسشنامه سازگاری نوجوانان دبیرستانی
پرسشنامه سنجش میزان اشباعیت بازار(صنعت) مواد غذایی
پرسشنامه عملکرد خانواده(FAD)
پرسشنامه فرهنگ ایثار و شهادت
پرسشنامه فشارهای شغلی محقق
پرسشنامه مقیاس سیستم های مغزی / رفتاری (BIS ، BAS)
پرسشنامه هوش فرهنگی


سری دوم پرسشنامه

چهارشنبه 5 مهر 1396 11:58 ب.ظ

سری دوم پرسشنامه های دانشجویی به صورت فایل ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه جهت گیری هدف الیوت و مک گریگور
پرسشنامه چند بعدی کمال گرایی(ام پی اس)
پرسشنامه چندبعدی کمال گرایی (هویت و فلت)
پرسشنامه خرده مقیاس الگوگیری از خودجرحی همسالان
پرسشنامه خودکارآمدی والدگری دومکا (PSAM)
پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر
پرسشنامه سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)
پرسشنامه سبک های دفاعی
پرسشنامه سبک های یادگیری کلب (۲۰۰۵)
پرسشنامه سبک‌های دلبستگی سیمپسون (AAI)
پرسشنامه سنجش تحریفات شناختی
پرسشنامه شادمانی ذهنی PANAS
پرسشنامه شیوه های فرزند پروری والدین
پرسشنامه صمیمیت اجتماعی میلر و لفکورت (MSI)
پرسشنامه طرح‎ واره ها‎ی یانگ (YSQ-SF)
پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH ) اثر ام . ان. پالسانی ، سادهانا شارما
پرسشنامه عوامل موثر بر یادگیری سازمانی
پرسشنامه عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد
پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس
پرسشنامه فراشناخت ولز (MCQ-30)پرسشنامه

چهارشنبه 5 مهر 1396 11:55 ب.ظ

لیست جدیدترین پرسشنامه های آماده شده به صورت فایل ورد و قابل ویرایش
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی
پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – نسخه دانشجویان
پرسشنامه فرسودگی شغلی- سنجش کلی
پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد
پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)
پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)
پرسشنامه کیفیت زندگی QLQ
پرسشنامه مشتری مداری و رضایت مشتری (محقق ساخته) و وفاداری مشتری زهیر و همکارانش (۲۰۱۱)
پرسشنامه مقیاس تکانشگری بارات ( Barratt)
پرسشنامه مقیاس ذهن آگاهی (MAAS)
پرسشنامه مقیاس طرحواره های هیجانی لیهی
پرسشنامه مهار هیجانی
پرسشنامه مهارت های ارتباطی کوئین دام (CSTR)
پرسشنامه نارسایی هیجانی تورنتو-۲۰(TAS-20)
پرسشنامه نگرش حرفه ای
پرسشنامه نیازهای اساسی روانشناختی( PNS)
پرسشنامه هوش معنوی
پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i)
پرسشنامه یادگیری درس علوم
پرسشنامه‌ی هوش معنویتحقیق تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام و نسبت Q توبین و روش های محاسبه آن  شامل 22 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام و نسبت Q توبین و روش های محاسبه آن   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

- مقدمه

در این تحقیق قیمت سهام ، قیمت نشان دهنده درک فروشنده و مشتری از ارزش محصول است (چه، ۲۰۰۸).

قیمت، عنصر قابل مشاهده محصول است که منجر به خرید یا عدم خرید محصول می شود و مستقیما بر حاشیه سود بدست آمده تاثیر می گذارد(لهمان و وینر ۱۹۹۷).

تعریف عملیاتی قیمت سهام برابر است با ارزش معاملاتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (به ریال). منظور از ارزش معاملاتی سهام، قیمتی است که سهام در بازار معامله می شود. هر سهامی در یک روز معاملاتی معمولاً با قیمت های متفاوتی خرید و فروش می شوند. اما در این تحقیق قیمت در نظر گرفته شده در واقع قیمت بسته شده هر سهم در پایان روز معاملاتی مورد نظر می باشد. این قیمت بسته شده مبنایی برای قیمت گذاری سهام در روز معاملاتی آتی سهام می باشد. قیمت بسته شده (closing) در یک روز معاملاتی، در واقع میانگین وزنی قیمت های سهام معامله شده در همان روز با تاثیر حجم مبنا می باشد.( کشت کار، ۱۳۸۷).

۲-۲-۱ تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام

شناخت درست قیمت سهام یکی از ابزارهای اصلی بررسی بازار سرمایه است که باید در تعیین آن نهایت دقت به عمل آید و تمامی عوامل موثر بر آن تا حد ممکن شناسایی و در محاسبات دخالت داده شود. به طور کلی عوامل موثر بر قیمت سهام را در چهار گروه زیر می توان دسته بندی کرد:

اطلاعات گذشته

اطلاعات (وضعیت) کنونی

انتظارات قابل پیش بینی

عوامل غیر قابل پیش بینی

دو عامل نخست مبتنی بر واقعیت ها و مربوط به گذشته و حال و دو عامل بعدی مربوط به آینده است. عامل سوم به کمک مدل های آماری قابل پیش بینی است، حال آنکه عوامل غیر قابل پیش بینی را نمی توان در تعیین قیمت سهام شناسایی کرد. عامل چهارم سبب می شود، قیمت ها تصادفی شود و از یک روند از پیش تعیین شده پیروی نکنند. این تصادفی بودن قیمت ها به دلیل اینکه عوامل موجد آن غیر قابل پیش بینی است سبب نوسان قیمت سهام خواهد شد و از مهمترین مراحل تعیین قیمت سهام است. میزان کارایی بازار به میزان دقت سه عامل نخست بستگی دارد و هر قدر این عوامل از دقت کمتری برخوردار باشد بازار کارایی کمتری خواهد داشت. کارایی بازار یک پدیده نسبی است و طیفی را تشکیل می دهد که از ناکارایی شروع و به کارایی  ختم می شود.

-۲-۲ مکاتب قیمت گذاری سهام

در بورس اوراق بهادار  حساسیت های زیادی نسبت به روند قیمت وجود دارد. این امر باعث گردیده تا تحولات مرتبط با چنین پدیده ای مورد تحلیل های منظم قرار گیرد. به طور کلی دو گروه تحلیل گر در بازار وجود دارد، این دو گروه عبارتند از :

تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها

تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها

دیدگاه تحلیل گران تکنیکی یا چارتیست ها

چارتیست ها معتقدند که امکان محاسبه ارزش ذاتی سهام وجود ندارد. آنان بر این باورند که بازار دستخوش حالت های شبه روانی است و تاریخ همواره تکرار می شود. گرایش تاریخی الگوها در هر زمان باعث تکرار روند قیمت ها می شود. با بررسی روند گذشته می توان روند آینده را پیش بینی نمود. هدف اصلا تعیین تغییرات بلند مدت نیست، بلکه آنها به دنبال  استفاده از فرصت های کوتاه مدت می باشند. رسم نمودار و بدست آوردن روند مشهورترین ابزار مورد استفاده آنان است.

تحلیل گران اساسی یا بنیاد گراها

 این گروه معتقدند هر سهم دارای ارزش ذاتی است. برای تعیین ارزش ذاتی باید به مطالعه عمیق و بنیادی بنگاه و کل اقتصاد و به اتکای تمامی اطلاعات پرداخت. آنها عقیده دارند که قیمت سهام روند خاصی ندارد و با مطالعه گرایش تاریخی نمی توان قیمت آینده را پیش بینی نمود. بازار سهام حافظه ندارد و قیمت ها به شکل تصادفی تغییر می کند. آنها چارتیست ها را فالگیران این حرفه می دانند(افشاری،۱۳۸۲).

۲-۲-۳- معیارهای مورد استفاده

۲-۲-۳-۱- سود هر سهم

سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات تقسیم بر تعداد سهام شرکت (بهرام فر و مهرانی، ۱۳۸۳).

۲-۲-۳-۲- نسبت اهرم مالی

اهرم به حد و اندازه­ای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمین­ مالی نموده است، دلالت دارد. به‏عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه­های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام­ها در شرکت است(عبده تبریزی و حنیفی، ۱۳۸۶). یکی از مهم­ترین مقیاس­های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی‏ها به دارایی­ها به­دست می­آید(بزرگ­اصل، ۱۳۸۵). پژوهش‏گرانی چون، کامران و همکاران[۱] (۲۰۰۸)، جورجی و همکاران[۲] (۲۰۰۹) و لین و مینگ[۳] (۲۰۱۰)، در پژوهش­های خود از این نسبت به عنوان اهرم مالی استفاده کرده­اند(رستم­زاده، ۱۳۹۰).

۲-۲-۳-۳-  نسبت Q توبین

نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار شرکت به ارزش جایگزینی دارایی‌ها به دست می‌آید. از آن جا که ارزش دفتری نمی تواند قابلیت اعتماد بالایی در ارزشیابی داشته باشد، می­توان برای رفع کاستی­های آن از ارزش جایگزینی دارایی‌ها استفاده کرد. بدین جهت ، ابتدا دارائی­های ثابت شرکت شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات آن تجدید ارزیابی می­شوند، زیرا به مرور زمان و به خصوص درشرایط تورم ارزش روز این دارائی­ها با ارزش دفتری آنها اختلاف پیدا کرده است. تجدید ارزیابی می­تواند توسط شاخص های اقتصادی بانک مرکزی و یا ارزیابی کارشناسان انجام شود. همچنین دارائی­های نامشهود مانند سرقفلی و امتیازات نیز ارزیابی می­شوند. در کنار این موارد باید برخی از دارائی­های جاری همچون بدهکاران که ذخیره مطالبات مشکوک­الوصول برای آنها ناکافی است ونیز برخی اقلام همچون ذخیره مالیاتی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از ارزیابی این موارد و جایگزینی مقادیر آنها درترازنامه شرکت، با کسرنمودن بدهی­ها از دارائی­ها، مقدار حقوق صاحبان سهام بدست می­آید که با تقسیم این مقدار برتعداد سهام عادی، ارزش هر سهم عادی مشخص می­شود. اگر چه این روش در مقایسه با ارزش دفتری کامل­تر است ولی کاستی­هایی را نیز به همراه دارد. ازجمله آنکه دراین روش به بازدهی وسودآوری شرکت توجه چندانی نمی­شود . لازم به ذکر است که تجدید ارزیابی دارائی­ها و بدهی­ها می­تواند برمبنای ارزش معاملاتی روز آنها نیز انجام شود (جنانی، ۱۳۸۲).

در تئوری، نسبت Q توبین در یکی از سه حالت کلی زیر قرار می‌گیرد:

نسبت Q توبین برابر با یک؛

نسبت Q توبین بزرگتر از یک؛

نسبت Q توبین کوچک‌تر از یک

زمانی‌که نسبتQ  برابر با یک باشد، ارزش بازار شرکت با ارزش جایگزینی (در بعضی از معادله‌ها با ارزش تاریخی) دارایی‌های شرکت برابر است، لذا اطلاعات منعکس شده در صورت‌های مالی با اطلاعات واقعی در بازار برابر می‌گردد. بنابراین، تصمیم‌گیری بر اساس اطلاعات صورت‌های مالی کاملاً با واقعیت هم­خوانی و سازگاری دارد.


جهت دانلود متن کامل تحقیق تاثیر عوامل مختلف بر قیمت سهام و نسبت Q توبین و روش های محاسبه آن کلیک نمایید


تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی   شامل 95 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی   می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

امروزه در کنار سرمایه های انسانی ، اقتصادی و فیزیکی از سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی نام برده می شود که در بررسی های اقتصادی و اجتماعی جوامع مطرح شده است (مرادی ؛ جلیلیان ؛ کریمی ؛  ۱۳۸۹:  ۹۶) . سرمایه اجتماعی بر خلاف سایر سرمایه ها به صورت فیزیکی وجود ندارد بلکه حاصل تعاملات ، هنجارهای گروهی و اجتماعی است  (زارعی متین ؛  جندقی؛  توره ؛   ۱۳۸۵ :  ۳۳).  مفهوم سرمایه اجتماعی که صبغه جامعه شناسانه دارد بستر مناسبی برا بهره وری سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود ( امامقلی ؛ ۱۳۹۰ :  ۵۹). در جهان پرشتاب امروز سازمان های زیادی در تلاشند در راستای رسیدن به اهداف سازمانی و اقتصادی و تداوم حیات خویش از الگو ها و شیوه های مختلف بهره مند شده و مزیت رقابتی جدیدی کسب کنند تا از سقوط و واژگونی و خطرات ناشی از دگرگونی های سریع محیطی در امان بمانند ، در عصر حاضر مدیران به منظور دستیابی به توسعه بیش از آن که به سرمایه فیزیکی و انسانی نیازمند باشند به سرمایه اجتماعی نیاز دارند تا از این راه بتوانند زمینه های توسعه سازمان را فراهم آورده راه کامیابی شغلی و سازمانی را هموار سازند ( امیرخانی و آغاز  ؛  ۱۳۹۰ :  ۳۱-۳۲ ).  امروزه سرمایه اجتماعی اساسی برای انتخاب های استراتژیک است ، می تواند تصمیم گیرندگان را مطلع و تحت تاثیر قرار می دهد و حتی تصمیمات آن ها را در داخل و خارج سازمان محدود سازد۲۰۰۶ : ۱۷) Shipilov & Danis; ). بدین لحاظ سرمایه اجتماعی مانند سرمایه های دیگر بستر مناسب برای دسترسی به فرصتها و اهداف زندگی را آماده ساخته، یکی از منابع مهم موفقیت سازمانی و اجتماعی محسوب می شود (معمارزاده ؛ عطایی ؛ اکبری ؛۱۳۸۸: ۹ ). در این بخش به بیان تعاریف ، اهمیت و ضرورت ، مدل ها ،  عوامل  موثر و پیامد های مثبت و منفی متغیر سرمایه اجتماعی می پردازیم .

۲-۱-۱-مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی

قبل از آن که وارد بحث مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی شویم شایسته است درباره سرمایه و آیا واقعاً سرمایه اجتماعی سرمایه است ؟ مفاهیمی را مبذول بداریم .

۲-۱-۱-۱ تعریف سرمایه

درمورد سرمایه آلبرو[۱]  (۲۰۰۱) آن  را اساس ارزشهای  آینده می داند ، آن هییر[۲] و همکاران (۱۹۹۵)  سرمایه را یک منبع عام اعم از پولی و غیر پولی و همچنین ملموس و غیر ملموس می داند. سرمایه به چند گروه طبقه بندی شده است که سرمایه اجتماعی از جمله آنها ست ( زمردیان  و  رستمی ؛ ۱۳۸۹ : ۵۱)  در واقع  سرمایه اجتماعی می تواند به عنوان یک مفهومی که نشان دهنده دارایی های غیر مادیست تعریف شود  و بدهی است که آن  شرایط را برای همکاری بین افراد و یا شرکت ها تحت تاثیر قرار می دهد( Eklinder-Frick ; Torsten Eriksson;  Hallén ;  ۲۰۱۴ :  ۱ ).

۲-۱-۱-۲ دلایل سرمایه بودن سرمایه اجتماعی

برای اینکه سرمایه اجتماعی به عنوان یک سرمایه شناخته شود دلایل زیادی وجو د دارد که در زیر بیان می گردد :

ماندگاری : مانند دیگر اشکال سرمایه ، سرمایه اجتماعی دارای عمر طولانی است که در آن می توان هم چون منابع دیگر در آن سرمایه گذاری کرد .

انعطاف پذیری و قابلیت تبدیل : سرمایه اجتماعی در معنای انعطاف پذیری بدین منظور است که ، روابط می تواند برای مقاصد مختلف مورد استفاده قرار گیرد از جمله جمع آوری اطلاعات و یا مشاوره. علاوه بر این سرمایه اجتماعی را می توان به انواع دیگر سرمایه ها تبدیل کرد مانند مزایای اعطا شده توسط موقعیت فرد در یک شبکه اجتماعی می تواند به مزایای اقتصادی و یا دیگر مزیت ها تبدیل گردد.

جانشین و مکمل بودن : مانند دیگر اشکال سرمایه می تواند جایگزین یا مکمل منابع دیگر شودAdler &  Kwon ;  ۲۰۰۲:  ۲۱)   .(برای مثال سرمایه اجتماعی می تواند با کاهش هزینه مبادله، بهره وری سرمایه فیزیکی را بهبود دهد و جانشینی برای سرمایه فیزیکی مازاد باشد.

استهلاک : مانند سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی ، سرمایه اجتماعی نیز نیاز به نگهداری دارد . سرمایه اجتماعی نیز مستهلک می شود . در بعضی از اوقات نیز استفاده بیش از حد از سرمایه اجتماعی موجود در بین افراد برای رسیدن به هدف های فردی خود باعث استهلاک در سرمایه اجتماعی خواهد شد . گاهی اوقات نیز عدم استفاده از روابط  اجتماعی سبب استهلاک در سرمایه  اجتماعی خواهد شد (رنانی و  دلیری ؛  ۱۳۸۸ :  ۱۶۲-۱۶۱ ).

امکانات سرمایه گذاری : منظور همان توانایی ساخت و یا تخریب سرمایه موجود است . سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی نیز می تواند وجود داشته باشد و با ایجاد برنامه ریزی لازم، باعث خلق آن شد (همان منبع : ۱۶۴ ).

۲-۱-۱- ۳  تعاریف سرمایه اجتماعی

اصطلاح سرمایه اجتماعی نخستین بار در اثر کلاسیک  “جین جاکوب”[۳]  به نام “مرگ و زندگی” شهرهای بزرگ آمریکایی بکار رفته است ( زمردیان و  رستمی ؛  ۱۳۸۹ :  ۵۱).  همان طور که سرمایه فیزیکی، با ایجاد تغییرات در مواد جهت شکل دادن به ابزارهایی که تولید را تسهیل می کند به وجود می آید و ازجنبه ای ملموس و قابل مشاهده برخوردار است . سرمایه انسانی، با تغییر دادن افراد برای کسب مهارت ها و توانایی هایی به آنها پدید می آید و افراد را توانا می سازد تا به شیوه های جدید رفتار کنند و بنابراین کمتر ملموس بوده و در مهارت ها و دانشی که فرد کسب کرده تجسم می یابد. اما سرمایه اجتماعی ، حتی کمتر از این ملموس بوده و در روابط میان افراد تجسم می یابد و موقعی سرمایه اجتماعی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون شود که کنش را تسهیل نماید (ناطق پور  و  فیروز آبادی ؛   ۱۳۸۵ : ۱۶۲ ).

کلمن[۴] (۱۹۸۸ ) در تعریف سرمایه اجتماعی آن را به عنوان  تابع در نظر گرفته و آن را دارای موجودیت واحد نمی داند و معتقد است که ، سرمایه اجتماعی در سازمان های مختلف متفاوت است اما دارای ۲ عنصر مشترک :  ۱- جنبه ساختار اجتماعی و ۲-تسهیل اقدامات خاص برای افراد و شرکت ها می باشد( Zheng ;  Li ; Wu ; Xu  ;  ۲۰۱۴ : ۴۸۹-۴۹۰ ) . هم چنین کلمن ( ۱۹۹۰ ) بیان داشته واژه سرمایه دلالت می کند که سرمایه اجتماعی همانند سایر اشکال سرمایه  ماهیتی زاینده و مولد دارد( Koutsou ; Partalidou ; Ragkos ; 2014 : 204) ، یعنی ما را قادر می سازد ارزش ایجاد کنیم، کارها را انجام دهیم، به اهدافمان دست یابیم، ماموریت هایمان را در زندگی به اتمام رسانیم و به سهم خویش به دنیایی یاری رسانیم که در آن زندگی می کنیم.  وقتی می گوییم سرمایه های اجتماعی زاینده و مولد هستند، منظور این است که هیچ کس بدون آن موفق نیست و حتی زنده نمی ماند  (الوانی و  شیروانی ؛  ۱۳۸۳ :  ۱۷ ).

فوکویاما[۵] (۱۹۹۵ ) سرمایه اجتماعی را به عنوان ” توانایی افراد برای کار تعریف شده با هم و برای رسیدن به اهداف مشترک در گروه ها و سازمان ها می داند ” Fu ; 2004 : 19)) بعدها فوکویاما  ) ۱۹۹۹) تعریف دیگری از سرمایه اجتماعی ارائه می دهد و می گوید: سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیر رسمی تعریف کرد. ( زمردیان و  رستمی ؛  ۱۳۸۹ :  ۵۱)

پیر بوردیو [۶]،  جامعه شناس فرانسوی، به عنوان اولین دانشمندی که به تجزیه و تحلیل نظام مند مفهوم سرمایه اجتماعی پرداخته است.  برای بوردیو ، سرمایه  اجتماعی در درجه اول از این نظر که می تواند به سرمایه فرهنگی و اقتصادی تبدیل و  موجب  حفظ  مزیت کلاس  در  شبکه های  نسبتا  با  دوام  شود  مورد  توجه  بود Darcy ;  Maxwell;  Edwards ;  Onyx ;  Sherker ;  ۲۰۱۴ : ۲) ). وی سرمایه اجتماعی  را به عنوان تجمع واقعی یا بالقوه منابع تعریف شده و جدایی ناپذیر با در اختیار داشتن یک شبکه پایدار خاص، است که به خوبی شناخته شده ، به خوبی تثبیت  شده و دارای یک نوع شبکه ی ارتباطی نهادینه شده مرتبط است تعریف می کند ( Zhengdong ; 2011 : 230 ). از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه ی با دوامی از روابط نهادی شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است . بوردیو سرمایه اجتماعی را دارای دو مولفه می داند : نخست به عنوان یک منبع که با عضویت گروهی و شبکه های اجتماعی مرتبط است و دوم میزان سرمایه اجتماعی یک کارگزار خاص به حجم شبکه ی ارتباطی او وابسته است. برای بوردیو سرمایه اجتماعی یک پدیده جمعی است ، حتی اگر از چشم انداز کنشگر به ان نگاه شود ( جهانگیری  و  شکری زاده؛ ۱۳۸۹ :   ۱۰۹ ).

هاینفان  [۷]مفهوم سرمایه اجتماعی (۱۹۱۶) را ”حسن نیت“، ”رفاقت و دوستی“”همدردی متقابل“ و ”معاشرت و تبادلات اجتماعی“ در میان گروهی از افراد توصیف کرده است که یک نظام اجتماعی را پدید می آورد ( خورشید ؛  ۱۳۹۱ :  ۱۲۱ ) .

کاواچی [۸]و همکارانش (۱۹۹۷) سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف کرده اند  : ترکیبی از سازمان ها اجتماعی مانند مشارکت مدنی ، هنجارهای ارتباطات متقابل و اعتماد به دیگران که همکاری جهت دستیابی به مزایای دو جانبه را تسهیل می کند (سلطانی ؛  ۱۳۸۳ : ۱۴ ).

بانک جهانی (۱۹۹۸)  نیز سرمایه اجتماعی را پدیده ای می داند که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی است و تجارب این سازمان نشان داده است که این پدیده تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و توسعه کشور های  مختلف دارد (صیدایی ؛ احمدی شاپور آبادی ؛  معین آبادی ؛   ۱۳۸۸ : ۱۹۶ ) .

سرمایه اجتماعی یک دارایی است که فر صتی را برای کارکنان و گروه ها برای دسترسی به اطلاعات ، دانش و منابع موجود در شبکه های اجتماعی شان فراهم می کند(Maurer  & Ebers; 2006 : 264 ).

یکی از مهم ترین تعاریف ارائه شده در مورد سرمایه اجتماعی تعریفی است که پونتام[۹] ارائه کرده است ، پونتام (۲۰۰۰) برای سرمایه اجتماعی از دو مفهوم پل  و اتصال ( پیوند ) استفاده می کند، سرمایه اجتماعی در معنای  اتصال ( پیوند ) به دنبال تجسم روابط نزدیک در داخل تیم ، یکپارچگی هنجارها و هویت گروهی از طریق گروه های اجتماعی قوی است ، این نوع سرمایه اجتماعی ممکن است عملکرد را تحت تاثیر قرار داده و موجب اشتراک دانش و ارتباط ، رضایت ، کاهش فرصت طلبی و افزایش همکاری در بین کارکنان شود ، هم چنین سرمایه اجتماعی در معنای پل زدن بیان کننده روابط بین کارکنان در تیم های مختلف و امکان نقض مرزهای گروه ها می باشد ، این نیز می تواند بر عملکرد از طریق ایجاد دانش در کل سازمان ، نوآوری و جریات اطلاعات تأثیر بگذارد(Gonczaryk ; 2011: 63) و درجایی دیگر سرمایه اجتماعی را این گونه تعریف می کند :  »سرمایه اجتماعی ، ویژگی هایی از زندگی اجتماعی شامل شبکه ها ، هنجارها و اعتماد است که مشارکت کنندگان را قادر می سازد تا در همکاری با هم اثربخش تر باشند و بتوانند یک هدف مشترک را دنبال کنند« ( افجه ؛  محمود زاده ؛  ۱۳۹۰ :  ۴ ). هم چنین  او استدلال می کند که سرمایه اجتماعی از  حس  ” فضیلت مدنی ” جاسازی شده در یک شبکه روابط متقابل نگه می دارد  ، در حالی که یک جامعه با   وجود فضیلت مدنی اما افراد جدا شده ،  لزوما غنی از سرمایه اجتماعی نمی باشد(Prasad adhikari & Goldey ;  ۲۰۱۰ :  ۱۸۵).

از دیدگاه سازمانی ، گوشال وناهاپیت )[۱۰] ۱۹۹۸ ) سرمایه اجتماعی را به عنوان جمع منابع بالفعل وبالقوه موجود در درون، قابل دسترس از طریق ، وناشی شده از شبکه روابط یک فرد یا یک واحد اجتماعی تعریف می کنند . از دیدگاه آنها سرمایه اجتماعی یکی از قابلیت ها و دارائی های مهم سازمانی است که می تواندبه سازمان ها در خلق وتسهیم دانش کمک بسیار نماید و برای آنها در مقایسه با سازمانهای دیگر»مزیت  سازمانی پایدار « ایجاد کند ( قلیچ لی و مشبکی  ؛   ۱۳۸۵ : ۱۳۰ ) .

سرمایه اجتماعی سازمانی توصیف کننده روابط عاطفی در میان کارکنان و شامل سطح بالایی از اعتماد ، هنجارهای مشترک ، تعهدات درک شده و حس شناسایی متقابل است(Bolino ;  Turnley; Blood good 2002 : 507). سرمایه  اجتماعی در سازمان ها در واقع  توصیف کننده ساختار و محتوای روابط در میان افرادی است که ،  اجرای تقش می کنند و موجب ایجاد انسجام داخلی و چشم انداز های مشترک در میان کارکنان و به دنبال ایجاد یک هویت قوی با شرکت ،  ماموریت و اهداف آشکار جمعی است;  ۲۰۱۳ : ۶۷۹) Hsun Chuang ;  jer Chen ;  Wen Chuang ) . لینا و بِرن[۱۱] (۱۹۹۹) سرمایه اجتماعی سازمانی را به عنوان منبعی که ناشی از ویژگی روابط اجتماعی درون سازمانی که این منبع از طریق سطو ح جهت گیری هدف جمعی و اعتماد مشترک، قابل تشخیص است؛ تعریف کرده اند (امین بیدختی ؛ نظری؛  ۱۳۸۸: ۵۸ ).  سرمایه گذاری در سرمایه اجتماعی به دنبال ایجاد محیطی است که ، در آن روابط مفید متقابل بین کارکنان و سازمان را پرورش دهد : ۵۷۳)  ۲۰۱۱ ; .et al   Ellinger) و در آخر سرمایه اجتماعی سازمانی عبارت است از تاسیس شبکه های مبتنی بر اعتماد درون سازمان ها که با استفاده از آن  سازمان ها می توانند به اهداف خود نائل شوند . این تعریف در حالت کلی هم شامل افراد شده و هم سازمان ها را  در بر دارد و بدان معناست که سازمان ها و افراد به صورت توأمان قادر به کسب و پرورش سرمایه اجتماعی هستند (Schneider ; 2009 : 644).


جهت دانلود متن کامل تحقیق مفاهیم و مدل های سرمایه اجتماعی و عملکرد و رفتار شهروندی سازمانی  کلیک نمایید


تحقیق ابعاد و راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی   شامل 40 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   ابعاد و راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

) رفتار شهروندی سازمانی:

۲-۱-۱) مقدمه :

از آنجا ک طی سی سال اخیر ، نظریه های متعددی در حوزه رفتار شهروندی سازمانی وارد علوم انسانی شده و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است، پژوهشگران رفتار سازمانی با ارائه تعاریفی مختلف از این رفتار، به بیش از سی نوع از مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی، اشاره کرده اند که البته بیشتر آنها از نوعی همپوشانی برخوردارند، در این بخش به ذکر برخی از این مفاهیم و ابعاد پرداخته می شود تا خواننده با زمینه فعالیت و حیطه موضوع مورد تحقیق آشنا شود.

۲-۱-۲) تعریف :

آن دسته از رفتارهای کارمند، که فراتر از الزاماتی است که نقش برای او تعیین کرده و ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عملکرد مؤثر سازمانی تشخیص داده شده است، به رفتار شهروندی سازمانی تعبیر می شود (Williams & Shiaw به نقل از مقیمی، ۱۳۸۴).

اسمیت [۱]در سال ۱۹۸۳ رفتار شهروندی سازمانی را تحت عنوان «اطلاعات عمومی»[۲] مطرح و تبیین کرد (شیخی ، ۱۳۸۹):

حضور در محیط کار ، فراتر از انتظار ؛

وقت شناسی ؛

محاسبه و ثبت استراحت و مرخصی غیرموجه

اختصاص بیشترین زمان ارتباطات به ارتباط تلفنی

اجتناب از بحث و گفتگوی شخصی

اخطار و تذکر به غیبت و ترک محل کار

عناصر کلیدی رفتار شهروندی سازمانی عبارتند از :

رفتاری ، فراتر از آنچه که برای کارکنان سازمان به طور رسمی تشریح گردیده است .

رفتاری که ارادی و اختیاری باشد.

رفتاری که به طور مستقیم ، پاداشی به دنبال ندارد.

رفتاری که برای عملکرد سازمان ، بسیار مهم است . (کاسترو[۳] و همکاران ، به نقل از مقیمی).

اما ، تعرفی که اورگان در سال ۹۸۸ ، از رفتار شهروندی سازمانی ارائه نمود، مبنای تعریف صاحبنظران پس از خود بوده است : «رفتارهای فردی ، که به طور مستقیم و صریح ، توسط سیستم پاداش رسمی سازمان ، شناخته نمی شود و در ارتقا عملکرد سازمانی ، عامل مؤثری است ، این رفتارها آگاهانه بوده ، اما ضمانت اجرایی نداشته و عدم التزام به آن و غفلت از آنها تنبیهی در بر ندارد». (Podsakoff  et al,  ۲۰۰۰,  P. 513) .

با این تعریف ،  از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظار می رود بیش از الزامات نقش خود و فراتر از تکالیف رسمی سازمانی، در خدمت اهداف سازمان فعالیت نماید، به عبارتی، ساختار رفتار شهروندی سازمانی به دنبال شناسایی و ارزیابی رفتارهای فرانقشی کارکنانی است که در اثر فعالیت آنها، اثربخشی سازمانی بهبود می یابد.

گراهام [۴] معتقد است رفتار شهروندی در سازمان، به سه نوع مختلف خود را نشان می دهد که شامل موارد زیر است :

۱- اطاعت سازمانی [۵]: این واژه ، توصیف کننده رفتارهایی است ، که ضرورت و مطلوبیت آنها شناسایی شده اند . رفتارهایی نظیر احترام به قوانین، انجام وظایف به طور کامل و انجام مسئولیتها با توجه به منابع سازمان .

۲- وفاداری سازمانی [۶]: این وفاداری، با مفهوم رایج آن متفاوت بوده و به مفهوم فداکاری در راه منافع سازمانی است .

۳- مشارکت سازمانی [۷]: این واژه ، به معنای مشارکت فعال کارکنان در اداره سازمان است و شامل فعالیتهایی نظیر حضور در جلسات، به اشتراک گذاشتن عقاید با دیگران و آگاهی از مسائل سازمان است . (رامین مهر ، ۱۳۸۹).

مرور ادبیات موضوع نشان می دهد دو نوع رویکرد اصلی در بیان مفهوم رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد. اورگان و دیگر محققان متقدم، این رفتار را تحت عنوان رفتار فرانقشی موردملاحظه قرار داده اند، به طوری که کمک های افراد در محیط کار را فراتر از الزامات نقش می دانند. جریان دیگری از پژوهشگران مانند گراهام عقیده دارند که رفتار شهروندی سازمانی باید مجزا از عملکرد کاری مورد توجه قرار گیرد‌، در این دیدگاه رفتار شهروندی سازمانی به عنوان یک مفهوم جهانی که شامل تمامی رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است، پذیرفته می شود. با توجه به این تقسیم بندی ، تعریف اولیه اورگان به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گرفته است (صنوبری ، ۱۳۸۹) .


جهت دانلود متن کامل تحقیق ابعاد و راهبردهای رفتار شهروندی سازمانی کلیک نمایید


تحقیق مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد  شامل 106 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد  می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

بخش اول:عملکرد

۲-۱-۱)مقدمه

مسیر توسعه و تکامل سازمانها با تکامل خواسته ها ، نیازها ، علایق و آمال بشر همراه است . اگرچه سازمانها در طول زمان ایفاء کننده نقش ها و ماموریت های مختلفی بوده اند اما در دوره معاصر کارکرد آنها بسیار گسترده شده و انتظاراتی که از ایشان میرود به طور مداوم در حال ازدیاد است . توفیق در پاسخگوئی به این انتظارات نیازمند ایجاد ارتباطی تنگاتنگ ، مستمر و موثر بین فرایندهای سازمانی و انتظارات ذکر شده می باشد . همچنین در دنیای رقابتی امروز سازمانها در هر محیطی که فعالیت نمایند دائما” نیازمند بهبود عملکرد بوده و باید تمام تلاش خود را در جهت دستیابی به تعالی عملکرد به کار گیرند ، لذا اهمیت پرداختن به عملکرد از سوی مدیریت به عنوان یک وظیفه اساسی مطرح است . سازمانها به چند دلیل از ارکان ضروری زندگی انسانها محسوب می شوند ، آنها به جامعه خدمت می کنند ، جریانی از دانش و آگاهی را ارائه می کنند که می تواند زمینه ساز توسعه فردی و رشد و سعادت بشر گردد . امروزه توجه فزاینده ای به ابعاد مختلف سازمانها از جمله فرایند ، سیستم ها و به ویژه آنچه سازمانها بدان دست می یابند (عملکرد) میشود . عملکرد را انجام دادن کاری با قصد و نیت قبلی معرفی کرده اند ، عملکرد نتیجه یک عمل خاص می باشد . می توان گفت یکی از موضوعات اصلی در تجزیه و تحلیل های سازمانی ، عملکرد است و بهبود آن نیز مستلزم اندازه گیری است و از این رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نیست .

در این مقاله پس از تشریح مفهوم و ابعاد عملکرد چند نمونه از مدلهای سنجش عملکرد ارائه میشود و در خصوص چگونگی طراحی سیستم ارزیابی عملکرد صحبت خواهد شد و در نهایت هم به تعریف و تشریح و نحوه سنجش آن خواهیم پرداخت . پس از آن در بخش بعدی زنجیره تامین و مدیریت بر آن تعریف و تشریح شده و سپس مزیت رقابتی و تاثیر آن برعملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد .

۲-۱-۲) تشریح مفهوم عملکرد

متغیّر وابسته در این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه های مورد بحث در پژوهشهای مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت های تجاری به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخصهای عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد.

در ضرورت و تشریح و تعریف مفهوم واژه عملکرد آنچه حائز اهمیت است این است که تنها با تعریف و تشریح عملکرد است که می توان آن را ارزیابی یا مدیریت نمود . هولتون[۱]  و بتنز[۲] خاطر نشان کرده اند که عملکرد یک ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن بسته به انواع آن مختلف است ، ایشان همچنین به این موضوع که هدف ، ارزیابی نتایج عملکرد است یا رفتار ، اشاره می نمایند . در خصوص چیستی عملکرد نگرش های متفاوتی وجود دارد . از نظر فردی ، عملکرد سابقه موفقیتهای یک فرد است . کین[۳] معتقد است که عملکرد چیزی است که فرد به جای می گذارد و جدای از هدف است .

برنادین[۴] و همکارانش معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی دارد . در فرهنگ لغت آکسفورد عملکرد بصورت انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده تعریف شده است . این تعریف به خروجیها و نتایج برمیگردد و در عین حال عنوان عملکرد در مورد انجام کار نیز نتایج حاصله از ان می باشد . بروم راچ[۵] معتقد است که عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است . رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی میشوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند . رفتارها فقط ابزارهائی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوعی خود نتیجه به حساب می آیند و می توان جدای از نتایج در مورد آنها قضاوت کرد . این تعریف از عملکرد منجر به این نتیجه گیری میشود که همگام مدیریت عملکرد ، گروهها و افراد هم ورودی ها (رفتارها) و هم خروجی ها(نتایج) باید در نظر گرفته شود . هارتل[۶] این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد . این مدل سطوح توانائی یا شایستگی و موفقیتها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف پوشش می دهد (آرمسترانگ ،۱۳۸۵،ص۳-۴).

۲-۱-۳)ارزیابی و سنجش عملکرد

ارزیابی عملکرد فرایندیست که به سنجش و اندازه گیری ، ارزش گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره ای معین می پردازد(رحیمی، ۱۳۸۵، ص ۳۳) . ارزیابی عملکرد عبارتست از اندازه گیری عملکرد از طریق مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب یا ایده آل بر اساس شاخص های از پیش تعیین شده که خود واجد ویژگی های معین باشد . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب با معیارها و نگرش معین در دامنه و حوزه تحت پوشش معین با شاخص های معین و در دوره زمانی معین با هدف بازنگری ، اصلاح و بهبود مستمر آن می باشد(تولائی،۱۳۸۶،ص۱۱).

در این راستا نیلی[۷] و همکارانش اندازه گیری عملکرد را به عنوان فرایند کمی سازی فعالیت تشریح می کنند . در این تعریف اندازه گیری ، فرایند کمی سازی است و فعالیت با عملکرد مرتبط است . یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک زمینه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است به گونه ای که هریک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند . اجرای موثر برنامه ها و ارزیابی عملکرد در هر سازمانی ضروری است . عملکرد سازمان مقصود شیوه ای است که سازمان بتواند کارها یا وظایف خود را به نحو عالی انجام دهد (روستا ، ۱۳۸۳،ص۲۵).

پیچیدگی محیط در عرصه رقابتی سبک و کارو افزایش انتظارات مشتریان ، ضرورت آگاهی از نقاط ضعف و قوت سازمان و بهبود مستمر بهره وری را بیش از پیش اشکار نموده است . از این رو یکی از دغدغه های اساسی سازمان های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع قابل انعطاف پذیر و اعتماد است تا با توسل بر آن ، اطلاعات دقیق و کافی از جایگاه امروز خویش به دست آورند و با نگاه به آینده از خطاهای گذشته درس بگیرند (Lord Kelvin,1999).

ارزیابی عملکرد به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق میشود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع در جهت دستیابی به اهداف به شیوه ای اقتصادی توام با کارائی و اثربخشی صورت میگیرد .به طوری که ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولا” اثربخشی فعالیتها است . منظور از اثربخشی ، میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیتها و عملیات است . به طور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه دستیابی به وضعیت مطلوب دانست ( عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۵).

ادوارد دمینگ[۸]  بر این امر تاکید دارد که کلید فرایندهای کسب و کار می بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند . ژاک فتیزانز[۹] بر این باور است که ارزیابی هر فرایند کاری ، امری ضروری است

در دیدگاه سنتی مهمترین هدف ارزیابی ، قضاوت و ارزیابی عملکرد مورد نظر می باشد . در حالی که در دیدگاه مدرن ، فلسفه ارزیابی بر رشد ، توسعه و بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز شده است . سایر تفاوتهای این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر بیان نمود(عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۱۰-۱۱):

نقش ارزیابی کننده : در دیدگاه سنتی ، ارزیابی کننده قضاوت و ارزیابی کرده و نقش قاضی را ایفا می کند اما در دیدگاه نوین ، ارزیابی کننده هادی و مشورت دهنده است .

دوره ارزیابی : در دیدگاه سنتی تمرکز بر عملکرد گذشته قرار گرفته است ولی در دیدگاه مدرن تمرکز به دیدگاه آینده و بهبود امور می باشد .

هدف : در دیدگاه سنتی هدف کنترل ارزیابی شونده مچگیری است و اعمال سبک دستوری و محاکمه ای از ویژگیهای بارز آن به شمار می آید ، در حالی که در دیدگاه مدرن هدف ، آموزش ، رشد و بهبود افراد و سازمان است .

به نظر میرسد ارزیابی دستگاهها و کارکنان بر اساس نگرش نوین در مقایسه با نگرش سنتی از تفاوتهای اساسی در ابعد مختلف برخوردار است . پیامد وجود نظام ارزیابی مبتنی بر دیدگاه نوین ، بهبود رضایت ، ارتقاء سطح کارکرد و نهایتا” اثربخشی فعالیتهای سازمان خواهد بود(عفتی داریانی و دیگران، ۱۳۸۶،ص۱۲).


جهت دانلود متن کامل تحقیق مبانی و مفاهیم مدیریت زنجیره تامین و ارزیابی عملکرد کلیک نمایید • تعداد صفحات :11
 • 1  
 • 2  
 • 3  
 • 4  
 • 5  
 • 6  
 • 7  
 • ...  


آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :